نسبت آزادی و امامت از نگاه شهید بهشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری سیاست‌گذاری فرهنگی دانشگاه بین‌المللی امام رضا (ع)

چکیده

آزادی و اقسام آن از دیدگاه متفکران گوناگون همواره موضوع بحث بوده است. در ادبیات اسلامی گاه از واژۀ حریت در مقابل آن استفاده می‌شود که چندان شفاف نیست. یکی از مهم‌ترین مباحث این است که حدود آزادی‌ها کجاست. در میان متفکران اسلامی و ادبیات شیعه به‌طور عام با توجه به مطرح‌شدن مقولۀ امامت، پرسشی که شکل می‌گیرد این است که آیا امامت جلودار آزادی است یا خیر؟
شهید بهشتی در این میان دارای جایگاه ممتازی است. در نظام و دستگاه اندیشۀ وی، آزادی دارای جایگاهی کلیدی است و از سوی دیگر نسبت‌سنجی خاصی نیز میان دو مقولۀ آزادی و امامت برقرار می‌گردد.
در مقالۀ حاضر تلاش می‌شود تا در درجۀ اول معنا و مفهوم آزادی از نگاه شهید بهشتی بررسی گردد و سپس نسبت آن با مقولۀ امامت مشخص شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE RATIO BETWEEN FREEDOM AND LEGITIMACY OF SHAHID BEHESHTI VIEWS

نویسندگان [English]

  • Davood Feirahi 1
  • Mohammad Esmaeil Sheikhani 2
1 Associate Professor, Political Sciences Department, University of Tehran, Iran
2 PhD Student, Cultural Policy, International University of Imam Reza, Iran
چکیده [English]

Various forms of intellectual freedom perspective are always discussed. In Islamic literature often uses the term horriat against those who are not so clear. Most important issue is about freedom, where is it? Among the Shia Islamic thinkers and literature in general, due to the introduction of the concept of Imamate, the question is whether or not the Imamate of frontlines of freedom? The excellent standing is martyr Beheshti. Freedom has a key role in his thought, and the ratio of specific surveys between freedom and Imamate is established. This paper attempts to be the first martyr Beheshti concept of freedom of opinion are examined and then compared it to define the concept of Imamate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Freedom
  • Imamate
  • Islamic Revolution
  • martyr Beheshti
  • political thought