تولد زیست فرهنگ در جهان در حالِ شدن به سوی «چرخش روانی» و بنای «جامعه شناسی سیاسی روانکاوانه»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

نویسنده مفهوم «جهان در حالِ شدن» را جایگزین «جهانی شدن»نموده و با صورتبندی رهیافت «زیستْ‌فرهنگ»، درصدد شرح فنون و سازوکارهای قدرت برای ادارۀ فرد و جمعیّت در قرن بیست و یکم است. به زعم وی، به موازات تکامل تکنولوژی و بسط تاریخی تمام عیار آن، حکومت بر انسان بیش از آنکه از طریق زیستْ سیاست و تکنولوژی بدن باشد؛ فراتر از آن، از طریق زیستْ‌فرهنگ و تکنولوژی روان خواهد بود. نویسنده زیستْ‌فرهنگ را امتداد زیستْ سیاست و شیوۀ نوین حکومتداری تعریف کرده و بر آن است که، قدرت با ترکیب تکنولوژی با استراتژیها و تکنیک­های پیچیدۀ روانکاوانه، «تکنولوژی روان» را برساخته و با به کار انداختن بی وقفۀ آن، همزمان به «انشعاب و تعلیق بزرگ فکر» و «بازآفرینی فزاینده در روان آدمی» روی آورده و با مرکزیت بخشیدن به لذّت بدن و لذّت مصرف، به تأسیس اقتصاد سیاسی آرشیتکتونیک (معماری گونه) و ادارۀ فرد و جمعیّت می پردازد. نویسنده،ضمن بازتعریف «امر سیاسی» (به مثابۀ قدرت با ماهیت تکنولوژیک و معطوف به روان)، حرکت به سوی«چرخش روانی در رشتۀ سیاست» و بنای«جامعه شناسی سیاسی روانکاوانه» را پیشنهاد، و دلایل و نتایج آن را شرحداده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Birth Of Bioculture In Globecomization Era Towards Psycho Turn In Politics And Creation Of A Psychoanalitic Political Sociology

نویسنده [English]

 • Sajjad Sattari
Assistant Professor; Political Science Department, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

In the present article, the author has replaced the concept of “globalization” with “globecomization” and through formulating the concept of “bioculture”. The article attempts to explain novel mechanism and techniques of “power”to manage individuals and the population. The author has defined “bioculture” as a new style of governance through an alloy-like composition of “power, technology and psyche”. He has argued that along with the evolution of technology and its full-scale historical development in the individuals’ every day life, governing the man and his will would be more observed through “bioculture” and “psychotechnology” than through “biopolitics” and “body technology”. Viarelying on theunceasing implications of “psycho technology”, “power”intends to simultaneously develop “ramification and great suspension of thought” and “increasing recreation in the man’s psycho”. Relying on centralization of “body enjoyment” and “consumption enjoyment”, power establishes a sort of “architectonic political economy” and manages individual and thepopulation. Along with redefining “the political” (as power with a technological nature and psychical-orientation), the author has proposed and then justified the need to move towards a “psycho turn in the field of politics” and creation of a “psychoanalytic political sociology”.

کلیدواژه‌ها [English]

