لابی کوبا در سیاست خارجی آمریکا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه روابط بین‌الملل دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

سیاست آمریکا در قبال کوبا از سال 1962 تا 2014 ثابت مانده و این امر با وجود تغییرات متعددی است که سیاست این کشور و همچنین نظام سیاسی بین‌الملل در طول این سال‌ها داشته است. صاحب‌نظران یکی از مهم‌ترین علل این امر را قدرت لابی کوبا در آمریکا می‌دانند. منابع قدرت لابی کوبا و نحوة شکل‌گیری آن، سیاست‌های اتخاذ‌شده توسط لابی کوبا و مهم‌ترین موفقیت‌های عملی این لابی در عرصة سیاست خارجی آمریکا، علت اهمیت لابی کوبا و کوبایی‌تباران در سیاست داخلی آمریکا، سیاست‌های کنونی آمریکا در خصوص کوبا و همچنین چشم‌انداز لابی کوبا، مطالبی است که در این نوشتار بررسی می‌شود. در انتها نیز نتیجة این بررسی‌ها به‌صورت خلاصه بیان می‌شود. واقعیت این است که گروه کوچک کوبایی‌تباران با انسجام درونی و پیگیری هدفی واحد توانسته‌اند بر سیاست آمریکا در قبال کوبا اثر چشمگیری بگذارند و آن را به‌سمت منافع خود هدایت کنند.

کلیدواژه‌ها


 
 1. Croucher, S. (1997). Imagining Miami: Ethnic Politics in a Postmodern World. Charlottesville: University Press of Virginia.
 2. Didion, J. (1987). Miami. New York: Simon & Schuster.
 3. Fernandez, D.J. (2009). From Little Havana to Washington D.C: Cuban American and US Foreign Policy. in Mohammed E. Ahrari, ed, Ethnic Groups and U.S. Foreign Policy. Westport CT: Greenwood Press.
 4. Forment, C. (1989). "Political Practice and the Rise of an Ethnic Enclave". Theory and Society. No. 18.
 5. Garcia, M.C. (1996). Havana USA: Cuban Exiles and Cuban Americans in South Florida 1959-1994. Berkeley: University of California Press.
 6. Gonzalez Pando, M. (2008). The Cuban American. Westport CT: Greenwood Press.
 7. Hill, K.A. and Dario, M. (1996). "Second Generation Cubans". Hispanic Journal Of Behavioral Sciences. Vol. 18.
 8. LeoGrande, W.M. (1998). "From Havana to Miami: U.S Cuba Policy as a Two Level Game". Journal of InterAmerican Studies and World Affairs. No. 40.
 9. Listo, S.A. (2010). Helms-Burton and the Point of Diminishing Returns. International Affairs.
 10. Perez, L.A. (2007). Cuba and United States: Ties of singular Intimacy. Athens: University of Georgia press.
 11. Peterson, T.G. (1994). Contesting Castro: The United States and the Triumph of Cuban Revolution. New York: Oxford University Press.
 12. Rieff, D. (1993). The Exile: Cuba in the Heart of Miami. New York: Simon and Schuster.
 13. Sleek, S. (1996). "Mr. Mas Goes to Washington". Common Cause Magazine. Vol. 17.
 14. Stone, P.H. (1993). "Cuban Clout". National Journal. No. 25.
 15. Taber, R. (1961). M-26: Biography of a Revolution. New York: Lyle Stewart.
 16. http://havanajournal.com/cuban_americans/entry/two_cuban_american_exile_groups_differ_on_cuba_policy/ (Jan, 25, 2011).
 17. http://thecaucus.blogs.nytimes.com/2008/05/23/obama-discusses-cuba-policy/?scp=2&sq=obama%20speech%20in%20may%202008%20cuba&st=cse (May, 11, 2011).
 18. http://thecaucus.blogs.nytimes.com/2008/05/23/obama-discusses-cuba-policy/?scp=2&sq=obama%20speech%20in%20may%202008%20cuba&st=cse (May, 11, 2011).
 19. http://worldfocus.org/blog/2010/02/15/us-policy-toward-cuba-remains-largely-unmodified/9685 (May, 11, 2011).
 20. http://www.centerfornationalpolicy.org/ht/display/ContentDetails/i/653 (May, 08, 2011).
 21. http://www.cubafoundation.org/policy-2.html (October, 21, 2010).
 22. http://www.reuters.com/article/2010/10/26/us-cuba-embargo-un-idUSTRE69P3TK20101026 (March, 12, 2011).
 23. http://www.uscg.mil/history/uscghist/camarioca1965.asp (April, 8, 2011).