تأثیر سیاست‌های تصدی‌گرایانه در توسعة اقتصادی (مطالعة موردی: زیمبابوه)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه سمنان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد نظری دانشگاه سمنان

چکیده

در دو دهة اخیر، شاید مهم‌ترین مسئلة پیش روی دولت‌های مختلف جهان توسعة اقتصادی بوده باشد. این موضوع به‌ویژه برای کشورهای جهان سوم که هنوز در عقب‌ماندگی به سر می‌برند، اهمیت ویژه‌ای دارد. در این کشورها، به دلیل نداشتن نهادهای اقتصادی و اجتماعی متناسب با توسعة اقتصادی، دولت همواره به ترسیم خط مشی‌های توسعه‌ای کشور پرداخته است و با اعمال سیاست‌های تصدی‌گرایانه به ابعاد توسعه‌نیافتگی افزوده است. در این مقاله، می‌کوشیم با تمرکز بر زیمبابوه در دورة رابرت موگابه تأثیرات این نوع سیاست‌های تصدی‌گرایانه در توسعه را بررسی کنیم. سیاست‌های تصدی‌گرایانة موگابه موجب شد بخش کشاورزی که گسترده‌ترین و اصلی‌ترین بخش اقتصاد این کشور بود از بین برود. در واقع، موگابه و گروه اتحاد ملی آفریقایی زیمبابوه نه‌‌تنها اقتصاد را با تورم حاد، فقر و قحطی ویران کردند، بلکه توان مدیریت اجرایی در این کشور را نیز از بین بردند. کشور زیمبابوه در این دوره نمونه‌ای از اَبَرتورم است.

کلیدواژه‌ها


الف: فارسی
1-       تافلر، الوین.، جابجایی در قدرت، ترجمة­ شهیندخت خوارزمی، تهران، خوارزمی، 1370.
2-       کیان‌پور سعید و  پریسا روحانی‌منش، بایدها و نبایدهای حذف صفر پول در ایران، مجله­ اطلاعات سیاسی – اقتصادی، 1390، شماره 286.
3-       طبیبیان، محمد، تورم هزار درصدی، سایت رستاک.
4-        محمدصادق الحسینی، پریسا آقاکثیری، پول ملی زیمبابوه چگونه نابود شد؟ دنیای اقتصاد،26 سپتامبر2012.
 
ب: لاتین
1-       Coltart, David (March 24, 2008). “A Decade of Suffering in Zimbabwe: Economic
2-       Draper, Peter and Andreas Freytag (2009), What future for monetary policy in Zimbabwe?, VOXEU
3-       Hanke, Steve (2009), R.I.P. Zimbabwe Dollar, the Cato Institute.
4-       Hanke, Steve (June 25, 2008).”Zimbabwe: From Hyperinflation to Growth,” Development Policy Analysis no. 6.
5-       Kadzere, Martin (2008-10-09). ”Zimbabwe: Inflation Soars to 231 Million Percent”, allAfrica.com.
6-       Mail & Guardian (30 January 2009), “Zim unemployment skyrockets”. Mail & Guardian.
7-       Myrdal, G.( 1975 ) , Economic Theory and Underdeveloped Regi-ons The Macmillan Press LTD. London.
8-       Schumpeter, J.A (1934). The Theory of Economic Development
9-       Smith, Ian Douglas. Bitter Harvest: Zimbabwe and the Aftermath of its Independence (2008).
ج: اینترنتی
1-       http://www.undp.org
2-       http://www.IMF.org
3-       http://www.worldbank.org
4-       http://www.fingaz.co.zw
5-       http://www.Rastak.com