فرهنگ حاکم بر تعاملات ایران و عربستان از منظر تحلیل سازه‌انگارانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دورۀ دکتری مطالعات منطقه‌ای دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

همواره به روابط ایران و عربستان توجه شده و این رابطه به‌جز در دورۀ قبل از انقلاب، با بدبینی همراه بوده است. آنچه در این نوشتار می‌آید، بررسی روابط دو کشور با نگاه سازه‌انگارانۀ ونتی است که نشان می‌دهد چگونه هویت‌ها روابط دو کشور را بازسازی می‌کنند. همچنین نشانگر این است که چگونه فرهنگ حاکم بر تعاملات دو کشور از هابزی به لاکی و از لاکی بار دیگر به هابزی تغییر می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

DOMAIN CULTER ON IRAN AND SAUDI ARABIA RELATION FROM CONSTRUCTIVISM ASPECT

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza Malekmohammadi 1
  • Seyed Mehdi Madani 2
1 Associate Professor, Political Sciences Department, University of Tehran, Tehran, Iran
2 PhD Student, Regional Study, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Relation between Iran and Saudi Arabia was ever on assiduity and it has been pessimistically always except before Islamic revolution of Iran. This written would present and view the relations of two mention countries in framework of Vednt constructivism which indicates how identities reconstruct relations of two countries. It would also present that dominant culture on these two countries relations changes from Hobbesian to Lockeian ang again to Hobbesian.

کلیدواژه‌ها [English]

  • coapration
  • Conflict
  • Constructivism
  • Hobbesian and Lockeian Culter
  • Iran
  • Saudi Arabia