خیرهای اولیه و ترویج فرد گرایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار مرکز مطالعات عالی انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران

چکیده

از نظر جان رالز با توجه به فقدان بسیاری از اطلاعات و آگاهی‌ها در پس پردة جهل، فرض خیرهای اولیه ضروری است. وی برخی مقدمات ذهنی و عینی برای رسیدن به ضرورت وجود خیرهای مذکور را مؤلفه‌ای منصفانه و بی‌طرف بیان می‌کند که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت. اما آنچه که قابل تأمل است، بی‌طرفی ادعاشده در فهرست خیرهای اولیه است. به نظر می‌رسد که خیرهای مذکور ترویج نوعی خاص از فرهنگ سیاسی، یعنی فردگرایی، باشد.

کلیدواژه‌ها


1. Nagel, Thomas (1973), «Rawls on Justice», The Philosophical Review, Vol. 82, No. 2, pp.220-234.

2. Raz, Joseph (1986), The Morality of Freedom, England, Oxford, Oxford University Press.

3. Rawls, John (1972), “Reply to Lyons and Teitelman”, Journal of Philosophy, No.69, pp.556-557.

4. __________ (2001), Justice as fairness: A restatement, Cambridge: Harvard University Press.

5. __________(2005A), A Theory of Justice: Original Edition, USA: Belknap Press of Harvard University Press.

6. __________ (2005B). Political Liberalism: Expanded Edition, USA: Columbia University Press.

7. Schwartz, Adina (1973), «Moral Neutrality and Primary Goods», Ethics, Vol.  83, No. 4, pp.294-307.

8. Teitelman, Michael (1972), «The Limits of Individualism», The Journal of Philosophy, Vol. 69, No. 18, pp. 545-556.