فضیلت مدنی در اندیشۀ عرفانی مولانا جلال‌الدین محمد بلخی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه بوعلی‌سینا همدان

چکیده

 یکی از مؤلفه‌های شاخص و بنیادینِ اندیشۀ سیاسی، مفهوم «فضیلت مدنی» است که تحققِ غایت سیاست وابسته به بسط و گسترش و تعمیق آن در میان انسان‌هاست. در این نوشتار ضمن واکاوی آثار مهم عارف بزرگ ایرانی، جلال‌الدین محمد بلخی مشهور به مولوی، ظرفیت و امکانات سیاسی اندیشۀ وی در چارچوب نظری اسپریگنز و نظریۀ دلالتی– پارادایمی بررسی و تحلیل شده است. مدعای مقاله این است که با توجه به دلالت‌های معرفتی، تبیینی و هنجاری اندیشۀ مولوی، اندیشۀ وی متضمن عناصر و مؤلفه‌های مهمی چون عشق، دوستی، مدارا و نیز نقد سیاسی و اجتماعی به عنوان شاخص‌ترین فضیلت‌هایی است که آشکارا وجه و صبغۀ مدنی دارند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

CIVIC VIRTUE IN MOWLANA’S IRFANIC THOUGHT

نویسندگان [English]

  • Abbas Manoocheri 1
  • Yadollah Honari latif pour 2
1 Associate Professor, Political Science, Tarbiat Modarres University
2 Assistant Professor, Political Science, Buali – Sina University
چکیده [English]

One of the basic components of political thought is the notion of "civic virtue".
Civic virtue is an important concept that the accomplishment of the ultimate
objectives of politics depends on its development in human society.
In this article, we review the important writings of great Iranian aref, Jalal-al-din
Muhammad Balkhi, known as Mowlana, and analyze political capacities and
capabilities of his thoughts based on Sprigens' theoretic framework and
paradigmatic-implicative theory. The article claims that, based on cognitive,
normative and explanatory implications of Mowlana's thoughts, his thoughts contain
important elements like love, friendship, tolerance, and politico-social criticism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mowlana
  • Political Thoughts
  • civil virtue
  • Irfan
  • Love
  • friendship
  • tolerance