دوره و شماره: دوره 44، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 709-912