دوره و شماره: دوره 43، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 3-225 
8. هند و شانگهای

صفحه 135-145

10.22059/jpq.2013.50502

سید داود آقایی؛ ابراهیم طاهری