نشانه‌شناسی هویت، ارزش‌های دینی و نوسازی در پدافند غیرعامل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد گروه علوم سیاسی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

پدافند غیرعامل به مجموعه‌ای از سازوکارها و فرایندهایی اطلاق می‌شود که زمینة لازم برای امنیت پایدار را امکان‌پذیر می‌سازد. هرگونه برنامه‌ریزی پدافند غیرعامل در کشورها تابعی از مؤلفه‌های هویتی و ارزش‌های اجتماعی است. چنین نشانه‌هایی در ایران بر اساس ارزش‌های دینی، تجارب دوران دفاع مقدس، شاخص‌های رشد اقتصادی، و نشانه‌های توسعة اجتماعی سازماندهی شده است. به همین دلیل است که سیاستگذاری پدافند غیرعامل را می‌توان تابعی از شکل‌بندی‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، و ضرورت‌های ساختاری در نظام سیاسی دانست. تاکنون ادبیات پدافند غیرعامل در متون راهبردی بررسی شده است. کشورهایی که روند اقتصادی و نوسازی در حال رشدی را طی می‌کنند، قابلیت‌های لازم را برای سازماندهی پدافند غیرعامل دارند. این مسئله نشان می‌دهد که نوسازی و رشد اقتصادی آثار خود را در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، ساختاری، و راهبردی به جا می‌گذارد. در این مقاله، تلاش کرده‌ایم تا نشانه‌شناسی نوسازی، هویت، و ارزش‌های دینی را در پدافند غیرعامل ایران بررسی کنیم. با توجه به شاخص‌های یادشده می‌توان این پرسش را مطرح کرد: «پدافند غیرعامل ایران چه شاخص‌هایی دارد و از چه الگویی استفاده می‌کند؟» در پاسخ به این سؤال و با توجه به مفاهیمی همچون هویت، ارزش‌های دینی، و نوسازی می‌توان فرضیة پژوهش را بر این اساس تبیین کرد که: «ضرورت‌های توسعة پایدار در ایران ایجاب می‌کند که هرگونه برنامه‌ریزی پدافند غیرعامل بر اساس نشانه‌های هویت، ارزش‌های دینی، و نوسازی در قالب الگوی پدافند غیرعامل متوازن تنظیم شود.»

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

GEO-ECONOMY OF THE MIDDLE EAST AND ECONOMIC GLOBALIZATION

نویسنده [English]

  • Abbase Mossalanejad
Professor, Political Science Department, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

Civil Defense refers to a collection of strategies and procedures preparing necessary
ground for sustainable security. Any Civil Defense planning in countries is
subordinate to the identity components and social values. Such signs in Iran will be
organized based on experiences of the Sacred Defense era, the economic growth
indices, the social development indices and religious values. Due to the same reason,
any policy made on the Civil Defense can be considered as sub-group of cultural,
social, and economic blockings as well as structural exigencies in the political
system. Thus far, the Civil Defense literature has been under study in the strategic
texts. The countries following the path to economic progress and renovation enjoy
necessary capability for Civil Defense organization. It shows that renovation and
economic growth leave their impact in the cultural, social, structural and strategic
domains. This article tries to bring semiotics of renovation and religious values and
identity in Civil Defense under study. Regarding the said indices, one can answer to
the following question: What are the indices of Iran's Civil Defense and on what a
kind of pattern is it based on? To answer the question and regarding the concept
such as renovation and religious values and identity, one can define the research
hypothesis as follows: “The exigencies of sustainable development in Iran
necessitate pegging any plan for Civil Defense at the semiotics of renovation,
identity and religious values and within framework of balanced Civil Defense.”

کلیدواژه‌ها [English]

