بررسی مناسبات سیاسی- امنیتی امریکا با هند (2012-2008)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم سیاسی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد روابط بینالملل دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

با پایان یافتن جنگ سرد، روابط هند و امریکا به موازات تلاش‌های امریکا برای همکاری با قدرت‌های نوظهور منطقه‌ به‌منظور استقرار نظم نوین جهانی گسترش یافت و در دورۀ ریاست جمهوری جورج بوش به اوج خود رسید. اما این رشد و شکوفایی هم‌زمان با آغاز ریاست جمهوری اوباما رو به افول نهاد. لذا این پرسش مطرح می‌شود که علل اصلی کاهش سطح روابط هند و امریکا در دوره ریاست جمهوری اوباما چیست؟ در این خصوص به‌نظر می‌رسد تطابق نداشتن منافع هند و امریکا و همچنین تغییر رویکرد و نوع نگاه امریکا در دورۀ اوباما نسبت به مسائل جهانی و رقبای منطقه‌ای و بین‌المللی هند، از جمله چین، عوامل اصلی کاهش سطح روابط هند و امریکا باشد. با توجه به اهمیت همکاری هند و امریکا برای هر دو کشور و نیز تأثیرگذاری نوع و سطح روابط هند با امریکا به عنوان متغیری مهم در مناسبات هند با دیگر کشورها، از جمله ایران، در مقالۀ حاضر به بررسی ابعاد سیاسی_ امنیتی این روابط و تحولات آن پس از حضور اوباما به‌عنوان رئیس‌جمهور امریکا در میانۀ سال‌های 2012-2008 میلادی پرداخته خواهد شد.

کلیدواژه‌ها