عصر روشنگری؛ کویکرها و الغای تجارت برده در بریتانیا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه تاریخ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

چکیده

از نیمۀ دوم قرن هفدهم و در سراسر قرن هجدهم بیشترین حجم تجارت برده متعلق به انگلستان بود. در سال 1807م دو مجلس عوام و لردها قانون لغو تجارت برده را به‌تصویب رساندند. پژوهشگران برده‌داری در خصوص پایان بخشیدن به تجارت برده عوامل متعددی را بیان کرده‌اند. در این مقاله، نقش کویکرهای پروتستان ضد جنگ و برده‌داری با اهمیتی خاص بررسی شده است. در بیست سال منتهی به تصویب قانون لغو تجارت برده که شرایط اجتماعی و بین‌المللی فراهم، و بریتانیا درگیر جنگ با فرانسه بود، کویکرها به‌عنوان پیشگامان اصلی با بهره‌گیری از ارتباطات وسیع اجتماعی، رهبری فکری جنبش ضد بردگی را در اختیار داشتند. این نوشتار در صدد پاسخ به این پرسش است که چرا و چگونه کویکرها و نه متفکران عصر روشنگری، در چنین جایگاهی از رهبری جنبش ضد برده‌داری قرار گرفتند. به‌نظر می‌رسد که عوامل تعیین‌کنندۀ هر جنبش اجتماعی، کنشگران، ارتباطات و شرایط مساعد اجتماعی و سیاسی هستند و جنبش ضد ‌بردگی و گسترش آن در بریتانیا نیز حاصل این عوامل اساسی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE AGE OF ENLIGHTENMENT, QUAKERS, AND ABOLITION OF SLAVE TRADE IN BRITAIN

نویسنده [English]

  • Farajollah Ahmadi
Associate Professor; Department of History, Faculty of Litereture and Humanity, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

From the mid seventh century and throughout eighteen century, Britain had the most bulk of slave trade. In 1807, the house of common and Lords ratified the abolition of slave trade following an anti-slavery trade movement which had begun from the last decades of eighteenth century. In response to this question of why the slave trade ended, the slavery scholars have different views. This study concentrates on the role of Quakers who were anti- war and anti- slavery. Quakers became the intellectual leaders of anti-slavery movement while Britain was at war with Franc enjoying a vast social relationship and the social and international conditions. The aim of this study is to answer the question of why and how Quakers, and not the thinkers of the enlightenment era were the forerunners of anti slavery movement. It seems that activists, social interactions and socio-political condition played are the major role players. The anti- slavery movement and its expansion were the results of these basic factors in Britain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • America
  • Enlightenment
  • Quaker
  • Salve Trade
  • SlaveryBritain