دوره و شماره: دوره 44، شماره 3، مهر 1393، صفحه 465-706