نشانه‌شناسی هویت، ارزش‌های دینی و نوسازی در پدافند غیرعامل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد گروه علوم سیاسی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

پدافند غیرعامل به مجموعه‌ای از سازوکارها و فرایندهایی اطلاق می‌شود که زمینة لازم برای امنیت پایدار را امکان‌پذیر می‌سازد. هرگونه برنامه‌ریزی پدافند غیرعامل در کشورها تابعی از مؤلفه‌های هویتی و ارزش‌های اجتماعی است. چنین نشانه‌هایی در ایران بر اساس ارزش‌های دینی، تجارب دوران دفاع مقدس، شاخص‌های رشد اقتصادی، و نشانه‌های توسعة اجتماعی سازماندهی شده است. به همین دلیل است که سیاستگذاری پدافند غیرعامل را می‌توان تابعی از شکل‌بندی‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، و ضرورت‌های ساختاری در نظام سیاسی دانست. تاکنون ادبیات پدافند غیرعامل در متون راهبردی بررسی شده است. کشورهایی که روند اقتصادی و نوسازی در حال رشدی را طی می‌کنند، قابلیت‌های لازم را برای سازماندهی پدافند غیرعامل دارند. این مسئله نشان می‌دهد که نوسازی و رشد اقتصادی آثار خود را در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، ساختاری، و راهبردی به جا می‌گذارد. در این مقاله، تلاش کرده‌ایم تا نشانه‌شناسی نوسازی، هویت، و ارزش‌های دینی را در پدافند غیرعامل ایران بررسی کنیم. با توجه به شاخص‌های یادشده می‌توان این پرسش را مطرح کرد: «پدافند غیرعامل ایران چه شاخص‌هایی دارد و از چه الگویی استفاده می‌کند؟» در پاسخ به این سؤال و با توجه به مفاهیمی همچون هویت، ارزش‌های دینی، و نوسازی می‌توان فرضیة پژوهش را بر این اساس تبیین کرد که: «ضرورت‌های توسعة پایدار در ایران ایجاب می‌کند که هرگونه برنامه‌ریزی پدافند غیرعامل بر اساس نشانه‌های هویت، ارزش‌های دینی، و نوسازی در قالب الگوی پدافند غیرعامل متوازن تنظیم شود.»

کلیدواژه‌ها


- اصغریان جدی، احمد (1386)، «الزامات معمارانه در دفاع غیرعامل پایدار»، تهران: مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
- امیری، انوشه (1390)، «ساختار فضایی معماری داخلی پناهگاه­های عمومی»، همایش علمی پژوهشی شهرسازی و معماری دفاعی، تهران: دانشگاه صنعتی مالک اشتر.
- امیری، انوشه (1390)، «ملاحظات روانشناسی در طراحی معماری داخلی پناهگاه­های عمومی»، همایش علمی پژوهشی شهرسازی و معماری دفاعی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر.
- استروفسکی، واتسلاف (1378)، «شهرسازی معاصر، از نخستین سرچشمه‌ها تا منشور آتن»، ترجمه: لادن اعتضادی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
- پاپلی یزدی، محمد حسین(1382)، «نظریه­های شهر و پیرامون». تهران: سمت.
- پور محمدی، محمدرضا  (1386)، «برنامه ریزی کاربری اراضی شهری»، تهران: سمت.
- پورمحمدی، محمدرضا (1388)، «برنامه ریزی مسکن» تهران: سمت.
- حسن، مجید (1382)، «مجموعه قوانین و مقررات شهرسازی»، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، چاپ اول.
- دانشور، تورج (1381)، «طرح ریزی کالبدی و برنامه ریزی منطقه ای در ایران»، آذرخش، چاپ اول. 
- زیاری، کرامت ا... (1387)، «اصول و روش‌های برنامه­ریزی منطقه­ای»، یزد: دانشگاه یزد.
- زیاری، کرامت ا... (1379)، «برنامه­ریزی شهرهای جدید»، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
- شوای، فرانسواز(1375)، «شهرسازی، تخیلات و واقعیات»، ترجمه: دکتر سید محسن حبیبی، تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ. 
- عابدین درگوش، سعید (1384)، «درآمدی به اقتصاد شهری»، مرکز نشر دانشگاهی.
- کامروا، سیدمحمدعلی(1384)، «مقدمه‌ای بر شهرسازی معاصر ایران»، تهران: دانشگاه تهران.
- لیتکوهی، ساناز (1390)، «الزامات پدافند غیرعامل در طراحی پناهگاهها»، همایش علمی پژوهشی شهرسازی و معماری دفاعی، تهران: دانشگاه صنعتی مالک اشتر.
- موحدی­نیا، جعفر (1388)، «اصول و مبانی پدافند غیرعامل»، تهران: انتشارات دانشگاه صنعتی مالک اشتر.
 
