پارادوکس آزادی و بردگی در لیبرالیسم جان لاک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشکدۀ معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

مقالۀ حاضر با توجه به سه رهیافت فلسفی، تاریخی، و فلسفی- تاریخی، ضمن توجه اساسی به روش‌شناسی لاک، سعی دارد با پیوند میان فلسفۀ سیاسی لاک و تاریخ زمان وی، نشان دهد که چرا و چگونه فهم منطق درونی دو رسالۀ حکومت و لیبرالیسم لاک که اغلب از طریق دو رهیافت نخست موضوع پژوهش قرار گرفته، ناممکن و بلکه بدون دلالت‌های کاربردی لازم برای بازخوانی و بازسازی اندیشۀ سیاسی مختار است. زیرا در یکی تجارب تاریخی لاک در مستعمرات امریکایی، و در دیگری اصول اساسی اندیشۀ سیاسی و فهم لیبرالیسم وی نادیده گرفته شده است. به بیان دیگر، این رویکرد ضمن تبیین تعارض‌های اندیشۀ سیاسی و نشان‌دادن چهرۀ ژانوسی لاک، درصدد است تا ضمن توجه به غایت اندیشۀ سیاسی لاک در بنای لیبرالیسم داخلی و ناسیونالیسم استعماری، نشان دهد که هم نظریۀ تساهل و اندیشۀ آزادی‌خواهی لاک که طرف‌داران رویکرد اول، آن‌ها را مؤثر در شکل‌گیری دو رساله تلقی می‌کنند و هم تجارب استعماری لاک که طرف‌داران رویکرد دوم، آن‌ها را مؤثر در شکل‌گیری دو رساله می‌پندارند، هر دو با هم در شکل‌گیری اندیشۀ سیاسی لاک قابل توجیه، تفسیر و داوری‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

PARADOX OF FREEDOM AND SLAVERY IN LOCKE’S LIBERALISM

نویسنده [English]

  • Farshad Shariat
Associate Professor; Faculty of Islamic Studies and Politics, Imam Sadiq University
چکیده [English]

Showing the fabric of Locke’s Liberalism in Two Treatises of Government, this
paper focuses on three philosophical, historical and philosophical - historical
approaches in Lockean political studies, to investigate and justify the contradictions
in Lockean scholarship . In other words, the present article investigates the historical
contexts of Locke’s political theorization; examining how and what extent, his fairly
long in the administration of British colonization in “New World” and the internal
civil, political strife and religious disputes have influenced or possibly determined
the various components of his political theory. This paper is also to answer the
question, how religious and domestic disputes, and British colonial lands and the
plantations, influenced Locke’s Janusian face and his liberalism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • John Locke
  • Two Treatises of Government
  • Liberalism
  • Freedom
  • slavery
  • Plantations