دولت‌سازی در افغانستان در رهیافت واقع‌گرایی ساختارگرا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

دولت‌سازی در افغانستان ضرورت جدید سیاست امنیتی آمریکا محسوب می‌شود. نظریه‌پردازان امنیتی آمریکا معتقدند که تروریسم انعکاس شکل‌گیری «دولت‌های ورشکسته» و محیط‌های اجتماعی است که جلوه‌هایی از هرج‌ومرج در آن تداوم یافته است. بدین‌ترتیب، دولت‌سازی در افغانستان را باید در قالب رهیافت واقع‌گرایی ساختارگرا بررسی کرد. مؤلفه‌های هویتی یکی از عوامل اصلی دولت‌سازی محسوب می‌شود. بنابراین، دولت در افغانستان را باید نمادی از معادلة ساختاری در شکل‌بندی‌های قدرت در نظام بین‌الملل و همچنین نشانه‌های هویتی و اجتماعی در افغانستان دانست. شرایط ساختاری برای شکل‌گیری دولت در افغانستان به وجود آمده است، اما تمامی شواهد نشانگر آن است که به دلیل تداوم تضادهای هویتی و اجتماعی، روند دولت‌سازی با تأخیر همراه خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

GOVERNMENT ESTABISHMENT AT AFGHANISTAN IN FRAMEWORK OF STRUCTURALIST REALISM

نویسندگان [English]

  • Kiyomars Jahangir 1
  • Sedighe Hosseini 2
1 Assistant Professor, Political Science Department, University of Tehran, Iran
2 PhD. Candidate, International Relations Department, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

Government Establishment at Afghanistan is considered as a new necessity for
America Security Policy. America Security theoreticians believe that terrorism
reflects formation of bankrupte governments and social environments with some
aspects of Anarchism. So government Establishment at Afghanistan should be
examined in framework of structuralist realism. Identity components are treated as
one of the main factors for government establishment. Thus government in
Afghanistan is recognized as a symbol for structural equation for creating power in
international system as well as identity and social symbols at there. However there
are construction conditions for government establishment in Afghanistan but all
evidence indicates that upon identity and social contradictions, government
establishment process is done gradually.

کلیدواژه‌ها [English]

  • government establishment
  • Identity
  • Identity Crisis
  • Legitimation
  • social correlation
  • social forces
- بیلیس، بیلیس، 1383، جهانی شدن سیاست، روابط بین‌الملل در عصر نوین، مترجم: ابوالقاسم راه چمنی، ( تهران: ابرار معاصر)
2- ثقفی عامری، ناصر، 1377، بحران افغانستان و زمینه­های ژئوپلتیکی آن، (مرکز مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 23 پائیز)
3- حافظیان، حسین، 1388،  نخبگان، ( تهران: انتشارات پگاه صلح )
4- حقجو، میرآقا،1380، افغانستان و مداخلات خارجی، ) قم : نشر سپهر (
5- رامان، 1381، «افغانستان سیاهچال پاکستان»، گزیده پژوهش­های جهان، مترجم و گردآورنده: ابوالقاسم راه چمنی،( تهران: مؤسسه ابرار معاصر، چاپ اول)
6-روا، الیور، 1369،  افغانستان اسلام و نوگرایی سیاسی، مترجم: ابوالحسن سرو قد مقدم (مشهد : آستان قدس)
7- روزنا، جیمز و (دیگران)، 1380، ارزیابی‌های انتقادی در زمینه امنیت بین‌الملل، گردآوری و ترجمه: علیرضا طیب،( تهران: نشر نی )
9- روزنامه کیهان، ( شماره 16321 – 24/06/1377)
10- روشه، گی، 1366، تغییرات اجتماعی، مترجم: منصور وثوقی،( تهران، نشر نی)
9- سجادی سید عبدالقیوم، 1380، جامعه شناسی سیاسی افغانستان، ( قم: بوستان کتاب)
10- سریع القلم، محمود،1380، عقلانیت و توسعه یافتگی در ایران، (تهران: نشر نی)
11- شرف، احمد، 1372، هویت ملی و قومی، ( فصلنامة گفتگو، 21 دی )
12- کشتمند، سلطان علی،  2003، یادداشتهای سیاسی و رویدادهای تاریخی، (کابل، حبیب­الله میهن یار، چاپ دوم)
13- گروهی از پژوهشگران، افغانستان، مترجم:‌ سعید ارزیاب شیرانی و هوشنگ اعلم.
14- ماردزن، پیتر، 1379، طالبان (جنگ ، مذهب و نظم نوین در افغانستان) ، مترجم: نجلۀ خندق ،) تهران، وزارت خارجه)
15- مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان، 1381، قوانین اساسی افغانستان، (نشر کابل افغانستان)
16- مشیرزاده، حمیرا، 1384، تحول در نظریۀ‌های روابط بین‌الملل، ( تهران: انتشارات سمت )
17- میلی، ویلیام،1377، افغانستان، طالبان و سیاست های جهانی، مترجم: عبدالغفار محقق، (مشهد: نشر ترانه)
18- هویدی، فهمی، 1364، افغانستان سقف جهان، مترجم: سرور دانش، (قم: انتشارات مالک اشتر)
19- هینبوش، ریموند و دیگران، 1382، سیاست خارجی کشورهای خاورمیانه، مترجم:علی گل محمدی، (تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی)
 
20- Jarvis,Anthony, 1989 ,Societies, States and Geopolitics: Challenges from Historical Sociology (Review of International Studies,Vol.15,no.3).