 • architectonic political economy
 • bioculture
 • biopolitics
 • body technology
 • globecomization
 • microphysics of power
 • psychoanalytic political sociology
 • psychophysics of power
 • psycho technology
 • psycho turn
 • the political
الف) فارسی
1. آگامبن، جورجو (1386الف). وسایل بیهدف.ترجمۀ امید مهرگانو صالح نجفی. تهران: چشمه.
2. آگامبن، جورجو و دیگران (1386ب). قانون و خشونت: گزیدۀ مقالات جورجو آگامبن.ترجمۀ مراد فرهادپور، امید مهرگان و صالح نجفی. تهران: رخداد نو.
3. اسپیگلبرگ، هربرت (1391). جنبش پدیدارشناسی. ترجمۀ مسعود علیا. تهران: مینوی خرد.
4. الیاس، نوربرت (1384). تنهایی دَم مرگ.ترجمۀ امید مهرگان و صالح نجفی. تهران: گام نو.
5. الیوت، آنتونی و ترنر، برایان (1390). برداشتهایی در نظریۀ اجتماعی معاصر. ترجمه فرهنگ رشاد. تهران: جامعهشناسان.
6. بودریار، ژان (1390). جامعهشناسی مصرفی.ترجمۀ پیروز ایزدی. تهران: ثالث.
7. ــــــــــ (1392). نظام اشیاء.ترجمۀ پیروز ایزدی. تهران: ثالث.
8. پین، مایکل (1389)، فرهنگ اندیشه انتقادی. ترجمه پیام یزدانجو . تهران: مرکز.
9. جیمسون، فردریک (1390). پستمدرنیسم: منطق فرهنگی سرمایهداری متأخر. ترجمۀ مجید محمدی و دیگران. تهران: هرمس.
10. دلوز، ژیل (1392). یک زندگی.ترجمۀایمان گنجی و پیمان غلامی. تهران: زاوش.
11. دوورژه، موریس (1388). بایستههای جامعهشناسی سیاسی.ترجمۀ ابوالفضل قاضی. تهران: میزان.
12. ستاری، سجاد (1395). جامعه شناسی سیاسی نو: دو تقارن مهیب. مقالۀ علمی پژوهشی. در نوبت چاپ.
13. فروم، اریک (۱۳۶۱). بحران روانکاوی. ترجمۀ اکبر تبریزی. تهران: مروارید.
14. ــــــــــ (۱۳۶۸). جامعۀ سالم. ترجمۀ اکبر تبریزی. تهران: بهجت.
15. ــــــــــ (۱۳۶۰). فراسوی زنجیرهای پندار. ترجمۀ بهزاد برکت. تهران: مروارید.
16. ــــــــــ (1370). گریز از آزادی. ترجمۀ عزتالله فولادوند. تهران: مروارید.
17. فوکو، میشل (1390). تولّد زیستسیاست. ترجمۀ رضا نجفزاده. تهران: نی.
18. ــــــــــ (1384). اراده به دانستن. ترجمۀ نیکو سرخوش و افشین جهاندیده. تهران: نی.
19. کاستلز، مانوئل (1380). عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ. جلد اول، ظهور جامعۀشبکهای. ترجمۀ احد علیقلیان و افشین خاکباز. تهران: طرح نو.
20. ــــــــــ (1393). شبکههای خشم و امید: جنبشهای اجتماعی در عصر اینترنت. ترجمۀ مجتبی قلیپور. تهران: مرکز.
21. کانرتون، پل (1387). جامعه شناسی انتقادی. ترجمۀحسن چاوشیان. تهران: اختران.
22. گیدنز، آنتونی (1377). پیامدهای مدرنیّت. ترجمۀ محسن ثلاثی. تهران: مرکز.
23. ــــــــــ (1384). چشم اندازهای جهانی. ترجمۀمحمدرضا جلایی پور. تهران: طرح نو.
24. مارکوزه، هربرت (1359). انسان تکساحتی. ترجمۀ محسن مؤیدی. تهران: امیرکبیر.
25. ــــــــــ (1393). اِروس و تمدن. ترجمۀ امیرهوشنگ افتخاریراد. تهران: چشمه.
26. ــــــــــ (1367). خِرد و انقلاب. ترجمۀ محسن ثلاثی. تهران: نقره.
27. مجتهدی، کریم (1378). فلسفۀ نقادی کانت. تهران: امیرکبیر.
 