- Balakrishnan, S, Elwi, A. E, and Murray, D. W, (1988), "Effect of Modeling NLFE Analysis of Concrete Structures", Journal of Structural Engineering, ASCE, V. 114, No. 7, July.
- Chang, T. Y, Taniguchi, H. and Chen, W. F, (2010)"Nonlinear Finite Element Analysis of Reinforced Concrete Panels", Journal of Structural Engineering. ASCE, V. 113, No. 1.
- Christopherson, D. G, (2006), "Stuctural Defense", UK Ministry of Home Security, Civil Defence Research Committee Paper RC 450.
- Clough, R. W. and Penzien, J, (2005), "Dynamics of Structures", McGraw-Hill Inc, New York.
- Dede, M, and Dobbs, N, (2010), "Structures to Resist the  Effcets of Accidental Explosions Volume IV (Reinforced Concrete Design)", Special Publication ARLCD-SP-84001, U. S. Army Armament Research, Development, and Engineering Center, Armament Engineering  Directorate, Picatinny Arsenal,NJ, April.
- Dobbs, N, (2007) "Structures to Resist the Effect of Accidental Explosions – Volume I (Introduction)", Special Publication ARLCD-SP-84001, U. S. Army Armament Research, Development and Engineering Center, Armament Engineering  Directorate, Picatinny Arsenal, Dover, NJ, December.
- Elwi, A. E. and Hrudey, T. M, (2009), "Finite Element Model  for Curved Embedded Reinforcement", Journal of Engineering Mechanics, ASCE, V. 115, No. 4, April.
- G. E. Fairlie, (2007), "Efficient Analysis of High Explosive Air Blast in Complex Urban Geometries Using the AUTODYN-2D & 3D Hydrocodes", Analytical and Experimental Methods, 15th International Symposium on the Military Applications of Blast and Shock, September.
- Isenberg, I, and Levine, H, (2005), "Analysis of Reinforced Concrete Under Shock Loading" Seminar Proceedings: Finite Element Analysis of Reinforced Concrete Structures, Tokyo, Japan, May 21-24, , ASCE, New York.
- Kotsovos, M. D, and Pavlovic, M. N, (2006), "Non-Linear Finite Element Modeling of Concrete Structures; Basic Analysis, Phenomenological Insight, and Design Implications", Engineering Computations, V. 3, No. 3, September,.
- Loo, Y. C, and Santos, A. P, (2006), "Impact Deflection Analysis of Concrete Beams", Journal of Structural Engineering, ASCE, V. 112, No. 6, June.
- "Proceedings of the Fourth International Symposium on the Interaction of  Non-Nuclear Monitions", with Structures, Panama City Beach, FL, April 17-21, (1989).
- Ross, C. A. Jerome, E. L. and Malvern, L. E, (2005), "Spatial and Time Variations of Loading on Buried Procedings of the Second Symposium on the Interaction of Non-Nuclear Munitions with Structures, Panama City Beach", FL, April 15-18.
- Smith, J. L, (2008), "Investigation of  Existing Computer Codes with Linear and Nonlinear Dynamic Capabilities", eport J650-88-001/1411, JAYCOR, Vicksburg, MS, February,.
- Wong, F. S. and Wedlinger, P, (2003), "Design of Underground Shelters Including Soil-Structure Interaction Effects", Symposium Proceedings on the Interaction of Non-Nuclear Munitions with Structure, U. S. Air Force Academy, Colorado Springs, CO, May 10-13.
- Wong, F. S. and Weidlinger, P, (2009), "Damping of Shallow-Buried Structures Due to Soil-Structure Interaction", The Shock and Vibration Bulletin, V. 52, part 5, May.