بررسی تأثیر ابعاد نمادین جهان ایرانی بر ذهنیت ایرانیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده

نویسندة این مقاله ضمن بررسی جهان نمادین باستان، اسلام شیعی و تجدد معتقد است در ذهنیت ایرانیان، میان جهان نمادین باستانی و اسلامی- شیعی پیوندی تاریخی وجود دارد و از اواخر سدة نوزدهم، ورود تجدد به ایران با دستاوردهایی نظیر تأسیسات تمدنی، شکل‌گیری جنبش مشروطه و حکومت پهلوی سبب گسست در این ذهنیت شده است. با وجود این گسست، ذهنیت ایرانیان ویژگی‌های نمادین خود را حفظ کرده است و تاکنون نتوانسته جهان نمادین تجدد را در خود نهادینه سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EFFECT OF SYMBOLIC WORLD OF IRAN IN IRANIANS MIND

نویسنده [English]

  • Majid Ostovar
Assistant Professor, Department of Political Science, Islamic Azad University, Rasht Branch, Iran
چکیده [English]

This article reviews the ancient symbolic world, Shia and modernity believes in Iranian’s mind which are historical link between ancient symbolic world and Shie. Since the Late nineteenth century with the modernization, for exampel civilization, constitutional movement and Palavi government, gap created in Iranians Mind. Dispite this gap, Iranians mind have symbolic characteristics and are not yet able to understand modernity symbolic world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ancient symbolic world
  • Modernity
  • Shia– Islamic symbolic world
  • symbol
  • symbolic mind
الف) فارسی
1. آجودانی، ماشاء‌الله (1387). مشروطة ایرانی. چ9. تهران: اختران.
2. اسلامی ندوشن، محمد‌علی (1388). «شاهنامه از چه می‌گوید و ارزش آن در چیست؟». اطلاعاتسیاسی- اقتصادی. بهمن و اسفند. س24. ش5و6.
3. ــــــــــ (1376). ایران و تنهاییش. تهران: شرکت سهامی انتشار.
4. ــــــــــ (1387). زندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه. چ8. تهران: شرکت سهامی انتشار.
5. باستانی پاریزی، محمدابراهیم (1348). سخنرانی‌های نخستین کنگرۀ تاریخ در ایران. تهران: وزارت فرهنگ و هنر.
6. بهار، مهرداد (1375). ادیان آسیایی. تهران: چشمه.
7. ــــــــــ (1376). پژوهش در اساطیر ایران. چ2. تهران: نشر آگاه.
8. پهلوان، چنگیز (1383). ریشه‌های تجدد. تهران: قطره.
9. حائری، عبدالهادی (1380). نخستین رویارویی‌های اندیشه‌گران ایران با دو رویة تمدن بورژوازی غرب. چ4. تهران: امیرکبیر.
10. راوندی، مرتضی (2536). تاریخ اجتماعی ایران. ج2. تهران: امیرکبیر.
11. رجایی، فرهنگ (1372). تحول اندیشة سیاسی در شرق باستان. تهران: قومس.
12. رستم‌پور، سالومه (1382). مهرپرستی در ایران، هند و روم. تهران: خورشیدآفرین.
13. زرین‌کوب، عبدالحسین (1378). روزگاران: تاریخ ایران از آغاز تا سقوط سلطنت پهلوی. تهران: سخن.
14. ــــــــــ (1368). تاریخ مردم ایران (1): ایران قبل از اسلام، کشمکش با قدرت‌ها. چ2. تهران: امیرکبیر.
15. سامعی، حسین (1387). در مقدمة کتاب ایران مدرنیته و مدرنیته؛ گفتگوهای رامین جهانبگلو. ترجمة حسین سامعی. تهران: نشر مرکز.
16. شایگان، داریوش (1387). هانری کربن: آفاق تفکر معنوی در اسلام ایرانی. ترجمة باقر پرهام. چ5. تهران. فرزان‌روز.
17. صفا، ذبیح‌الله (بی‌تا). گاه‌شماری و جشن‌های ملی ایرانیان. شورای فرهنگ و هنر. مرکز مطالعات و هماهنگی فرهنگی.
18. ــــــــــ (1375). دورنمایی از فرهنگ ایرانی و اثر جهانی آن. تهران: هیرمند.
19. طباطبایی، سیدمحمدحسین (1385). شیعه (مذاکرات و مکاتبات پروفسور هانری کربن با علامهسیدمحمدحسین طباطبایی). چ5. تهران: مؤسسة پژوهشی حکمت و فلسفة ایران.
20. طباطبایی، سیدجواد (1384). دیباچه‌ای بر نظریة انحطاط ایران. چ3. تهران: نگاه معاصر.
21. طوسی، خواجه نظام‌الملک (1358). سیاست‌نامه. به‌کوشش جعفر شعار. تهران: بی‌نا.
22. فرای، ریچارد (1375). عصر زرین فرهنگ ایران. ترجمة مسعود رجب‌نیا. چ3. تهران: نشر سروش.
23. کربن، هانری (1384). حکمت اشراق و فلسفة ایران باستان. ترجمة عبدالمحمد روح‌بخشان. چ2. تهران: اساطیر.
24. ــــــــــ (1388). تاریخ فلسفة اسلامی. ترجمة سیدجواد طباطبایی. چ7. تهران: کویر.
25. کریستین‌سن، آرتور (1378). ایران در زمان ساسانیان. ترجمة رشید یاسمی. تهران: صدای معاصر.
26. گارثویت، جین رالف (1387). سیری در تاریخ سیاسی ایران: از شاهنشاهی هخامنشی تاکنون. ترجمة غلامرضا علی‌بابایی. تهران: اختران.
27. محبوبی اردکانی، حسین (1354). تاریخ مؤسسات تمدنی جدید در ایران. ج1. تهران: انجمن دانشجویان دانشگاه تهران.
28. منتظری، حسینعلی (1367). مبانی فقهی حکومت اسلامی: جلد اول: دولت و حکومت. تهران: کیهان.
29. میلانی، محسن (1387). شکل‌گیری انقلاب اسلامی. ترجمة مجتبی عطار‌زاده. چ5. تهران: گام نو.
30. مینوی، مجتبی (1354). نامة تنسر به گشنسب.گردآورندة تعلیقات: مجتبی مینوی و محمداسماعیل رضوانی. چ2. تهران: شرکت سهامی انتشار و خوارزمی.
31. نظامی عروضی، احمدبن عمر (1333). چهار مقالة نظامی عروضی سمرقندی. به‌اهتمام محمد معین. بی‌جا: بی‌نا.
32. نقیب‌زاده، احمد (1380). تأثیر فرهنگ ملی بر رفتار سیاسی ایرانیان.تهران: مرکز بازشناسی اسلام و ایران.
33. ــــــــــ (1381). تأثیر فرهنگ ملی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. چ1. تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
34. هاناوی جونیور، ویلیام ل. (1379). «نماد‌پردازی در پوسترهای انقلاب ایران». در:  انقلاب ایران:ایدئولوژی و نماد‌پردازی. نوشتة باری روزن. ترجمة سیاوش مریدی. چ1. تهران: مرکز بازشناسی اسلام و ایران.
35. هینلز، جان (1368). شناخت اساطیر ایران. ترجمة ژاله آموزگار و احمد تفضلی. تهران: چشمه و کتابسرای بابل.
ب) انگلیسی
36. Bosworth, C.E. (1980)."The Historical Background o Islamic Civilization". in R.M. Savory. (ed). Introduction to Islamic Civilization. New Yourk: Cambridge University Press.