دوره و شماره: دوره 44، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 3-212