تأثیر انقلاب اسلامی ایران در بیداری اسلامی تونس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی

چکیده

انقلاب اسلامی ایران، نهضتی بیدارگرانه است که بی‌شک در بیدارگری بسیاری از نهضت‌های اسلامی و جنبش‌های دینی، اصلی‌ترین و اصیل‌ترین نقش را در دهه‌های اخیر ایفا کرده است. تنها انقلاب حقیقی دینی که بر اساس اندیشه‌ها و آموزه‌های اسلام ناب محمدی پیدایی گرفت. ازاین‌رو، انقلاب اسلامی ایران را نمی‌توان با انقلاب‌های مدرن سنجید، زیرا از لِحاظ مبادی و غایات نظری و نیز ماهیت عملی خود بی‌بدیل است. این نوشتار به تأثیر انقلاب اسلامی ایران در تونس پرداخته است. نگارندگان درصددند پاسخی درخور این پرسش فراروی مخاطبان نهند که انقلاب اسلامی ایران چه تأثیری در بیداری اسلامی تونس گذاشته است؟ (سؤال). تأثیر انقلاب اسلامی ایران در سطح منطقه و جهان، از مهم‌ترین موضوعاتی است که امروزه، بیش از پیش، در کانون توجه قرار دارد و با گذر از مرزهای مدرنیته، به الگویی مانا و پویا، با صبغه و وجهة دینی‌-معنوی، تبدیل شده و به جان و نهاد انسانِ گم‌شدة دوران پیوند خورده است (فرضیه). نگارندگان این مقاله تأثیرات شگرف و شگفتِ انقلاب اسلامی ایران در بیداری اسلامی تونس و تحقق یافتنِ نویدِ حضرت امام خمینی، مبنی بر صدور انقلاب، را به تصویر کشیده‌اند (هدف). با توجه ‌به گذشتِ چهار دهه از پیروزی انقلاب و استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران، تأثیر آن در برخی کشورها از قوّه به فعل درآمده است. تجزیه ‌و تحلیلِ صورت‌گرفته بر مبنای نظریة پخش نشان می‌دهد که افزایش ظرفیت و گسترش موج بیداری اسلامی تونس، ریشه در تأثیرپذیری از انقلاب اسلامی ایران دارد (روش). اسلام‌خواهی و مطرح‌شدن اسلام در قالب عامل بازدارنده در برابر منافع استعماری قدرت‌های بزرگ، استکبارستیزی و اوج‌گیری اندیشة ضدِ صهیونیستی در سطح منطقه و نیز شکل‌گیری، تقویت و الگوبرداری گروه‌ها و جنبش‌های اسلامی از انقلاب اسلامی ایران را می‌توان از حوزه‌های تأثیرگذاری انقلاب اسلامی ایران برشمرد (یافته).

کلیدواژه‌ها


الف) فارسی
1. امام خمینی (1379)، صحیفة امام مجموعة بیانات و آثار امام خمینی، تهران، مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی، عروج.
2. افتخاری، اصغر (1391)، بیداری اسلامی درنظر و عمل، تهران، دانشگاه امام صادق.
3. الغنوش، راشد (1370)، ترجمة سید هادی خسروشاهی، حرکت امام خمینی و تجدید جهان اسلامی، تهران، مؤسسة اطلاعات.
4. ـــــــــــــ (1369)، حرکت اسلامی تونس، تهران، وزارت امور خارجه.
5. ـــــــــــــ (1381) ترجمة حسینی صابری، آزادی کار عمومی در حکومت اسلامی، تهران، علمی و فرهنگی.
6. الویری، محسن (1390)، «بیداری اسلامی؛ از باورها تانهادها»، ماهنامة روابط فرهنگی، ش۱، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی.
7. برزگر، ابراهیم (1391)، نظریه‌های بازتاب جهانی انقلاب اسلامی، تهران، دانشگاه امام صادق.
8. ــــــــــــ (1389)، روان‌شناسی سیاسی، چ 2، تهران، سمت.
9. ــــــــــــ (1388)، «پیش‌بینی تأثیر انقلاب اسلامی بر خاورمیانه»، فصلنامۀ دانش سیاسی، تهران، دانشگاه امام صادق، س 5، ش 1.
10. حسینی، عارف (1389)، «تشیع در تونس»، مجلة گنجینه، مجمع جهانی اهل‌بیت، ش18 و19.
11. ـــــــــــــ (1390)، بهار عربی در پرتو بیداری اسلامی، قم، سنابل.
12. خرمشاد، محمدباقر (1390)، بازتاب‌های انقلاب اسلامی، تهران، سمت.
13. شکوهی، حسین (1364)، جغرافیای کاربردی و مکتب‌های جغرافیایی، مشهد، آستان قدس.
14. صفدری، محمدحسن (1389)، ریشه‌یابی انقلاب تونس، سایت خبری مجلة هفتگی الحقیقه الدّولیه.
15. گیدنز، آنتونی (1386)، جامعه شناسی، ترجمه حسن چاوشیان، تهران، نشر نی.
16. عمر، عمراحمد (1380)، یقظة المسلمین فی القرن العشرین، جلد اوّل، تهران، المجمع العالمی للتّقریب بین المذاهب الاسلامیة.
17. محمدی، منوچهر (1387)، بازتاب جهانی انقلاب اسلامی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی.
18. مطهری مرتضی(۱۳۶۲)، اسلام ومقتضیات زمان، تهران، صدرا.
19. ملکوتیان، مصطفی (1384)، تأثیرات منطقه‌ای و جهانی انقلاب اسلامی ایران، فصلنامة سیاست، دانشگاه تهران، تابستان، ش1.
20. موثّقی، احمد (1376)، مکتب و مرام امام خمینی، مجموعة مقالات کنگرة بین‌المللی امام خمینی و احیای تفکر دینی، تهران، مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی (عروج).
21. هاس، ریچارد (1391)، ترجمة مهدی کاظمی، «خاورمیانة جدید»، مجلة تعاون افروز، دفتر تبلیغات اسلامی، ش 28.
22. هرماس، عبداللطیف (1985)، حرکه اسلامی فی تونس.
 
ب) خارجی
 
23. www.khamenaei.ir
24. http.//fa.alalam.ir/news