تحولات تروریسم بین‌الملل بعد از جنگ سرد و ارزیابی اقدام های سازمان ملل متحد برای مقابله با آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مطالعات منطقه‌ای دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 کارشناس‌ارشد دیپلماسی و سازمان‌های بین‌المللی دانشکدة روابط بین‌الملل

چکیده

هدف اصلی مقاله، بررسی اقدام‌های سازمان ملل متحد برای مقابله با تروریسم بین‌المللی با توجه به تحولات پس از جنگ سرد است؛ بنابراین در این مقاله با روشی توصیفی‌ـ تحلیلی به این پرسش پاسخ داده شده است که سازمان ملل متحد چه اقدام‌های عملی مؤثری برای مقابله با تروریسم بین‌المللی انجام داده و آیا در این زمینه موفق بوده است یا خیر. به‌منظور پاسخ به این پرسش، مطالب به چهار مبحث تقسیم شده است. در مبحث نخست، تحولات تروریسم پس از جنگ سرد و ویژگی‌های جدید آن بررسی شده است. در مبحث دوم، اقدام‌های سازمان ملل متحد برای برخورد و مقابله با آن تحولات بیان شده و در مبحث سوم، موفقیت یا ناکامی این اقدام‌ها بررسی شده است. مبحث چهارم نیز به چالش‌های پیش روی سازمان ملل در زمینة مقابله با تروریسم اختصاص یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

DEVELOPMENTS OF INTERNATIONAL TERRORISM AFTER COLD WAR AND EVALUATION OF UN’S ACTIONS TO COUNTER IT

نویسندگان [English]

 • Bahareh Sazmand 1
 • Maryam Eslami Yazdi 2
1 Associate Professor; Regional Studies, University of Tehran
2 S.M In Diplomacy and International Relations From SIR
چکیده [English]

The main purpose of this article is studing UN’s actions to counter International Terrorism giving to development of it after cold war.We are going to answer the question in descriptive-analtical way That what was UN’s practical actions to counter IT and weather it was successful.To answer the main question of this article first we will diccuss the development of Terrorism after cold war and new features and caracterstics it gets, second we will diccuss the UN’s actions to counter Terrorism and then we will evaluate weather these actions are successful or not and then we will revise the challenges that this organization face and eventually we come to conclution.

کلیدواژه‌ها [English]

 • International terrorism
 • Development of Terrorism
 • United Nation’s actions
 • Genaral Assembly
 • Security Council
 1. الف) فارسی

  1. (1389). «نگاهی به تهدیدات بالقوة سلاح‌های بیولوژیک کشتار جمعی». سیاحت غرب، ش 68.
  2. احتشامی، ع. (1386). «تروریسم شیمایی تهدیدی آشکار برای امنیت عمومی». دانش انتظامی. ش 36.
  3. بلوجی، ح.ع. و سنبلی، ن. (1381). « مسائل مبرم خلع سلاح، اشاعة سلاح‌های کشتار جمعی و تروریسم». مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز. ش 39.
  4. بلوجی، ح.ع. (1381). «جهانی شدن و بازدارندگی هسته‌ای». سیاست خارجی. ش 63.
  5. بهاری، ب. و بخشی، م. (1388). «چیستی تروریسم جدید». سیاست خارجی. ش 27.
  6. پورسعید، ف. (1388). «تحول تروریسم در روابط بین‌الملل». فصلنامة مطالعات راهبردی. س 12. ش 4 (46).
  7. خلیلی‌پور، ع. و نورعلی‌وند، ی. (1391). «تهدیدات سایبری و تأثیر آن بر امنیت ملی». فصلنامة مطالعات راهبردی. س 15. ش 2 (56).
  8. شایگان، ف. (1381). شورای امنیت سازمان ملل متحد و مفهوم صلح و امنیت بین‌المللی. زیر نظر جمشید ممتاز. تهران: دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
  9. عالی‌پور، ح. (1385). «تروریسم هسته‌ای». فصلنامة مطالعات راهبردی. ش 33.
  10. عنان، ک. دستورکار شماره 168 اجلاس 51 مجمع عمومی. ترجمة مرکز اطلاعات سازمان ملل در تهران.
  11. فلمینگ، پ. و استول، م. (1382). سایبرتروریسم:پندارهاوواقعیت‌هادرتروریسم. تهران: نشر نی.
  12. قادری، س.ع. (1370). «مفاهیم چگونه و چرا متحول می‌شوند؟». مجموعه مقالات اولین سمینار بررسی تحول مفاهیم. تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.
  13. مستقیمی، ب. و ابراهیمی، ن.ا. (1389). «مبانی و مفاهیم اسلام سیاسی القاعده». فصلنامة سیاست. مجلة دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران. دورة 40، ش 3.
  14. یزدانی، ع.ا. و خدابنده، م. (1386). «علل تحول تروریسم در عصر پست‌مدرن». سیاست خارجی، ش 84.
  15. یزدانی، ع.ا. و ایزدی، ه. (1386). «تروریسم اسلامی: افسانه یا واقعیت». فصلنامة دانشگاه باقرالعلوم. ش 39 و 40.

  ب) خارجی

  1. Charter of the United Nations (26 June 1945).
  2. Declaration on Measures to Eliminate International Terrorism annex to Resolution 49/60 Adopted By The General Assembly (1994).
  3. Duyvesteyn, I. (2007). "How New Is The New Terrorism?". Studies in Conflict and Terrorism. Vol. 27. Pp. 419-450.
  4. Neumann, p. (2010). New and old terrorism. London: polity.
  5. 20.  Plappert, S. (2010). In an age of international terrorism, the law on self-defence.grin publisher.
  6. Ranstrop, M. (1996). "Terrorism in the name of religion". Journal of International Affairs. New York. Vol. 50. No. 1.
  7. SC. Res 731 (21 January 1992).
  8. SC. Res 733 (23 January 1992).
  9. SC. Res 748 (31 March 1992).
  10. Tsfati, Y. and Weimann ,G. (2002). "www. Terrorism. com: Terror on the Internet". Studies in Conflict and Terrorism. Vol. 25. No. 5.
  11. UN Doc. S/PV. 3046 (31 January 1992).

  27. Weil, A. (2012). Terrorism -Disasters (Disasters (Saddleback)). saddleback Educational publishing.

  1. 28.  www.un.org/en/sc/ctc