فرهنگ حاکم بر تعاملات ایران و عربستان از منظر تحلیل سازه‌انگارانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دورۀ دکتری مطالعات منطقه‌ای دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

همواره به روابط ایران و عربستان توجه شده و این رابطه به‌جز در دورۀ قبل از انقلاب، با بدبینی همراه بوده است. آنچه در این نوشتار می‌آید، بررسی روابط دو کشور با نگاه سازه‌انگارانۀ ونتی است که نشان می‌دهد چگونه هویت‌ها روابط دو کشور را بازسازی می‌کنند. همچنین نشانگر این است که چگونه فرهنگ حاکم بر تعاملات دو کشور از هابزی به لاکی و از لاکی بار دیگر به هابزی تغییر می‌یابد.

کلیدواژه‌ها