دوره و شماره: دوره 45، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 533-824