تأثیر سرمایۀ نمادین در ساخت و بازتولید تمایزهای هویت‌ساز در اسرائیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اندیشة سیاسی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هویت‌یابی یهودیان اسرائیل، یکی از مسائل مهم در ارزیابی وضعیت جامعه‌شناختی، سیاسی و اجتماعی این ساختار سیاسی است. بررسی جریان‌های غالب در میدان گفتمانی صهیونیسم، حاکی از آن است که تمایزگذاری و غیریت‌سازی منطبق با تحولات و رویدادهای مهم این میدان، یکی از اجزای جدانشدنی در هویت‌یابی یهودیان بوده است. این امر موجب شده است تا هدایت و کنترل رفتار سیاسی ساکنان این ساختار سیاسی در جهت استمرار و حفظ میدان صهیونیسم تسهیل شود. با توجه به اهمیت این روند، نویسندگان این مقاله بر آن‌اند تا چگونگی برساخت و بازتولید فضای ساختاری در فضای هویتی و ذهنی یهودیان را تبیین کرده، به این پرسش پاسخ دهند که تمایزهای هویت‌ساز در ساختار ذهنی یهودیان داخل اسرائیل چگونه برساخته و بازتولید شده است؟ در این پژوهش، نشان داده خواهد شد که طبقة مسلط در میدان صهیونیسم، از راه سرمایه‌های نمادین، تمایزهای هویت‌ساز را در فضای ذهنی یهودیان به‌منظور راهبرد حفظ میدان، برساخته و بازتولید می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of symbolic capital in the production and reproduction of identity distinctions in Israel

نویسندگان [English]

  • Shoja Ahmadvand 1
  • Vahideh Ahmadi 2
1 Associate Professor, Department of Law andPolitical Science, Tabatabaei University, Iran
2 PhD. Candidate, Department of Law andPolitical Science, Tabatabaei University, Iran
چکیده [English]

