نشانه‎های الهام‎بخشی در رهبری منطقه‎ای جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‎آموختة علوم سیاسی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

رهبران جمهوری اسلامی ایران، انقلاب سال 1357 را پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین و هموارکنندة راه برای تشکیل امت واحد جهانی می‌دانند و به‌منظور ارائة الگویی مطلوب و موفق از حکومت مردم‎سالاری دینی به‌عنوان مرکز و پایگاه الهام‎بخش ملت‎ها و دولت‎های منطقه تلاش می‌کنند. الهام‎بخشی، زمینه و ابزار تحقق نقش رهبری در منطقه‎ است. قابلیت تولید هنجاری از ویژگی‎های کشور راهنما و پیشاهنگ محسوب می‎شود و کشورهایی با چنین قابلیتی می‎توانند زمینه‎های لازم برای نقش‎آفرینی در سیاست بین‎الملل را فراهم آورند. اساس این پژوهش خلأ نظری و الگوی عملی موجود در فاصلة بین موقعیت کنونی و اهداف و آرمان‎های انقلاب ‎اسلامی، و هدف آن یافتن درک نوینی از روابط بین‎الملل و تدوین مدلی راهبردی در تولید هنجارهای الهام‎بخش و معرفی آن از طریق نهادهای مؤثر در سیاست خارجی ایران است.

کلیدواژه‌ها


الف) فارسی
1.آیکنبری، جان (1382) تنها ابرقدرت: هژمونی آمریکا در قرن 21، ترجمه عظیم فضلی­پور، تهران: موسسه ابرار معاصر.
2.امام خمینی، روح‏الله (1381) صحیفه نور، ج13، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
3.________  (1381) صحیفه نور، ج18، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
4.________  (1381) صحیفه نور، ج21، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
5.برزگر،کیهان (1385) سیاست خارجی ایران در عراق جدید، تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک.
6.بلامی، الکس (1385)جوامع امن و همسایگان: دژهای منطقهای یا همگرایان جهانی؟، ترجمه محمود یزدانفام و پریسا کریمینیا، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
7.بیلیس، جان و اسمیت، استیون (1388) جهانی شدن سیاست: روابط بینالملل در عصر نوین، ترجمه ابوالقاسم راهچمنی، جلد اول، چاپ دوم، تهران: انتشارات موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بینالمللی ابرار معاصر.
8.پایگاه اطلاع‎رسانی دفترمقام‎معظم‎رهبری،متن سخنرانی‏های رهبر معظم انقلاب                      http://www.leader.ir                      
9.رضایی میرقائد، محسن و مبینی دهکردی، علی (1384) ایران آینده در افق چشم انداز، تهران:انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
 1. ستوده، محمد (1380) سیاست خارجی جمهوری‎اسلامی‏ایران و ساختار نظام بینالملل، نشریه علوم سیاسی، سال چهارم، شماره 16، زمستان.
 2. قوام، عبدالعلی (1385) اصول سیاست‎خارجی و سیاست بین‎الملل، چاپ دوازدهم،  تهران، انتشارات سمت.
 3. قهرمان‏پور، رحمن (1389) تقدم الهام‎بخشی بر قدرت‎نرم در سیاست‎های کلان جمهوری‎اسلامی ‎ایران در جهان‎اسلام، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال هشتم، شماره 28، صص 148-172.
 4. کالینز، جان (1383) استراتژی بزرگ، اصول و رویهها، ترجمه: کوروش بایندر، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی.
 5. کوپچان، چارلز(1385) پایان عصر آمریکا، ترجمه مرکز غرب‎شناسی، تهران: انتشارات مرکز غرب‏شناسی.
 6. گری، کالین (1385) ساختارشناسی راهبرد، ترجمه علیرضا فرشچی، تهران: دافوس، سپاه‎ پاسداران ‎انقلاب‎اسلامی.
 7. لیتل، ریچارد (1389) تحول در نظریه‎های موازنه قوا، ترجمه غلامعلی چگنی‎زاده، تهران: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‎المللی ابرار معاصر تهران.
 8. متقی، ابراهیم (1387)رویارویی غرب معاصر با جهان اسلام، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
 9. نای، جوزف(1383) کاربرد قدرت‏نرم، ترجمه سیدرضا میرطاهر، فصلنامه مطالعات‎راهبردی، سال دوم، شماره 6، زمستان.
 10. والت، استفان (1382) عدم توازن جهانی: خویشتن­داری و سیاست خارجی آمریکا، ترجمه‎عظیم فضلی‎پور، مندرج در تنها ابرقدرت، تهران: ابرار معاصر.
 11. والرشتاین امانوئل (1388) مقدمه‎ای بر تحلیل نظام‎های جهانی، ترجمه حسین عسگریان، تهران، موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‎المللی ابرار معاصر.
 12. هالستی، کی.جی (1374) مبانی تحلیل سیاست بینالملل، ترجمه مسعود مستقیمی و بهرام طارمسری، تهران: انتشارات دفتر مطالعات سیاسی-‎بینالمللی وزارت امورخارجه.
 13. های، کالین (1385) درآمدی انتقادی بر تحلیل سیاسی، ترجمه احمد گل‎محمدی، تهران: نشر نی.
 14. هیل، جرمی (1389) اخلاق، رسانه و مناقشه بینالمللی، مندرج در دیوید مک دانله و دیگران، تهران: انتشارات دانشگاه امام‎ صادق (ع).
 
ب) خارجی
1. Amirarjomand, Said (2002) The Reform Movement and the Debate on Modernity and tradition in Contemporary Iran, International Journal of the Middle East, 34.
2. Flemes, Daniel (2010) Regional Leadership in the Global System Ideas, Interests and Strategies,Germany ,GIGA German Institute of Global and Area Studies.
3. Freedman, Lawrence (2004) Deterrence, London: Polity press.
4. Gelb, Leslie and Justine Rosenthal (2003) The Rise of Ethics in Foreign Policy: Reaching a Values Consensus, Foreign Affairs, Vol. 5, No. 4.
5. Mearsheimer, John (1983)Conventional Deterrence, New York: Cornell University Press.
6. Mount, Adam (2011) Normativity International Relation, ISANE, Providence, RI, 4 Nov.
7. New York times News Service (2007)  Iran becoming Super Power, February.
8. Porteous, Tom (2006) Reading Iran, prospect Issue, No.112, 22 January.
9. Rubin, Barry (2006) Iran: The Rise of a Regional power, The Middle East Review of International Affairs, Vol. 10, No3, September 2006.
10. Rubin, Jennifer(2013) U.S. retreat means Iran's grows, The Washington Post, February 19, http://www.washingtonpost.com.
11. Ryan Kraig, Michael (2006) Forging a New Security Order for the Persian Gulf, Middle East Policy, Vol. 13, Spring.
12. Samii, Abbas William (2004) Dissent in Iranian Elections: Reasons and Implication", Middle East journal, Vol.iii, No.9.
13. Takeyh, Ray (2010) The Downside of Sanctions on Iran, International Herald Tribune, June 25.
14. Ted Hopf (1998) The Promise of Constructivism in International relations Theory, International security, vol. 23, No.1,171-200.