قضیه ابوطالبی در پرتو موافقت نامۀ مقر و قاعده استاپل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حقوق عمومی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

قضیة موسوم به ابوطالبی در راستای معرفی نمایندة جمهوری اسلامی ایران به منظور مأموریت نمایندگی دائم این کشور نزد سازمان ملل متحد است که با عمل نامشروع و خلاف تعهدات کشور میزبان، یعنی ایالات متحدة امریکا، مواجه شد. در همین راستا، علاوه بر نقض صریح بخش‌های یازدهم و سیزدهم موافقت‌نامة مقر که تعهدی توأمان نسبت به سازمان ملل متحد و کشورهای عضو در آن مندرج است، ایالات متحدة امریکا در تناقض آشکار با عملکرد و رویة سابق خویش در راستای حسن نیت به عنوان کشور میزبان راه را برای استناد ذینفعان به قاعدة مهم استاپل هموار نموده است. در این مقاله، ابعاد قراردادی و مسئلة حسن نیت و متعاقب آن قابلیت استناد قاعدة استاپل دربارة قضیة ابوطالبی بررسی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ABOUTALEBI CASE IN THE LIGHT OF HQ AGREEMENT AND ESTOPPLE RULE

نویسندگان [English]

  • Seyed Fazlolah Mousavi 1
  • Seyed Hosein Mousavifar 2
1 Professor, Public Department, University of Tehran, Iran
2 Ph.D. Candidate, Internationa Law, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

Aboutalebi case is related to illegal act of US government that caused prevention
from entrance of new I.R.Iran representative to United Nation. This act was against
US obligations through HQ Agreement. So, the benefits states such as member
states of United Nation has right to arise compliant against US before international
tribunals. Also, at this ground, the Estopple rule is very important, because US
decisions result denying of precedence conduct about UN representatives. In this
article we will try to review and explain mentioned breaches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 13 of HQ Agreement
  • Aboutalebi
  • Estopple rule
  • good faith
  • HQ agreement
  • sections 11
الف) فارسی
1. فلسفی، هدایت‌الله (1391) حقوق بین‌الملل معاهدات، تهران: فرهنگ نشر نو.
2. فلسفی، هدایت‌الله (1392) تقریرات حقوق بین­الملل معاهدات، تهران: دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی.
3. فلسفی، هدایت‌الله (1390) صلح جاویدان و حکومت قانون، تهران: نشر نو، آسیم.
ب) خارجی                                                               
4. General Assembly Resolution 162(II)(1947) "Agreement Between United Nations and United States of America Regarding the Head Quarters of the United Nations"     
5. Annuare de I'nstitut de driot international (1956) t. 46, pp. 333(:Alfaro), 338 (:Sir G. Fitzmaurice), 430-341 (: Ripert), 344 (: Basdevant)
6. Case Concerning The Temple Of Preah Vihear (1962) (Cambodia V. Thailand) Merits.
7. D'Amato, Anthony. "Good Faith", in: Encyclopedia of public international law, 1992.
8. D'Amato, Anthony.(2010)” Consent, Estoppel, and Reasonableness: Three Challenges to Universal International Law, Faculty. Working Papers. Paper 102
9. General Assembly Resolution 3314(1974)"Declaration on the Principles of International  Law Concerning Friendly Relations and Cooperation among States in Accordance with the Charter of the United Nations".UN Doc. GA/RES/2625(XXV) 1970.
10. Kaczorowska, Alina,(2010)Public International law, Fourth edition, London:  Rutledge Publications.
11. Lansing, R.,(1911) "The North Atlantic Coast Fishers Arbitration", The American Journal Of International Law, 4(1)
12. MC Gibbon, ‘Estoppel in International Law’ (1958)International and Comparative Law  Quarterly,7(3), 468-513
13. MC Nair,(1924) "The Legality of the Occupation of the Ruhr,"  British Year Book of International Law,
14. Nancy Ericsson(2014)113th Congress 2d Session, S.2195, In The House Of Representatives April 8, 2014 Referred To The Committee On The Judiciary, Passed The Senate
15. Nuclear Tests (1974)  (Australia v France) (Judgment)  ICJ Rep 253.
16. Ovchar, Alexander.,(2009) "Estoppel in the Jurisprudence of the ICJ A principle promoting stability threatens to undermine it", Bond Law Review, Volume 21(1)
17. Reinhold, Steven,(2013)Good Faith In International Law, Bonn Research Papers On Public International Law Paper No 2/2013,.
18. Reparation For Injuries Suffered In The Service Of The United Nations, Reports Of   Judgments, Advisory Opinions And Orders(1949) ICJ Rep, 174-205
19. Request For Interpretation Of The Judgment Of 15 June 1962 In The Case Concerning The Temple Of Preah Vihear (Cambodia V. Thailand) ,(Cambodia V. Thailand), (2013)
20. Shaw Qc, Malcolm N,(2008) International Law, Sixth edition, Cambridge: Cambridge University Press
21. Territorial Dispute(1994) (Libyan Arab Jamahiriya v Chad) (Merits) ICJ Rep 6,78  (Separate Opinion of Judge Ajibola) 
22. The Draft Articles on Responsibility of States for International Wrongful Acts with Commentaries(2001) in Year book of International Law Commission of United Nations, Vol.2, 34-180
23.Wagner, Megan L.,(1996)" Jurisdiction by Estoppel in the International Court of Justice", California Law Review, 74(5)