دوره و شماره: دوره 44، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 219-461