نقش پیش‌تدبیری سیاسی در نظام مدیریت سیاسی اسلام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف این مقاله تشریح و گسترش نقش پیش‌تدبیری- که بخشی از تدبر شمرده می‌شود- برای پیشگیری از بروز وقایع سازمانی و نظام سیاسی است. از‌این‌رو تلاش شده است ضمن تشریح اهمیت و ضرورت آینده‌پژوهی و آینده‌نگاری در برنامه‌ریزی‌های مدیریت سیاسی، زمینه‌های لازم برای مبادرت به پیش‌تدبیری طرح، و شرایط و عوامل مؤثر که هدایت‌کنندۀ برنامه‌های پیش‌تدبیری می‌باشد همراه دو مدل علّی– حلقوی بررسی شوند. آنگاه نقش آگاهی و بینش در امور سیاسی، احکام و فرمان‌های الهی و امور علمی برای طرح زوایای مربوط شکافته می‌شود، و درخاتمه مبانی لازم و بنیادین پیش‌تدبیری در برنامه‌های مدیریت سیاسی به عنوان نتیجه‌گیری ارائه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها