بررسی پیامد‌های سیاسی و امنیتی اشغال عراق از سوی آمریکا برای رژیم صهیونیستی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد گروه روابط بین‌الملل دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

چکیده

به‌دلیل رویکرد هسته‌‌ای عراق و تهدید رژیم صهیونیستی، این رژیم در سال 1361ش تأسیسات اتمی ‌عراق را نابود کرد. در دهۀ 1370 رژیم صهیونیستی و طرف‌دارانش از امریکا خواستند کار عراق را یکسره و تهدید حملۀ عراق به سرزمین‌های اشغالی را برطرف کند. در سال 1383ش با اشغال عراق، رژیم صهیونیستی کوشید از نزدیک فعالیت‌های هسته‌ای ایران را تحت‌نظر بگیرد و به سوریه و ترکیه نزدیک‌تر شود تا با استفاده از اهرم کردها این کشورها را تحت فشار بگذارد. برخلاف این پیامدهای مثبت، قدرت‌یابی شیعیان، افزایش نفوذ ایران، بهبود روابط عراق و سوریه و مستحکم‌شدن محور مقاومت، پیامدهای منفی حملۀ امریکا به عراق برای رژیم صهیونیستی بوده است. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی درصدد بررسی پیامدهای سیاسی و امنیتی اشغال عراق برای رژیم صهیونیستی با این فرض که حملۀ امریکا برای رژیم صهیونیستی در کوتاه‌مدت دارای پیامد مثبت و در بلندمدت منفی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A SURVEY ON THE POLITICAL- SECURITY CONSEQUENCES, OF IRAQI OCCUPATION FOR ZIONIST REGIME

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Basiri 1
  • Elaheh Saldorgar 2
1 Assistant Professor; Political Sciences Department, University of Isfahan
2 M.A. ; International Relations, University of Isfahan
چکیده [English]

Due to frequent threats of Israel by Iraq and its approach to attain nuclear
weapons, Israel destroyed Iraq’s atomic installations in 1982 .During 1990s
Zionist regime and its followers asked U.S to resolve once and remove Iraq
threats over Israel .in 2003 After Iraq occupation Zionist regime took Iran
nuclear activities under control closely and approached to Syria and Turkey .
Israel tries to put pressure on these countries using Kurd people force .
Despite of these positive consequences , Shiites’ power gaining, the increase of
Iraq penetration in Iraq , improving Iraq and Syria relations and reinforcing
the bases of resistance are negative consequences of the U.S attack to Iraq.
This article with Descriptive – analytical method aims to study the political and
security consequences of Iraq occupation for Zionist regime with this hypothesis
That the short time consequences are positive and the long time consequences are
negative for Zionist regime.

کلیدواژه‌ها [English]

  • AIPAC lobby
  • Iraq
  • Neoconservatives
  • Persian Gulf War
  • Weapons of Mass Destruction
  • Zionist regime