جهانی‌شدن و دولت‌های توسعه‌گرا؛ سویه‌های تغییر و تداوم نقش دولت در فرایند توسعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری علوم سیاسی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

مقالۀ حاضر در وهلۀ نخست در پی توصیف شکلی از تجربۀ توسعه است که ویژگی آن نقش محوری دولتی با ظرفیت نهادی بالا در جهت‌دهی کشور به سوی توسعه است. در این میان تمرکز اصلی بر تجربۀ موفقی از توسعه است که به اتکای دولت‌های توسعه‌گرا پس از جنگ جهانی دوم در آسیای جنوب شرقی شکل گرفت. اما بحران اقتصادی سال 1997م باعث شکل‌گیری تردیدهای جدی دربارۀ این موفقیت شد؛ به‌گونه‌ای که برخی از مرگ دولت‌های توسعه‌گرا سخن گفتند.این بحران در خصوص پدیدۀ جهانی‌شدن و دگرگونی‌های ساختاری حاصل از آن تحلیل شده است. بر اساس تحلیلی از ماهیت جهانی‌شدن،نویسندۀ این مقاله بر این باور است که نه تنها امکان ظهور دولت توسعه‌گرا از میان نرفته، بلکه زمینه‌های جدیدی برای نقش‌آفرینی دولت‌ها در توسعه فراهم آمده است؛ ولی طبیعی است که نسل سوم دولت‌های توسعه‌گرا باید تغییراتی اساسی در ویژگی‌ها و سیاست‌های خود ایجاد کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

GLOBALIZATION AND DEVELOPMENTAL STATES ASPECTS OF CHANGE AND CONTINUITY OF STATE’S ROLE IN DEVELOPMENT’S PROCESS

نویسنده [English]

  • Hojjat Kazemi
PhD, Political Sciences Department, University of Tehran
چکیده [English]

This paper primarily seeks to address a description of a form of the development
experience that its key feature is the central role of the state with high institutional
prospect and capacity to orient the country toward development.
Meanwhile, the main focus is based on the successful experience of
developmental government which was formed after the Second World War in East
Asia. However, the economic crisis of 1997 led to the serious doubts about the
success. So that some spoke of the death of developmental states. Especially, this
crisis is analyzed in relation to the globalization and structural change resulting from
it. In this paper based on an analysis of the nature of globalization, It has been
argued that not only the possibility of the emergence of developmental states have
not gone away but also provide new area’s for states role in development . But it is
natural that the "Third generation of Developmental States" must make fundamental
changes in their characteristics and their policies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development
  • Developmental States
  • east Asia
  • Globalization
  • Good Governance
  • East Asia’s financial crisis