عناصر مشروعیت‌یابی در نظام‌های سیاسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم سیاسی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه پیام نور

چکیده

مشروعیت یکی از مسائلی است که حکومت‌ها حکمرانی و اعمال قدرت خود را با آن توجیه می‌کنند. لذا هر حکومتی که دچار عدم مشروعیت شود مانند گذشته نمی‌تواند قدرت خود را اعمال کند، بلکه به زور خام برای حکمرانی متوسل می‌شود. در این نوشته، نگارندگان به این بحث پرداخته‌اند که چگونه دولت‌ها برای خود مشروعیت‌سازی می‌کنند تا به قدرت خود دوام بخشند. در این مقاله بر عوامل مشروعیت‌بخش قدرت، شامل حقانیت، مقبولیت، قانونمندی و کارآمدی، تأکید شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

LEGITIMATION FACTORS IN POLITICAL SYSTEMS

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Motaghi 1
  • farhad keramat 2
1 Professor, Department of Political Science, University of Tehran
2 Assistant Professor, Political Science, University of Payame Noor
چکیده [English]

Legitimacy is one of the factors by which governments justify their dominance and
application of power, therefore each State that suffers from the lack of legitimacy
cannot apply its power as it used to do, but recourses to the rude force to rule upon
people. In this article, our discussion is about the quality of the legitimization of
governments in order to continue their authority. In the other words, the political
systems justify their own legitimacy through emphasizing upon a series of certain
factors; therefore rightness, acceptance, lawful and effectiveness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • legitimacy
  • Legitimation
  • rightness
  • acceptance
  • lawful
  • Effectiveness