رویکرد کارگزارمحور و دیپلماسی ایران در جنگ جهانی اول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری مسائل ایران واحد علوم تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

اشغال و تقسیم ایران از سوی روسیه و انگلستان و فشارهای هم‌زمان متحدین برای ورود به جنگ  جهانی اول، چالشی بزرگ برای تصمیم‌گیری کارگزاران ایرانی در خصوص تأمین حداقل منافع ملی محسوب می‌شد. باوجود اشغال، قحطی، چند‌دستگی در تصمیم‌گیری کشور و فشارهای بین‌المللی، چه عواملی در حفظ تمامیت ارضی ایران پس از پایان جنگ کارساز بوده است؟ اهمیت ساختار بین‌المللی و نقش‌آفرینی کارگزاران ایران، کدام‌یک بیشترین تأثیر را در حفظ کشور از فروپاشی داشته است. پرسش اصلی پژوهش این است که چه عاملی به حفظ تمامیت ارضی ایران کمک کرده و از فروپاشی آن جلوگیری نموده است. فرضیۀ تحقیق این بوده که نقش برجستۀ کارگزاران و عملکرد نخبگان سیاسی در دیپلماسی، موجب حفظ منافع ملی ایران شده است. به این ترتیب، مقالۀ پیش رو به بررسی اهمیت سیاست‌گذاران داخلی در حفظ تمامیت ارضی کشور با اتخاذ اصل بی‌طرفی می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

AGENT BASED APPROACH AND IRAN DIPLOMACY IN THE FIRST WORLD WAR

نویسندگان [English]

  • Mohammad Jafar Javadi Arjmand 1
  • Seyede Leila Moosavi 2
1 Associate Professor; Political Science Department, University of Tehran
2 P.h.D Student, Political Science- Azad University
چکیده [English]

Occupation and division of Iran by Russia and the United Kingdom and simultaneously
press the allies to enter the First World War Was a big challenge for Iranian agents. it was
Considered important to decision-making to meet minimum national interest. Despite the
invasion, famine, Divided in its decision and international pressures, What has been
effective in keeping Iran's territorial integrity after the war? structure of the international
system and Iranian officials which has had the greatest impact in saving the country from
collapse? The main question of this paper is what has helped to maintain the territorial
integrity of Iran and prevent it from collapse? The paper hypothesize that Agents
Prominent role and Performance Political Elite in the field of Diplomacy Iran's national
interests were brought. Thus, this paper examines the importance of the Local
Policymakers in -maintaining territorial integrity with adopting the principle of neutrality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agent-based Approach
  • The first World War
  • International Developments
  • Iran Diplomacy