مشروطه در حوزۀ زاگرس غربی؛ مطالعۀ ایلات لک و لر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم سیاسی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که چرا استبداد که در آغاز انگیزۀ اصلی همراهی بیشتر شهرهای ایران با مشروطه بود، در زاگرس غربی عامل اصلی همگامی با آن نشد. به عبارتی، چرا سران منطقه از شکل اصلی حکومت نوپای مشروطه استقبال نکردند؟ از حوادث مهم سیاسی ایران در قرن اخیر، جریان مشروطه‌خواهی ایرانیان بود که واکنش یکدستی از سوی اشخاص، گروه‌ها و طبقات اجتماعی نسبت به آن صورت نگرفت. در اینجا به‌طور خاص حوزۀ جغرافیایی زاگرس غربی یا منطقۀ سیمره شامل پیشکوه و پشتکوه (محل اصلی زندگی ایلات  لک و لر) موضوع پژوهش قرار گرفته است. دراین بررسی از دو گفتمان والی‌نشینی(گفتمان کوچ‌نشینان) و گفتمان مشروطیت (گفتمان شهرنشینان) بهره گرفته شده است. پژوهش‌ها نشان داده است، ایلات سیمره از گفتمان مشروطه‌خواهی (جز درمواقع خاص) استقبال نکرده‌اند. این موضوع به نفوذ تاریخی گفتمانی برمی‌گشت که عناصر آن عمدتاٌ بر پایۀ شاه‌پرستی، مرزنشینی و تمرکزگریزی شکل می‌گرفت؛ بنابراین گفتمان مشروطیت که مبتنی بر روح شهرنشینی و تمرکزگرایی و تمامیت‌خواهی بود، نمی‌توانست با پذیرش چندانی روبرو شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

CONSTITUTIONALISM IN THE WEST OF IRAN: THE CASE OF LAK AND LUR TRIBES IN WETERN ZAGROS

نویسندگان [English]

  • hamid ahmadi 1
  • Sabrieh Karamshahi 2
1 Professor, Political Science Department, University of Tehran
2 Ph.D Candidate in Political Science, Tarbiat Modarres University
چکیده [English]

The main concern of this article is to explain why the Iranian Constitutional
Revolution, which with its anti despotic nature attracted many Iranian cities around
the country, was not welcomed among the Iranian basically tribal areas of the
Western Zagros Mountain and why the local elites did not supported the new
established constitutional government. In fact there was not a coherence reaction to
this political event in Iran. The authors focus on Simarah area of western Zagros, or
Pishkooh and Poshtkooh as the local Lak and Lor tribes and others used to call it.
Two concepts of nomadic-tribal discourse and urban-constitutional discourse are
used to analyze and thus explain the causes of such lack of support to
constitutionalism. The constitutional discourse was not welcomed, except for
specific cases, by Simarah tribes. This went back to the influence of a political
discourse in which factors such as the love for the king (Shah), across borders living,
and centre fugal tendencies played the main role as contrast to the discourse of
constitutionalism based on the spirit of urbanism, centralization and
authoritarianism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nomadic tribal discourse
  • constitutional discourse
  • urbanism
  • Lak and Lor tribes
  • Constitutional Revolution