دوره و شماره: دوره 44، شماره 1، بهار 1393، صفحه 3-212