دوره و شماره: دوره 45، شماره 2، تیر 1394، صفحه 269-532