خیرهای اولیه و ترویج فرد گرایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار مرکز مطالعات عالی انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران

چکیده

از نظر جان رالز با توجه به فقدان بسیاری از اطلاعات و آگاهی‌ها در پس پردة جهل، فرض خیرهای اولیه ضروری است. وی برخی مقدمات ذهنی و عینی برای رسیدن به ضرورت وجود خیرهای مذکور را مؤلفه‌ای منصفانه و بی‌طرف بیان می‌کند که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت. اما آنچه که قابل تأمل است، بی‌طرفی ادعاشده در فهرست خیرهای اولیه است. به نظر می‌رسد که خیرهای مذکور ترویج نوعی خاص از فرهنگ سیاسی، یعنی فردگرایی، باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

PRIMARY GOODS AND PROMOTING INDIVIDUALISM

نویسنده [English]

  • Seyed Reza Mousavi
Assistant Professor, Political Department, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

According to Rawls, lack of information and knowledge behind the veil of
ignorance necessitates the existence of Primary Goods. He outlines several
subjective and objective reasons to back his argument for the necessity of Primary
Goods as a fair and neutral element. This article discusses Rawls’s argument for
such necessity while at the same time argues that the “Primary Goods” listed by
Rawls promote a specific type of political culture and that is “individualism.”

کلیدواژه‌ها [English]

  • Individualism
  • neutrality
  • original position
  • Primary Goods
  • rawls
  • veil of ignorance
1. Nagel, Thomas (1973), «Rawls on Justice», The Philosophical Review, Vol. 82, No. 2, pp.220-234.
2. Raz, Joseph (1986), The Morality of Freedom, England, Oxford, Oxford University Press.
3. Rawls, John (1972), “Reply to Lyons and Teitelman”, Journal of Philosophy, No.69, pp.556-557.
4. __________ (2001), Justice as fairness: A restatement, Cambridge: Harvard University Press.
5. __________(2005A), A Theory of Justice: Original Edition, USA: Belknap Press of Harvard University Press.
6. __________ (2005B). Political Liberalism: Expanded Edition, USA: Columbia University Press.
7. Schwartz, Adina (1973), «Moral Neutrality and Primary Goods», Ethics, Vol.  83, No. 4, pp.294-307.
8. Teitelman, Michael (1972), «The Limits of Individualism», The Journal of Philosophy, Vol. 69, No. 18, pp. 545-556.