دیالوگ فوکو و هابرماس دربارۀ بنیان‌های مدرنیته؛ انسان‌گرایی، گفتمان و دموکراسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

مدرنیته بیش از دیگر گفتمان‌های رقیب، به مناظره و گفتگو بر سر موضوعات بنیادین خود اهمیت ‌می‌د‌هد و به‌نظر می‌رسد وضعیت ایدئال مدرنیته، امکان نوعی چندصدایی در جامعه است. مجادله‌های فلسفی دربارۀ بنیان‌های مدرنیته از جمله نتایجی است که این چندصدایی به‌بار آورده است. افراد مختلف از دیدگاه‌های گوناگون به گفتگو‌های انتقادی دربارۀ این بنیان‌ها پرداخته و تأویلی بر تأویل‌های پیشین افزوده‌اند. فوکو و هابرماس از جمله اندیشمندان بزرگ قرن بیستم بودند که مجادله‌های آنان این چندصدایی را بازتاب می‌دهد. مدرنیته از جمله مباحث مهمی است که این‌ دو دربارۀ آن و موضوعات محوری‌اش با یکدیگر بحث و گفتگو داشته‌اند. به‌نظر می‌رسد هرچند در ظاهر، آن‌ها دیدگاه‌های متضادی را در این زمینه اتخاذ کرده‌اند، هر دو صداهایی در درون مدرنیته شمرده می‌شوند. آن‌ها در نظریات خویش پیرامون مدرنیته، هشدارهای جدی دربارۀ آیندۀ آن داده‌اند. هدف اصلی این مقاله بررسی تعاملات فکری فوکو و هابرماس در باب مدرنیته و سه محور اصلی آن، یعنی انسان‌گرایی، گفتمان و دموکراسی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

FOUCAULT AND HABERMAS DIALOGUE ABOUT THE FOUNDATIONS OF MODERNITY: HUMANISM, DISCOURSE AND DEMOCRACY

نویسنده [English]

  • seyyed hossein athari
Assistant Professor; Political Science at Ferdowsi, University of Mashhad
چکیده [English]

Over other competing discourses importance to debate on his fundamental issues. It
Seems ideal position of modernity cannot reach to final conclusions about its
propositions But it is a defense possibility of some kind of contrapuntal.
Philosophical debate about the foundations of modernity including results that has
brought the polyphonic. Different people with different views Engage in critical
dialogue on the basis of this foundations and adds the interpretation above other
previous interpretation about it. From this endless debate Arise Methodological
perspectives lead to important results about reform of current trends. Foucault and
Habermas were great thinkers of this century that their debate reflects a sound of
polyphonic. Modernity is the important issues that have discuss these two together
about his central themes. it seems to have conflicting views on this issue However,
both sounds are considered within modernity. In fact, his views on the modernity
they have given serious warnings about its future .The main purpose of the present
article is examination of Habermas and Foucault debate about modernity and its
three pillars, namely humanism, dialogue and democracy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foucault
  • Habermas
  • humanism
  • Rationality
  • discourse
  • power
  • Democracy
  • Modernity