آینده پرونده هسته ای ایران: تحلیل رمزگان عملیاتی ایران و 5+1

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه معارف سیاسی اسلام و انقلاب اسلامی دانشکدة علوم اجتماعی و فرهنگی دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

دشمنان خارجی جمهوری اسلامی ایران در مواجهة جدید خود پس از وقوع انقلاب اسلامی، بر مسئلة هسته‌ای ایران تمرکز کرده‌اند. تداوم دوازده‌سالة این پرونده، در کنار فرسایشی شدن آن و احتمال درگیری نظامی بین دو طرف، فهم رفتار کنونی بازیگران این پرونده و پیش‌بینی رفتارهای احتمالی ایشان در آینده را ضروری کرده است. در این مقاله، تلاش شده است با استفادة ترکیبی از روش‌های تحلیل رمزگان عملیاتی و نظریة بازی‌ها (نظریة حرکت و بازی فزایش) علاوه بر نوآوری‌های نظری آن، وضعیت احتمالی آیندة پروندة هسته‌ای ایران در پرتو درگیری با گروه 5+1 بررسی شود. نتیجة این بررسی اینکه ایران در نظام بین‌الملل کنونی آموخته است که بدبینانه وضعیت فعلی خود را حفظ کند و کمتر خطرپذیری کند. رقیب نیز با برخورداری از چنین موضعی، باید ابتکار عمل را به‌دست گیرد و روند پرونده را از وضعیت کنونی بن‌بست به‌سوی وضعیت حل و فصل هدایت کند.

کلیدواژه‌ها


 1. Brams, S.J. (1993)."Theory of Moves". American Scientist. Vol. 81. Pp. 562-570.
 2. De Mesquita, B.B. and Lalman, D. (1994). War and Reason: Domestic and International Imperatives. New York: Yale University Press.
 3. Devlen, B. (2010). "Dealing or Dueling with the United States? Explaining and Predicting Iranian Behavior during the Nuclear Crisis". International Studies Review. Vol. 12. Pp. 53–68.
 4. George, A. (1969). "The Operational Code: A Neglected Approach to The Study of Political Leaders And Decision Making". International Studies Quarterly. Vol. 23. Pp. 190-222.
 5. Leites, N. (1951). The Operational Code of Politburo. New York: Mc Graw Hill.
 6. Leites, N. (1953). A Study of Bolshevism. New York: Free Press.
 7. Morgenthau, H. (1948). Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace. New York: Alfred A. Knopf.
 8. Schafer, M. and Stephen G.W. (2006). Beliefs and Leadership in World Politics. New York: Palgrave MacMillan.
 9. Stone, R.W. (2001)."The Use and Abuse of Game Theory in International Relations: The Theory of Moves". Journal of Conflict Resolution. Vol. 45. Pp. 216-244.
 10. Turocy, T.L. and Bernhard. v.S. (2002). "Game Theory". in Encyclopedia of Information Systems. Academic Press.
 11. Walker, S.G. (1983). "The Motivational Fundation of Political Belief Systems: A Re Analysis of the operational Code Construct". International Studies Quarterly. Vol. 27. Pp. 179-201.
 12. Walker, S.G. (1990). "The Evolution of Operational Code Analysis". Political Psychology. Vol. 11. Pp. 403-418.
 13. Zagare, F.C And Kilgour, D.M. (2000). Perfect Deterrence. Cambridge, UK: Cambridge University Press.