مطالعات بین‌المللی در ایران: مطالعۀ موردی مقاله‌های مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روابط بین‌الملل دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دکترای سیاست‌گذاری عمومی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

بررسی و ارزیابی رشتۀ روابط بین‌الملل همواره نگاه ‌اندیشمندان و پژوهشگران این رشته را در سراسر جهان به خود جلب کرده است. از ابعاد مهم این ارزیابی، تولید دانش بومی روابط بین‌الملل است که افزون‌بر اندیشمندان این حوزه، توجه سیاست‌گذاران را هم به خود معطوف داشته است. در ایران نیز در سال‌های اخیر لزوم توجه به دانش بومی روابط بین‌الملل احساس شده است. هدف این مقاله، بررسی وضعیت پژوهش در رشتۀ روابط بین‌الملل در ایران است و البته چارچوب داده‌های آن، محدودتر از کل تولیدات و محدود به آثار منتشرشده در مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در فاصلۀ زمانی سال‌های 1349 تا 1390ش است. پژوهش حاضر با بررسی مقاله‌های منتشرشده در مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، در پی یافتن تصویری کلی از وضعیت مقاله‌های منتشرشده در دو بخش خصوصیات دانش‌پژوهی و ویژگی‌های پژوهشگران است. یافته‌های این مقاله نشان می‌دهد که حوزۀ ویژه‌ای از دانش و دستۀ خاصی از پژوهشگران در آثار منتشرشده در مجلۀ دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران سهم بیشتری دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

INTERNATIONAL STUDIES IN IRAN: A STUDY ON ARTICLES PUBLISHED IN THE JOURNAL OF FACULTY OF LAW AND POLITICAL SCIENCE, UNIVERSITY OF TEHRAN

نویسندگان [English]

  • Homeira Moshirzadeh 1
  • Ali Khajeh Naeini 2
1 Associate Professor; Department of International Relations, University of Tehran
2 PhD, Political Sciences Department, University of Tehran
چکیده [English]

As an indicator of the general conditions of research and publication in International
Relations in Iran, this article has taken the articles published in the Journal of
Faculty of Law and Political Science (JFLPS), the University of Tehran. As the
oldest academic journal in the field of Political Science and International Relations
in Iran, the articles published by JFLPS can give a portrait of what has been going in
the field during the last four decades. The articles published in this journal from
1970 to 2011 have been studied in two major aspects: scholarship and scholars’
characteristics. The findings show how scholars/authors are distributed in terms of
academic position, gender, degree, institutional affiliation, and departments. They
also show the distribution of various issues, geographical locations, methods, and
types of articles. Some hypotheses are suggested to explain the findings and some
institutional modifications have been proposed to improve the existing conditions of
publication in the field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • international relations
  • IR scholars
  • IR scholarship
  • endogenous knowledge
  • Journal of Faculty of Law and Political Science
  • University of Tehran