Jewish identity of Israel is one of the major problems in assessing the status of sociology, social policy and political structure. The mainstream Zionist discourse suggests that the distinction is one of the essential components of Jewish identit. This has led to direct and control the political behavior of the inhabitants of the political structure in order to facilitate the continuation and preservation of Zionism. This paper aims to answer the question on the minds of Jewish Israeli identity distinctions how it is constructed and reproduced. This study will show that the dominant class of Zionism, the capital symbolic distinctions of Jewish identity in the mental space to maintain the strategy, the reproduction is made.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bourdieu
  • construction
  • differentiation
  • Identity
  • Jews
  • reproduce
  • symbolic capital
الف) فارسی
1. اسمیت، فیلیپ (1387). درآمدی بر نظریة فرهنگی. ترجمة حسن پویان. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
2. بابایی، رسول (1390). «امکانات سیاسی در نظریة جامعه‌شناختی پیر بوردیو: تولید نظریة سیاسی». فصلنامة سیاست. دورة 41. ش3: 56-39.
3. جلائی‌پور، حمیدرضا و محمدی، جمال (1388). نظریه‌های متأخر جامعه‌شناسی. تهران: نشر نی.
4. جنکینز، ریچارد (1385). پیر بوردیو. ترجمة لیلا جوافشانی و حسن چاوشیان. تهران: نشر نی.
5. ریتزر، جورج (1388). نظریة جامعه‏شناسی در دوران معاصر. ترجمة محسن ثلاثی. تهران: انتشارات علمی.
6. زیلبرشتاین، لاورنس‏یت (1389). رویکرد مقایسه‏ای به بنیادگرایی یهودی: مذهب، ایدئولوژی، بحران مدرنیته. ترجمة شجاع احمدوند. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
7. شویره، کریستین و فونتن، اولیویه (1385). واژگان بوردیو. زیرنظر ژان پی‌یر زرده. ترجمة مرتضی کتبی. تهران: نشر نی.
8. فکوهی، ناصر (1386). تاریخ اندیشه و نظریه‏های انسان‏شناسی. تهران: نشر نی.
9. لش، اسکات (1383). جامعه‏شناسی پست‏مدرنیسم. ترجمة حسن چاوشیان. تهران: نشر مرکز.
10. نقیب‌زاده، احمد و استوار، مجید (1391). «بوردیو و قدرت نمادین». فصلنامة سیاست. دورة 42. ش2: 294-279.
ب) خارجی
11. BBC’s Yolande Knell erases Jewish history in campaigning article. in: http://bbcwatch.org/2014/02/01/bbcs-yolande-knell erases-jewish-history-in-campaigning-article/
12. Bidet, Jacques and Bailey, Anne (1979). "Questions to Pierre Bourdieu". Critique of Anthropology. Vol. 4(13-14): 203-208.
13. Bourdieu, Pierre (1975). "The specifity of The Scientific Field and the Social Conditions of the Progress of Reason". Social Science Information. 14(6): 19-47.
14. Bourdieu, Pierre and Passeron, Jean-Claude (1990). Reproduction in Education Society and Culture. London: Sage.
15. Bourdieu, Pierre and Wacquant, Loic J.D. (1992). An Invitation to Reflexive Sociology. Chicago: University of Chicago Press.
16. Bourdieu, Pierre (1984). Distinction: A Social Critique of the Judgement ofTaste. Cambridge. Mass: Harvard University Press.
17. Bourdieu, Pierre (1986). The Forms of Capital, in John G. Richardson(ed.) Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education Westport. CT: Greenwood Press.
18. Bourdieu, Pierre (1991). Language and Symbolic Power. Cambridge: Harvard University Press.
19. Bourdieu, Pierre (2000). Pascalian Meditations, trans: Richard Mice. Stanford: Calif. Stanford University Press.
20. Bradford, Verter (2003). "Spiritual Capital: Theorizing Religion with Bourdieu against Bourdieu". Sociological Theory. Vol. 21. No. 2: 150-174.
21. Bresheeth, haim (1989). self and other in Zionism: palestin and Israel in recent Hebrew literature in palestin: profile of an occupation, (eds) the khamsin collective. London: zed.
22. Brownfeld, Allan. C (2003). Wrestling with Zion. Grove Press.
23. Encyclopedia of Biography Dov Ber Borochov, in: http://www.yivoencyclopedia.org/article.aspx/Borokhov_Ber
24. Green, David B. (2012). "This day in Jewish history, A great Zionist mind dies young". Ha'aretz. Retrieved December 17, 2012.
25. Ha'am, Achad (1897). Jewish State and Jewish Problem, Zionism and Israel- Documents and Texts. in: http://www.zionismontheweb.org/stateproblem.htm
26. Jewish Identity. in: http://www.bje.org.au/learning/jewishself/identity.html. 2014/11/22.
27. Kauppi, Niilo (2003). "Bourdieu's Political Sociology and the Politics of European Integration". Theory and Society. Vol. 32. No. 5/6: 775-789.
28. Landy, david (2011). jewish identity & Palestinian right. London & new York: zed books.
29. Lemert, Charles (1990). "The Habitus of Intellectuals: Response to Ringer". Theory andSociety. Vol. 19. No:
30. Motyl, Alexander J. (2001). Encyclopedia of Nationalism. Vol. II. Academic Press.
31. Spiegel, Shalom (1939). Hebrew Reborn Meridian Books. Cleveland. New York.
32. Swartz, David (1997). Culture and Power: The Sociology of Pierre Bourdieu. Chicago: The University of Chicago Press.

33. Topic: Ahad Ha'am (Asher Ginsberg). Writer of the Protocols,in:http://theinfounderground.com/smf/index.php?topic=9328.0

34. Trachtenberg, Barry (2008). The Revolutionary Roots of Modern Yiddish, 1903-1917. Published by: Syracuse University Press.
35. Weissbrod, lilly (2002). Israeli identity: in search of a successor to the pioneer, Tsabar and settler, america: Frank Cass Publisher.
37. William ,Gamson (1975). The Strategy of Social Protest. Homewood: Doresey Press.