مطالعۀ تطبیقی مفهوم دولت در گفتمان‌های سیاسی مدرن و پست‌مدرن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مطالعۀ تطبیقی مفهوم دولت در گفتمان‌های سیاسی مدرن و پست‌مدرن

2 دانش‌آموختۀ ارشد گروه جغرافیای سیاسی دانشکدۀ جغرافیای دانشگاه تهران

چکیده

در چند دهۀ اخیر، در نتیجۀ دگرگونی‌های نظری و عملی، مطالعات دولت به استفاده از روش‌ها و رهیافت‌های فرااثبات‌گرا متمایل شده‌ است. از جدیدترین رهیافت‌های فرااثبات‌گرا روش تحلیل گفتمانی است. براساس این روش، پدیده‌های اجتماعی در زمان و مکان، واقعیت یکسانی را از خود بروز نمی‌دهند، بلکه در گفتمان‌های گوناگون تفاسیر متفاوتی می‌یابند. بر‌این‌اساس، این پژوهش با درنظر گرفتن فرایندهای مدرنیته و پست‌مدرنیسم به‌عنوان گفتمان‌های سیاسی متفاوت، سعی در مطالعۀ تطبیقی مفهوم دولت و عناصر تشکیل‌دهندۀ آن شامل سرزمین، جمعیت، حکومت و حاکمیت در درون هر یک از این گفتمان‌ها دارد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهند که، دولت خصلتی گفتمانی دارد. دولت خصوصیتی دائم و غیرقابل‌تغییر نداشته، در گفتمان‌های گوناگون به شکل‌های گوناگون تفسیر می‌شود. به این ترتیب درنتیجۀ دگرگونی‌های نظری و عملی صورت گرفته در گفتمان پست‌مدرنیسم، دولت در کلیت و در عناصر خود، در مقایسه با گفتمان مدرنیته دچار دگرگونی‌های بسیاری شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

STATE IN MODERN AND POSTMODERN POLITICAL DISCOURSES; A COMPARATIVE STUDY

نویسندگان [English]

  • Rasoul Afzali 1
  • Sanan Moradi 2
1 Associate Professor; Political Geography, Faculty of Geography, University of Tehran, Tehran, Iran
2 M.A., Political Geography, Faculty of Geography, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

In recent few decades, however, as a result of theoretical and practical changes, politico-geographical studies have tended to apply post-positivist methods and approaches. Discourse analysis is amongst the most recent post-positivist approaches. According to this method, social phenomena do not reflect same reality in time and place. But they acquire different interpretations in different discourses. Thus, considering modern and postmodern as different political discourses, this research tries to do a comparative study of state and its elements including territory, population, government, and sovereignty, in each of these discourses. Findings of this research show that, the state has a discursive nature. State is not unchanging, but is interpreted in different ways in different discourses. Thus, as a result of theoretical and practical changes in postmodern political discourse, the state has experienced many changes both in its totality and its elements, comparing to modern political discourse.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • discourse
  • government
  • modern
  • population
  • Postmodern
  • Sovereignty
  • state
  • Territory