  • Civil Defense
  • Religious Values
  • Resistance
  • semiotics identity
- اصغریان جدی، احمد (1386)، «الزامات معمارانه در دفاع غیرعامل پایدار»، تهران: مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
- امیری، انوشه (1390)، «ساختار فضایی معماری داخلی پناهگاه­های عمومی»، همایش علمی پژوهشی شهرسازی و معماری دفاعی، تهران: دانشگاه صنعتی مالک اشتر.
- امیری، انوشه (1390)، «ملاحظات روانشناسی در طراحی معماری داخلی پناهگاه­های عمومی»، همایش علمی پژوهشی شهرسازی و معماری دفاعی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر.
- استروفسکی، واتسلاف (1378)، «شهرسازی معاصر، از نخستین سرچشمه‌ها تا منشور آتن»، ترجمه: لادن اعتضادی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
- پاپلی یزدی، محمد حسین(1382)، «نظریه­های شهر و پیرامون». تهران: سمت.
- پور محمدی، محمدرضا  (1386)، «برنامه ریزی کاربری اراضی شهری»، تهران: سمت.
- پورمحمدی، محمدرضا (1388)، «برنامه ریزی مسکن» تهران: سمت.
- حسن، مجید (1382)، «مجموعه قوانین و مقررات شهرسازی»، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، چاپ اول.
- دانشور، تورج (1381)، «طرح ریزی کالبدی و برنامه ریزی منطقه ای در ایران»، آذرخش، چاپ اول. 
- زیاری، کرامت ا... (1387)، «اصول و روش‌های برنامه­ریزی منطقه­ای»، یزد: دانشگاه یزد.
- زیاری، کرامت ا... (1379)، «برنامه­ریزی شهرهای جدید»، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
- شوای، فرانسواز(1375)، «شهرسازی، تخیلات و واقعیات»، ترجمه: دکتر سید محسن حبیبی، تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ. 
- عابدین درگوش، سعید (1384)، «درآمدی به اقتصاد شهری»، مرکز نشر دانشگاهی.
- کامروا، سیدمحمدعلی(1384)، «مقدمه‌ای بر شهرسازی معاصر ایران»، تهران: دانشگاه تهران.
- لیتکوهی، ساناز (1390)، «الزامات پدافند غیرعامل در طراحی پناهگاهها»، همایش علمی پژوهشی شهرسازی و معماری دفاعی، تهران: دانشگاه صنعتی مالک اشتر.
- موحدی­نیا، جعفر (1388)، «اصول و مبانی پدافند غیرعامل»، تهران: انتشارات دانشگاه صنعتی مالک اشتر.
 
- Balakrishnan, S, Elwi, A. E, and Murray, D. W, (1988), "Effect of Modeling NLFE Analysis of Concrete Structures", Journal of Structural Engineering, ASCE, V. 114, No. 7, July.
- Chang, T. Y, Taniguchi, H. and Chen, W. F, (2010)"Nonlinear Finite Element Analysis of Reinforced Concrete Panels", Journal of Structural Engineering. ASCE, V. 113, No. 1.
- Christopherson, D. G, (2006), "Stuctural Defense", UK Ministry of Home Security, Civil Defence Research Committee Paper RC 450.
- Clough, R. W. and Penzien, J, (2005), "Dynamics of Structures", McGraw-Hill Inc, New York.
- Dede, M, and Dobbs, N, (2010), "Structures to Resist the  Effcets of Accidental Explosions Volume IV (Reinforced Concrete Design)", Special Publication ARLCD-SP-84001, U. S. Army Armament Research, Development, and Engineering Center, Armament Engineering  Directorate, Picatinny Arsenal,NJ, April.
- Dobbs, N, (2007) "Structures to Resist the Effect of Accidental Explosions – Volume I (Introduction)", Special Publication ARLCD-SP-84001, U. S. Army Armament Research, Development and Engineering Center, Armament Engineering  Directorate, Picatinny Arsenal, Dover, NJ, December.
- Elwi, A. E. and Hrudey, T. M, (2009), "Finite Element Model  for Curved Embedded Reinforcement", Journal of Engineering Mechanics, ASCE, V. 115, No. 4, April.
- G. E. Fairlie, (2007), "Efficient Analysis of High Explosive Air Blast in Complex Urban Geometries Using the AUTODYN-2D & 3D Hydrocodes", Analytical and Experimental Methods, 15th International Symposium on the Military Applications of Blast and Shock, September.
- Isenberg, I, and Levine, H, (2005), "Analysis of Reinforced Concrete Under Shock Loading" Seminar Proceedings: Finite Element Analysis of Reinforced Concrete Structures, Tokyo, Japan, May 21-24, , ASCE, New York.
- Kotsovos, M. D, and Pavlovic, M. N, (2006), "Non-Linear Finite Element Modeling of Concrete Structures; Basic Analysis, Phenomenological Insight, and Design Implications", Engineering Computations, V. 3, No. 3, September,.
- Loo, Y. C, and Santos, A. P, (2006), "Impact Deflection Analysis of Concrete Beams", Journal of Structural Engineering, ASCE, V. 112, No. 6, June.
- "Proceedings of the Fourth International Symposium on the Interaction of  Non-Nuclear Monitions", with Structures, Panama City Beach, FL, April 17-21, (1989).
- Ross, C. A. Jerome, E. L. and Malvern, L. E, (2005), "Spatial and Time Variations of Loading on Buried Procedings of the Second Symposium on the Interaction of Non-Nuclear Munitions with Structures, Panama City Beach", FL, April 15-18.
- Smith, J. L, (2008), "Investigation of  Existing Computer Codes with Linear and Nonlinear Dynamic Capabilities", eport J650-88-001/1411, JAYCOR, Vicksburg, MS, February,.
- Wong, F. S. and Wedlinger, P, (2003), "Design of Underground Shelters Including Soil-Structure Interaction Effects", Symposium Proceedings on the Interaction of Non-Nuclear Munitions with Structure, U. S. Air Force Academy, Colorado Springs, CO, May 10-13.
- Wong, F. S. and Weidlinger, P, (2009), "Damping of Shallow-Buried Structures Due to Soil-Structure Interaction", The Shock and Vibration Bulletin, V. 52, part 5, May.