امام خمینی(ره) و تجدد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه علوم اجتماعی اسلامی دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

با ورود تمدن جدید غرب به ایران در دهه‌های اخیر فرهیختگان ایرانی رویکردهای متفاوتی نسبت به آن داشته‌اند. از جمله متفکران بزرگ معاصر که در خصوص تجدد موضع‌گیری نموده و اندیشۀ او مبنای انقلاب اسلامی قرار گرفته، امام خمینی (ره) است. به‌نظر می‌رسد امام خمینی تجدد را شامل ماده (ظواهر) و محتوا دانسته، اسلام و علما را مخالف ظواهر تجدد نمی‌داند؛. اما در برابر محتوای فرهنگ غرب ایستادگی کرده، پذیرش آن‌ را باعث غرب‌زدگی و انحطاط جامعۀ ایرانی می‌داند. در این مقاله تلاش شده است با روش اسنادی و تحلیل محتوا، نگاه امام خمینی به تجدد از زوایای مختلف بررسی شود.

کلیدواژه‌ها