بخش فرهنگ و سیاست های کلان فرهنگی در اروپا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دکتری سیاستگذاری عمومی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

کشورهای اروپایی کشورهایی فعال در عرصة سیاستگذاری فرهنگی هستند و در این مسیر از حمایت عمومی نیز بهره‌مند بوده‌اند. در این مقاله، نگارندگان تلاش کرده‌اند که برداشت اروپاییان از فرهنگ را روشن سازند و در پی آن بر بنیان‌ها و الگوها و روش‌های سیاستگذاری فرهنگی در میان شماری از کشورهای بزرگ این قاره متمرکز شوند و سپس بحثی از پیامدهای این سیاست‌ها را با اتکا بر آمار و ارقام فرهنگی، که همه ساله در اروپا برگزار می‌شود و در دسترس جهانیان قرار می‌گیرد، پیش رو گذارند. به زعم نگارندگان، این شناخت راه را برای مقایسة راه ما با راه دیگران خواهد گشود و بر اساس آن درس‌هایی آموزنده و مفید برای سیاست‌پژوهان و سیاستگذاران فرهنگی کشور پدید خواهد آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE CULTURAL SECTOR AND THE CULTURAL MACRO POLICIES IN EUROPE

نویسندگان [English]

  • Majid Vahid 1
  • Hossein Gheleji 2
1 Assistant Professor, Political Science Department, University of Tehran, Iran
2 Visiting Assistant Professor, Faculty of Islamic Thought, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

European countries are so active in the field of cultural policy and in this way also
benefit from the public support. In this article, the authors tried to focus on
clarifying the notion of culture in Europe and then to figure out the basis, models,
and approaches of cultural policy among some of the major countries of the
continent. The authors also tried to discuss the implications of these policies based
on cultural statistics which are produced formally all year in Europe. According to
the authors, this recognition will be pioneer in comparing our way with some other's
and will emerge informative and useful lessons for cultural policy researchers and
policy-makers in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cultural policy
  • Europe
  • Public Policy
الف) فارسی
1. وحید، مجید (1388)،سیاستگذاری عمومی، تهران:  نشر میزان.
 
ب) خارجی
2. Alesina A. and Perotti R. (1995), Why Are Stabilizations Delayed? , American Economic Review 81.
3. Council of Europe (2012), Retrieved May 12, 2012, From Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe, 13th edition", (2012), http://www.culturalpolicies.net
4. European Commision (2007 a), Eurobarometer 67: Public Opinion in the European Union, Retrieved May, 2007, from European Commission: http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm
5. European Commision (2007 b), European Cultural Values, Special Eurobarometer 278, September 2007, Online at: http://ec.europa.eu
6. European Commission (2006), The Economy of Culture in Europe, online at: http://ec.europa.eu/ culture/library/studies/ cultural-economy_en.pdf
7. European Commision (2012), EuroStat Yearbook, Online at: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ portal/page/portal/eurostat/home
8. Eurostat (2011), Cultural Statistics, Luxembourg: Publications Office of the European Union, Online at: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-32-10-374/EN/KS-32-10-374-EN.PDF
9. Getzner M. (2002), Determinants of Public Cultural expenditures, Journal of Cultural Economics 26.
10. Noonan S. (2003), Contingent Valuation and Cultural resources, Journal of Cultural Economics 27.
11. Oboljen N. (2005), Why We Need European Cultural Policies, Master’s Thesis, University of Zagreb, Faculty of Political Science, 25 February.
12. Peacock A.T. and Scott A. (2000), The Curious Attraction of Wagner’s Law, Public Choice, 102(1).
13. Schulze G. and Rose A. (1998), Public Orchestra Funding in Germany, Journal of Cultural Economics, 22.
14. Throsby D. (2001), Economics and Culture, Cambridge: Cambridge University Press.
15. UNESCO, (1998), World Culture Report, Culture, Creativity and Markets, Paris: UNESCO.
16. UNESCO Institute for Statistics, (2009), The 2009 UNESCO Framework for Cultural Statistics (FCS), Montreal: UNESCO Institute for Statistics, Online at: http://www.uis.unesco.org/Culture/Pages/ default.aspx
17. Van der ploeg F. (2004), Beyond the dogma of fixed book price agreement, Journal of Cultural economics 28.
18. Van der ploeg F. (2005), The Making of Cultural Policy: A European Perspective, Florance: European University Institute. Working Paper No. 1524   http://www.iue.it/Personal/RickvanderPloeg/