تأثیر انقلاب اسلامی ایران در بیداری اسلامی تونس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی

چکیده

انقلاب اسلامی ایران، نهضتی بیدارگرانه است که بی‌شک در بیدارگری بسیاری از نهضت‌های اسلامی و جنبش‌های دینی، اصلی‌ترین و اصیل‌ترین نقش را در دهه‌های اخیر ایفا کرده است. تنها انقلاب حقیقی دینی که بر اساس اندیشه‌ها و آموزه‌های اسلام ناب محمدی پیدایی گرفت. ازاین‌رو، انقلاب اسلامی ایران را نمی‌توان با انقلاب‌های مدرن سنجید، زیرا از لِحاظ مبادی و غایات نظری و نیز ماهیت عملی خود بی‌بدیل است. این نوشتار به تأثیر انقلاب اسلامی ایران در تونس پرداخته است. نگارندگان درصددند پاسخی درخور این پرسش فراروی مخاطبان نهند که انقلاب اسلامی ایران چه تأثیری در بیداری اسلامی تونس گذاشته است؟ (سؤال). تأثیر انقلاب اسلامی ایران در سطح منطقه و جهان، از مهم‌ترین موضوعاتی است که امروزه، بیش از پیش، در کانون توجه قرار دارد و با گذر از مرزهای مدرنیته، به الگویی مانا و پویا، با صبغه و وجهة دینی‌-معنوی، تبدیل شده و به جان و نهاد انسانِ گم‌شدة دوران پیوند خورده است (فرضیه). نگارندگان این مقاله تأثیرات شگرف و شگفتِ انقلاب اسلامی ایران در بیداری اسلامی تونس و تحقق یافتنِ نویدِ حضرت امام خمینی، مبنی بر صدور انقلاب، را به تصویر کشیده‌اند (هدف). با توجه ‌به گذشتِ چهار دهه از پیروزی انقلاب و استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران، تأثیر آن در برخی کشورها از قوّه به فعل درآمده است. تجزیه ‌و تحلیلِ صورت‌گرفته بر مبنای نظریة پخش نشان می‌دهد که افزایش ظرفیت و گسترش موج بیداری اسلامی تونس، ریشه در تأثیرپذیری از انقلاب اسلامی ایران دارد (روش). اسلام‌خواهی و مطرح‌شدن اسلام در قالب عامل بازدارنده در برابر منافع استعماری قدرت‌های بزرگ، استکبارستیزی و اوج‌گیری اندیشة ضدِ صهیونیستی در سطح منطقه و نیز شکل‌گیری، تقویت و الگوبرداری گروه‌ها و جنبش‌های اسلامی از انقلاب اسلامی ایران را می‌توان از حوزه‌های تأثیرگذاری انقلاب اسلامی ایران برشمرد (یافته).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE EFFECTS OF ISLAMIC REVOLUTION OF IRAN ON ISLAMIC AWAKENING IN TUNISIA

نویسندگان [English]

  • Hassan Talashan 1
  • Almas Nasr Dehziri 2
1 Assistant Professor, Shahid Mahallati Higher Education Complex, Iran
2 Ph.D. Candidate in Political Science, Shahid Mahallati Higher Education Colmlex, Iran
چکیده [English]

