دوره و شماره: دوره 44، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 465-706