آینده پرونده هسته ای ایران: تحلیل رمزگان عملیاتی ایران و 5+1

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه معارف سیاسی اسلام و انقلاب اسلامی دانشکدة علوم اجتماعی و فرهنگی دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

دشمنان خارجی جمهوری اسلامی ایران در مواجهة جدید خود پس از وقوع انقلاب اسلامی، بر مسئلة هسته‌ای ایران تمرکز کرده‌اند. تداوم دوازده‌سالة این پرونده، در کنار فرسایشی شدن آن و احتمال درگیری نظامی بین دو طرف، فهم رفتار کنونی بازیگران این پرونده و پیش‌بینی رفتارهای احتمالی ایشان در آینده را ضروری کرده است. در این مقاله، تلاش شده است با استفادة ترکیبی از روش‌های تحلیل رمزگان عملیاتی و نظریة بازی‌ها (نظریة حرکت و بازی فزایش) علاوه بر نوآوری‌های نظری آن، وضعیت احتمالی آیندة پروندة هسته‌ای ایران در پرتو درگیری با گروه 5+1 بررسی شود. نتیجة این بررسی اینکه ایران در نظام بین‌الملل کنونی آموخته است که بدبینانه وضعیت فعلی خود را حفظ کند و کمتر خطرپذیری کند. رقیب نیز با برخورداری از چنین موضعی، باید ابتکار عمل را به‌دست گیرد و روند پرونده را از وضعیت کنونی بن‌بست به‌سوی وضعیت حل و فصل هدایت کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE FUTURE OF NUKE CASE OF IRAN: THE OPERATIONAL CODE OF ANALYSIS OF IRAN AND 5+1

نویسنده [English]

 • Majid Behestani
Assistant Professor; Department of Political Studies of Islam and Islamic Revolution, Imam Hossein Comprehensive University
چکیده [English]

The enemies of I.R of Iran have problematized its nuke activities as a new allegation against it. Because the case took 10 years and the probability of war against Iran, it necessitates understanding the behaviors of the parties and foreseeing their future deeds. In this article, combining Operational Code Analysis and Games Theory (theory of move and acceleratory game), we would evaluate the possible future of the conflict between Iran and the group 5+1. Also we added some innovations to the game theory under the shadow of the method of operational code analysis. It concludes that historically Iran has learned to keep the status quo pessimistically and to risk less. Although the rival has the same attitude, it ought to take initiative, to pave the way and to lead the current deadlock state to solution (the improvement of the conditions of negotiations), because it is more powerful and potentially more risky.

کلیدواژه‌ها [English]

 • foreign policy of Iran
 • the group 5+1
 • operational code analysis
 • games theory
 • nuke case of Iran
 1. Brams, S.J. (1993)."Theory of Moves". American Scientist. Vol. 81. Pp. 562-570.
 2. De Mesquita, B.B. and Lalman, D. (1994). War and Reason: Domestic and International Imperatives. New York: Yale University Press.
 3. Devlen, B. (2010). "Dealing or Dueling with the United States? Explaining and Predicting Iranian Behavior during the Nuclear Crisis". International Studies Review. Vol. 12. Pp. 53–68.
 4. George, A. (1969). "The Operational Code: A Neglected Approach to The Study of Political Leaders And Decision Making". International Studies Quarterly. Vol. 23. Pp. 190-222.
 5. Leites, N. (1951). The Operational Code of Politburo. New York: Mc Graw Hill.
 6. Leites, N. (1953). A Study of Bolshevism. New York: Free Press.
 7. Morgenthau, H. (1948). Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace. New York: Alfred A. Knopf.
 8. Schafer, M. and Stephen G.W. (2006). Beliefs and Leadership in World Politics. New York: Palgrave MacMillan.
 9. Stone, R.W. (2001)."The Use and Abuse of Game Theory in International Relations: The Theory of Moves". Journal of Conflict Resolution. Vol. 45. Pp. 216-244.
 10. Turocy, T.L. and Bernhard. v.S. (2002). "Game Theory". in Encyclopedia of Information Systems. Academic Press.
 11. Walker, S.G. (1983). "The Motivational Fundation of Political Belief Systems: A Re Analysis of the operational Code Construct". International Studies Quarterly. Vol. 27. Pp. 179-201.
 12. Walker, S.G. (1990). "The Evolution of Operational Code Analysis". Political Psychology. Vol. 11. Pp. 403-418.
 13. Zagare, F.C And Kilgour, D.M. (2000). Perfect Deterrence. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

 

ب) اینترنتی

 1. http://www.eeas.europa.eu/ashton/index_en.htm
 2. http://www.consilium.europa.eu/javier-solana-offline/javier-solana-new-home-page?lang=en
 3. http://www.khamenei.ir
 4. http://shahrvandemroz.blogfa.com/post-545.aspx
 5. http://ue.eu.int/press/press-releases/latest-press-releases?lang=en
 6. http://www.presstv.ir/detail.fa/
 7. http://www.farsnews.com/
 8. http://www.atynews.com/fa
 9. http://www.irna.ir
 10. http://strategicreview.org