سرمایه‌داری و معضل جهانی غذا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشکدۀ حقوق و الهیات دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دیپلماسی و سازمان‌های بین‌المللی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

بررسی‌ها نشان می‌دهند غذای کافی برای تمامی مردم دنیا وجود دارد، اما در چند دهۀ اخیر شمار افرادی که از گرسنگی رنج می‌برند، در حال افزایش است. گرچه تلاش‌های زیادی به‌وسیله سازمان‌ها و توافقات بین‌المللی به‌منظور کاهش و حتی ازبین بردن مشکل گرسنگی صورت گرفته، اما این مشکل هم‌چنان به قوت خود باقی است.
بنابراین تحلیل نتایج و عواقب برخورد متناقض نظام سرمایه‌داری با نبود امنیت غذایی، خمیرمایۀ اصلی این مقاله را تشکیل می‌دهد. از‌همین‌رو، نخست ضمن توصیف ابعاد و اضلاع نظام سرمایه‌داری، ارتباط آن با مسئلۀ غذا مشخص می‌گردد. سپس به نقش سازمان‌ها و معاهدات بین‌المللی در کاهش کمی و کیفی ابعاد معضل گرسنگی پرداخته می‌شود. در ادامه، در خصوص عواملی که سرمایه‌داری به‌وسیلۀ آن‌ها کمبود غذا و گرسنگی را تشدید می‌کند بحث می‌شود و در پایان، نتایج و عواقب ناگوار پدیدۀ نبود امنیت غذایی در سطح جامعۀ بین‌المللی بررسی می‌‌گردد

کلیدواژه‌ها