کالبدشکافی جنبش فرهنگی-زبانی و سیاسی کاتالونیا (کاتالانیسم)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مطالعات منطقه‌ای دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری مطالعات اروپا دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

یکی از مهم‌ترین مسائل در تاریخ کاتالونیا به جنبش کاتالانیسم برمی‌گردد که در حال حاضر در سیاست کاتالونیا از اهمیت بالایی برخوردار است. کاتالانیسم یک جنبش فرهنگی، زبانی و سپس سیاسی است که از شناسایی فرهنگی و سیاسی کاتالونیا از سوی دولت اسپانیا حمایت می‌کند. مقالۀ حاضر تلاش دارد تا به کندوکاو چگونگی شکل‌گیری این جنبش بپردازد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که جنبش کاتالونیا از آغاز ماهیتی فرهنگی- زبانی داشت. در قرن نوزدهم میلادی سه رخداد مهم که عبارت‌ بود از شکست فرایند دولت-ملت‌سازی در اسپانیا، تفاوت اقتصادی میان کاتالونیا و اسپانیا، و اشغال نظامی کاتالونیا از سوی دولت مرکزی، باعث شکل‌گیری جنبش فرهنگی- زبانی (ناسیونالیسم مبتنی بر فرهنگ) شد. سه رخداد یادشده به سه حادثۀ حساس تاریخی دیگر در قرن بیستم که عبارت بود از تصویب قانون جدید برای قضاوت در خصوص دعاوی تحت نظارت حکومت نظامی، سرکوب جمهوری دوم (1939-1931م) در اسپانیا از سوی فرانکو، و دورۀ انتقال از دیکتاتوری فرانکو به دموکراسی، پیوست و زمینه را برای حرکت از ناسیونالیسم فرهنگی (جنبش فرهنگی، زبانی) به ناسیونالیسم سیاسی (خواهان استقلال) فراهم ساخت. همچنین در بخش دوم و سوم این مقاله برای شناخت بهتر این جنبش، به ترتیب به ساختار فرهنگی- زبانی کنونی کاتالونیا و موضع اتحادیۀ اروپا در قبال استقلال کاتالونیا پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE ANALYSIS OF CULTURAL, LINGUISTIC AND POLITICAL MOVEMENT OF CATALONIA (CATALANISM)

نویسندگان [English]

  • Hossein Zahmatkesh 1
  • naser hekmatnejad 2
1 Assistant Professor, Political Science Department, University of Tehran
2 Phd Student in European Studies, University of Tehran
چکیده [English]

One of the most important issues in current Catalonia's politics is the catalanism
movement. Catalanism is a cultural, linguistic and then political movement that
advocates for the cultural and political recognition of catalonia within spain. The
present article aims to discover the establishing process of this movement. Research
findings show that Catalonia's movement, at the beginning, had a cultural and
linguistic nature. In nineteenth century, 3 critical junctures (a period of significant
change) including failure of the building of nation-state in Spain; economic
differences between the two territories (Catalonia and Spain) and Catalonia's
military occupation by Spain occurred and have formed the Catalonia's cultural and
linguistic movement. These 3 pre-conditions interacted with 3 other critical
junctures in twentieth century naming passing a new law to judge civil cases under
the military rule, putting an end to the second republic in Spain (1931-1939) by
Franco, and finally the transition from dictatorship to democracy, and laid the
foundations of political nationalism. In the second and third parts of this essay, to
better understand the Catalanism movement, catalonia's cultural and linguistic
structure and the European Union's position towards catalonia's independence will
be discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Catalonia
  • Cultural and Linguistic Catalanism
  • Political Catalanism