عناصر مشروعیت‌یابی در نظام‌های سیاسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم سیاسی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه پیام نور

چکیده

مشروعیت یکی از مسائلی است که حکومت‌ها حکمرانی و اعمال قدرت خود را با آن توجیه می‌کنند. لذا هر حکومتی که دچار عدم مشروعیت شود مانند گذشته نمی‌تواند قدرت خود را اعمال کند، بلکه به زور خام برای حکمرانی متوسل می‌شود. در این نوشته، نگارندگان به این بحث پرداخته‌اند که چگونه دولت‌ها برای خود مشروعیت‌سازی می‌کنند تا به قدرت خود دوام بخشند. در این مقاله بر عوامل مشروعیت‌بخش قدرت، شامل حقانیت، مقبولیت، قانونمندی و کارآمدی، تأکید شده است.

کلیدواژه‌ها