تغییر نظام بین‌الملل اقتدارگریز به قاعده‌مند؛ نقدی سازه‌انگارانه بر دیدگاه کنث والتز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه تاریخ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خلیج فارس بوشهر

چکیده

یکی از مفاهیم مطرح در ادبیات روابط بین‌الملل، نظام بین‌الملل اقتدارگریز است که به‌طور مشخص کنث والتز در تئوری «واقع‌گرای ساختاری» آن را مطرح کرده است. نظام بین‌الملل اقتدارگریز که مرکب از ساختار و واحدهای در حال تعامل است، نوع رفتار بازیگران را مشخص می‌کند. والتز این نظام را باثبات دانسته، تنها راه تغییر آن را تغییر اصل نظم‌دهنده و تغییر در توزیع توانمندی واحدهای نظام می‌داند. نویسنده اعتقاد دارد که نظام بین‌الملل برخلاف دیدگاه والتز، در اثر تغییرات صورت گرفته در درون واحدها و نیز قاعده‌مند شدن فعالیت‌ها در درون جامعۀ بین‌الملل دگرگونی یافته و به نظام بین‌الملل قاعده‌مند تبدیل شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

CHANGING THE ANARCHIC INTERNATIONAL SYSTEM TO REGULATORY INTERNATIONAL SYSTEM: A CONSTRUCTIVIST CRITICISM OF KENNETH WALTZ'S VIEW

نویسنده [English]

  • Mohammad Mansori Moghadam
Associate Professor, Department of History, Faculty of Literature and Humanities, University Persian Gulf
چکیده [English]

One of the most important concepts in IR literature is anarchic international
system proposed by Kenneth Waltz in his theory of "structural realism". Anarchic
international system, which is composed of a structure and interacting units,
determines the character of actor's behavior. Waltz argues this is a stable system is
stable, that the only way to change it is to make changes in its ordering principle and
distribution of capabilities. Here, however, the author believes that, contrary to
Waltz, the anarchic international system changed into regulatory international
system, because of changes in the units as well as regulation of activity within the
international community.

کلیدواژه‌ها [English]

  • structural realism
  • Constructivism
  • anarchic international system
  • regulatory international system