The Islamic Revolution of Iran is an awakening movement which, undoubtedly, has
played the most basic and the most original role on awakening many of Islamic and
religious movements in recent decades. It is the only true religious revolution which
has emerged based on the thoughts and teachings of the pure Muhammadan Islam.
Thus, the Islamic Revolution of Iran cannot be compared to modern revolutions;
since it is unique regarding theoretical principles and aims, as well as its practical
nature. The present paper investigates the influence of the Islamic Revolution of Iran
on Tunisia. The authors seek to present the audiences an appropriate answer to the
following question: What is the effect of the Islamic Revolution of Iran on the
Islamic awakening in Tunisia? (Question) The effect of the Islamic Revolution of
Iran on the region and the world is one of the most important issues which is the
center of attention more than any time before, and by passing the boundaries of
modernity, has changed to an everlasting and dynamic exemplar and model with a
religious-spiritual background, and is linked and joined with the soul and hidden
nature of the lost-in-time man. (Hypothesis) The present paper tries to show the
significant effects of the Islamic Revolution of Iran on the Islamic Awakening in
Tunisia and the realization of Imam Khomeini's promise on exportation of the
Revolution. (Objective) Regarding the four decades passed from the victory and
establishment of the Islamic Republic of Iran, its potential effects on some countries
has been actualized. The analys is done based on the "Diffusion Theory" shows that
the increase in the capacity and the spread of the wave of the Islamic Awakening of
Tunisia originates from the impact of the Islamic Revolution of Iran. (Methodology)
Tendency towards Islam and its being introduced as a deterrent factor against
imperial interests of great powers, fighting against arrogance and the rise of anti-
Zionist thought in the region, and also the formation, strengthening and modeling of
Islamic groups and movements from the Islamic Revolution of Iran can be
mentioned as the influences of the Islamic Revolution of Iran. (Finding)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diffusion Theory
  • Islamic awakening
  • Islamic Revolution
  • Salafiyyah
  • Tunisia
الف) فارسی
1. امام خمینی (1379)، صحیفة امام مجموعة بیانات و آثار امام خمینی، تهران، مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی، عروج.
2. افتخاری، اصغر (1391)، بیداری اسلامی درنظر و عمل، تهران، دانشگاه امام صادق.
3. الغنوش، راشد (1370)، ترجمة سید هادی خسروشاهی، حرکت امام خمینی و تجدید جهان اسلامی، تهران، مؤسسة اطلاعات.
4. ـــــــــــــ (1369)، حرکت اسلامی تونس، تهران، وزارت امور خارجه.
5. ـــــــــــــ (1381) ترجمة حسینی صابری، آزادی کار عمومی در حکومت اسلامی، تهران، علمی و فرهنگی.
6. الویری، محسن (1390)، «بیداری اسلامی؛ از باورها تانهادها»، ماهنامة روابط فرهنگی، ش۱، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی.
7. برزگر، ابراهیم (1391)، نظریه‌های بازتاب جهانی انقلاب اسلامی، تهران، دانشگاه امام صادق.
8. ــــــــــــ (1389)، روان‌شناسی سیاسی، چ 2، تهران، سمت.
9. ــــــــــــ (1388)، «پیش‌بینی تأثیر انقلاب اسلامی بر خاورمیانه»، فصلنامۀ دانش سیاسی، تهران، دانشگاه امام صادق، س 5، ش 1.
10. حسینی، عارف (1389)، «تشیع در تونس»، مجلة گنجینه، مجمع جهانی اهل‌بیت، ش18 و19.
11. ـــــــــــــ (1390)، بهار عربی در پرتو بیداری اسلامی، قم، سنابل.
12. خرمشاد، محمدباقر (1390)، بازتاب‌های انقلاب اسلامی، تهران، سمت.
13. شکوهی، حسین (1364)، جغرافیای کاربردی و مکتب‌های جغرافیایی، مشهد، آستان قدس.
14. صفدری، محمدحسن (1389)، ریشه‌یابی انقلاب تونس، سایت خبری مجلة هفتگی الحقیقه الدّولیه.
15. گیدنز، آنتونی (1386)، جامعه شناسی، ترجمه حسن چاوشیان، تهران، نشر نی.
16. عمر، عمراحمد (1380)، یقظة المسلمین فی القرن العشرین، جلد اوّل، تهران، المجمع العالمی للتّقریب بین المذاهب الاسلامیة.
17. محمدی، منوچهر (1387)، بازتاب جهانی انقلاب اسلامی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی.
18. مطهری مرتضی(۱۳۶۲)، اسلام ومقتضیات زمان، تهران، صدرا.
19. ملکوتیان، مصطفی (1384)، تأثیرات منطقه‌ای و جهانی انقلاب اسلامی ایران، فصلنامة سیاست، دانشگاه تهران، تابستان، ش1.
20. موثّقی، احمد (1376)، مکتب و مرام امام خمینی، مجموعة مقالات کنگرة بین‌المللی امام خمینی و احیای تفکر دینی، تهران، مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی (عروج).
21. هاس، ریچارد (1391)، ترجمة مهدی کاظمی، «خاورمیانة جدید»، مجلة تعاون افروز، دفتر تبلیغات اسلامی، ش 28.
22. هرماس، عبداللطیف (1985)، حرکه اسلامی فی تونس.
 
ب) خارجی
 
23. www.khamenaei.ir
24. http.//fa.alalam.ir/news