تأثیر سیاست‌های تصدی‌گرایانه در توسعة اقتصادی (مطالعة موردی: زیمبابوه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه سمنان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد نظری دانشگاه سمنان

چکیده

در دو دهة اخیر، شاید مهم‌ترین مسئلة پیش روی دولت‌های مختلف جهان توسعة اقتصادی بوده باشد. این موضوع به‌ویژه برای کشورهای جهان سوم که هنوز در عقب‌ماندگی به سر می‌برند، اهمیت ویژه‌ای دارد. در این کشورها، به دلیل نداشتن نهادهای اقتصادی و اجتماعی متناسب با توسعة اقتصادی، دولت همواره به ترسیم خط مشی‌های توسعه‌ای کشور پرداخته است و با اعمال سیاست‌های تصدی‌گرایانه به ابعاد توسعه‌نیافتگی افزوده است. در این مقاله، می‌کوشیم با تمرکز بر زیمبابوه در دورة رابرت موگابه تأثیرات این نوع سیاست‌های تصدی‌گرایانه در توسعه را بررسی کنیم. سیاست‌های تصدی‌گرایانة موگابه موجب شد بخش کشاورزی که گسترده‌ترین و اصلی‌ترین بخش اقتصاد این کشور بود از بین برود. در واقع، موگابه و گروه اتحاد ملی آفریقایی زیمبابوه نه‌‌تنها اقتصاد را با تورم حاد، فقر و قحطی ویران کردند، بلکه توان مدیریت اجرایی در این کشور را نیز از بین بردند. کشور زیمبابوه در این دوره نمونه‌ای از اَبَرتورم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE IMPACT OF INTERVENTIONIST POLICIES ON THE ECONOMIC DEVELOPMENT (CASE STUDY: ZIMBABWE)

نویسندگان [English]

  • Ali Ardestani 1
  • Hossein Tabriziyan 2
1 Assitant Professor, Political Science, University of Semnan, Iran
2 M.A. of Economics, University of Semnan, Iran
چکیده [English]

In the last two decades, perhaps the most important issue ahead of the states of
world is economic development. This is especially true for third world countries
been suffering from a historical backwardness. In these countries due to the lack of
social and economic institutions, which is associated with economic development,
the government has always adopted developmental policies and applied
interventionist measures, in turn, led to increase underdevelopment. This paper
focuses on Zimbabwe under Robert Mugabe to investigate the effects of
interventionist state policies on economic development. Mugabe's policies led to the
widespread proliferation of the sector of agriculture in this country and as a result,
the most of the economy was destroyed. In this period, Zimbabwe is an example of
hyperinflation. Indeed, Zimbabwe as an African country and a member of National
Union, not only suffered from severe inflation, famine and poverty, but it also
suffered from political outcomes of the economic decline, especially the inefficacy
of the power of the executive management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Development
  • government
  • hyperinflation
  • Ideology
  • Inflation
  • interventionism
الف: فارسی
1-       تافلر، الوین.، جابجایی در قدرت، ترجمة­ شهیندخت خوارزمی، تهران، خوارزمی، 1370.
2-       کیان‌پور سعید و  پریسا روحانی‌منش، بایدها و نبایدهای حذف صفر پول در ایران، مجله­ اطلاعات سیاسی – اقتصادی، 1390، شماره 286.
3-       طبیبیان، محمد، تورم هزار درصدی، سایت رستاک.
4-        محمدصادق الحسینی، پریسا آقاکثیری، پول ملی زیمبابوه چگونه نابود شد؟ دنیای اقتصاد،26 سپتامبر2012.
 
ب: لاتین
1-       Coltart, David (March 24, 2008). “A Decade of Suffering in Zimbabwe: Economic
2-       Draper, Peter and Andreas Freytag (2009), What future for monetary policy in Zimbabwe?, VOXEU
3-       Hanke, Steve (2009), R.I.P. Zimbabwe Dollar, the Cato Institute.
4-       Hanke, Steve (June 25, 2008).”Zimbabwe: From Hyperinflation to Growth,” Development Policy Analysis no. 6.
5-       Kadzere, Martin (2008-10-09). ”Zimbabwe: Inflation Soars to 231 Million Percent”, allAfrica.com.
6-       Mail & Guardian (30 January 2009), “Zim unemployment skyrockets”. Mail & Guardian.
7-       Myrdal, G.( 1975 ) , Economic Theory and Underdeveloped Regi-ons The Macmillan Press LTD. London.
8-       Schumpeter, J.A (1934). The Theory of Economic Development
9-       Smith, Ian Douglas. Bitter Harvest: Zimbabwe and the Aftermath of its Independence (2008).
ج: اینترنتی
1-       http://www.undp.org
2-       http://www.IMF.org
3-       http://www.worldbank.org
4-       http://www.fingaz.co.zw
5-       http://www.Rastak.com