ب) خارجی
28. Adam, B., Beck, U. and Loon, Van (eds.) (2000). The Risk Society and Beyond: Critical Issues for Social Theory. London: Sage.
29. Adorno, T.W., Frenkle-Brunswick, E., Levinson, D.J. and Sanford, R.N. (1950). The Authoritarian Personality. New York: Harper.
30. Albrow, M. (1996). The Global Age. Cambridge: Polity.
31. Bauman, Z. (1997). Postmodernity and its Discontents. Cambridge: Polity.
32. Bauman, Z. (2000). Liquid Modernity. Cambridge: Polity.
33. Bauman, Z. (2005). Power in the Global Age. Cambridge: Polity.
34. Beck, U. (1992). Risk Society: Towards a New Modernity. London: Sage.
35. Best, S. and Kellner, D. (1997). The Postmodern Turn. New York and London: Guildford Press.
36. Caramani, D. (2008). Comparative Politics. Oxford: Oxford University Press.
37. Castoriadis, C. (1997). Worl in Fragments. Stanford, CA: Stanford University Press.
38. Chesters, G. and Welsh, I. (2006). Complexity and Social Movements: Multitudes at the Edge of Chaos. London: Routledge.
39. Clark, S. (2006). "Theory and Practice: Psychoanalitic Sociology as Psycho-Social Studiesm". Sociology. December. Vol. 40. No. 6.
40. Elliot, A. (1999). Social Theory and Psychoanalytic in Transition: Self and Society from Freud to Kristeva. London: Free Association Books.
41. Franklin, J. (1998). The Politics of Risk Society. Cambridge: Polity.
42. Giddens, A. and Held, D. (eds.) (1982). Classes, Power and Conflict: Classical and Contemporary Debates. London: Macmillan.
43. Gills, B. (2000). Globalization and the Politics of Resistance. London: Palgrave.
44. Harvey, D. (1989). The Condition of Postmodernity. Oxford: Blackwell.
45. Hay, C., Lister, M. and Marsh, D. (eds.) (2006). The State: Theries and Issues. London: Palgrave Macmillan.
46. Held, D. (2002). Cosmopolitanism: A Defence. Cambridge: Polity.
47. Held, D. and MacGrew, A. (2002). Globalization/Antiglobalization. Cambridge: Polity.
48. Held, D. and MacGrew, A. (eds.) (2003). The Global Transformations Reader. Cambridge: Polity.
49. Hirst, P. and Thompson, G. (1999). Globalization in Question. Cambridge: Polity.
50. Hobsbawm, E. (2007). Globalization, Democracy and Terrorism. London: Abacus.
51. Holton, R.J. (2005). Making Globalization. London: Palgrave Macmillan.
52. Inda, J.X. and Rosado, R. (eds.) (1989). The Anthropology of Globalization. Oxford: Blackwell.
53. Ingelhart, R. (1990). Culture Shift in Advanced Industrial Society. Princeton: Princeton University Press.
54. Jessop, B. (2008). State Power: A Strategic Relational Approach. Cambridge: Polity.
55. Keane, J. (2003). Global Civil Society. Cambridge: Cambridge University Press.
56. Laqueur, Thomas) .1999). Making Sex: Body and Gender From the Greeks to Freud. Massachusetts , Harvard University Press.
57. Lash, S. and Urry, J. (1994). Economies of Signs and Space. London: Sage.
58. Nash, K. (2000). Contemporary Political Sociology: Globalization, Politics and Power. Oxford: Blackwell.
59. Ohmae, K. (1995). The End of Nation State: The Rise of Regional Economics. London: HarperCollins.
60. Rieger, E. and Leibfriend, S. (2003). Limits to Globlization. Cambridge: Polity.
61. Ritzer, G. (2004). The Globalization of Nothing. Thousand Oaks CA: Pine Forge.
62. Robertson, R. (1992). Globalization: Social Theory and Global Culture. London: Sage.
63. Schumpeter, J. (1943). Capitalism, Socialism and Democracy. London: Unwin.
64. Tarrow, S. (1998). Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics. Cambridge: Cambridge University Press.
65. Urry, J. (2003). Global Complixity. Cambridge: Polity.
66. Weinstein, F. and Plat, G.M. (1973). Psychoanalytic Sociology : An Essay on the Interpretation of Historical Data and the Phenomena of Collective Behavior. Publisher Baltimore.
67. Weiss, L. (1998). The Myth of the Powerless State: Governing the Economy in a Global Era. Cambridge: Polity Press.
68. Wolter, O. (1980). (ed.) Rudolf Bahro: Critical Respinse. NY: M.E. Sharpe.