سرمایۀ اجتماعی و رقابت‌پذیری در نظام بین‌الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه روابط بین الملل دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه روابط بین الملل دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

سرمایة اجتماعی همانند سرمایه‌های مادی از اهمیت بسزایی برخوردار است و نظریه‌پردازان دربارة تأثیر آن بر رشد کشورها، قلم‌فرسایی کرده‌اند. موفقیت در عرصة بین‌المللی بدون توجه به توانایی‌ها و قابلیت‌های هر کشور، میسر نمی‌شود. این قابلیت‌ها و توانمندی‌ها در اقتصاد بین‌الملل به ظرفیت رقابت‌پذیری تعبیر می‌شود. شاخص‌های دوازده‌گانه‌ای برای رقابت‌پذیری احصا شده که دارای ابعاد مختلفی است. در این پژوهش، به‌دلیل گستردگی موضوع رقابت‌پذیری، تنها چهار شاخص اصلی آن، تحقیق شده و تأثیر سرمایة اجتماعی بر رقابت‌پذیری بررسی شده است. پرسش اصلی پژوهش، آن است که «آیا بین سرمایة اجتماعی و توسعة شاخص‌های رقابت‌پذیری بین‌المللی رابطة معناداری وجود دارد؟». گردآوری داده‌ها و مطالعة مبانی نظری به الگوسازی و سازماندهی تحقیق منجر شده و همچنین، روش تحقیق به‌شکل کمی، برمبنای روش آزمون تی و آزمون فرضیات بوده است. تحلیل یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که بین شاخص‌های سرمایة اجتماعی و رقابت‌پذیری رابطة معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Capital and Competitiveness in International System

نویسندگان [English]

 • Mohamad Ali Shirkhani 1
 • Mahmoud Khalaf Rezaii 2
1 Professor, Department of International Relations, Faculty of Law and Political Sceiences, University of Tehran, Iran
2 M.A. Student, Department of International Relations, Faculty of Law and Political Sceiences, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

Social capital (SC) is important as much as physical capital and theorists discussed its functions in enhancement of countries. Successfulness in international fields is far behind reach without due attention to capacity of countries. These capacities are known as competitiveness capacity (CC) in political literature. Twelve indexes have been recognized for the CC which covers different dimensions of countries’ capabilities. Due to, extend of the CC issue, this research only focuses on four main indexes of CC, then studies the impacts of SC and these indexes on CC. Existence of meaningful relation between SC and international CC indexes is the main question of the research. Data gathering and literature studies have lead to a model-making and the structure of the research. Research method is based on quantitative approach with applying T test and hypothesis test via SPSS. Result of the research illustrates that there is meaningful relation between SC and international CC indexes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • financial market
 • Infrastructure
 • international economy
 • norm
 • Social network
 • trust
 1. الف) فارسی

  1. دینی‌ترکمانی، علی (1385). «تبیین افول سرمایة اجتماعی». فصلنامةرفاهاجتماعی. س6، ش23: 171-147.
  2. شارع‌پور، محمود (1385). مفهوم‌سازی،سنجشودلالت‌هایسیاستگذاری. ساری: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مازندران.
  3. شیرخانی، محمدعلی (1375). «اقتصاد سیاسی کنترل خود‌به‌خودی جمعیت: رهیافتی نو». فصلنامة سیاست. ش35: 219-197.
  4. ــــــــــ (1381). «یکپارچه شدن جهانی و توسعة اقتصادی- اجتماعی کشورهای در حال توسعه». فصلنامة سیاست. ش57: 177-153.
  5. ــــــــــ (1391). «سرمایة اجتماعی، توسعة اقتصادی و امنیت ملی. گزارش نهایی طرح با دانشگاه تهران. تهران: انتشارات دانشگاه  تهران.
  6. ــــــــــ (1392). «توانایی فردی و سرمایة اجتماعی». گزارش نهایی طرح با دانشگاه تهران. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
  7. شیرخانی، محمدعلی و واسعی‌زاده، نیسم‌سادات (1390). «سرمایة اجتماعی و توسعة اقتصادی: بررسی مقایسه‌ای ایران و کرة جنوبی». فصلنامة سیاست. دوره 41. ش2: 232-213.
  8. ــــــــــ (1391). «سرمایة اجتماعی و امنیت ملی». فصلنامة سیاست. دورة 42. ش2:  
  9. صیدایی، سید‌اسکندر؛ احمدی شاپورآبادی، محمدعلی و معین‌آبادی، حسین (1388). دیباجه‌ای بر سرمایة اجتماعی و رابطة آن با مؤلفه‌های توسعة اجتماعی در ایران. تهران: مؤسسة مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران.
  10. عباس‌زاده، هادی و کرمی، کامران (1390). «سرمایة اجتماعی و امنیت ملی پایدار». فصلنامة مطالعات راهبردی. س14. ش51: 58-31.

  ب) خارجی

  1. Bloch, Harry and Kenyon, Peter (2001). Creating an Internationally Competitive Economy. USA: Palgrave Publishers.
  2. Coleman, J.S (1990). Foundation of Social Theory. Cambridge. MA: Harvard University Press. Belknap Press.
  3. Foxton, Frederic and Jones, Richard (2011). Social Capital Indicators Review. UK, London: Office for National Statistics. the National Achieves. Kew. TW9 4DU.
  4. Frombold, Eisebith M. (2003). "Innovative milieu and social capital- exploring conceptual complementaries". Dortmund. Germany: Conference report for the 42nd congress of the European Regional Science Association (ERSA).
  5. Fukuyama, Francis (2002). "Social Capital and Development: The Coming Agenda". USA: SAIS Review. Vol. XXII. No. 1.
  6. Hanifan, L.J. (1916). "The rural school community center". Annals of the American Academy of Political and Social Science. Silver Burdett publications.
  7. Harrison, Fidelis Ezeala (1999). Theory and policy of international competitiveness. USA: Praeger Publishers.
  8. Newton, Kenneth (2002). "Social Trust and Political Disaffection Social Capital and Democracy". EURSCO Conference on Social capital. Exeter.
  9. Organization for Economic Co-Operation and Development, OECD (2001). The Well being of Nations: the Role of Human and Social Capital. France: OECD Publication.
  10. Putnam, Robert D. (1995). "Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community". the journal of Democracy. New York.
  11. Schwab, Klaus (2012). The Global Competitiveness Report 2012-2013. Geneva: World Economic Forum. Insight Report.
  12. Tunzelmann, van, G. N. (2003). "Network alignment and innovation in transition economies". Paper presented at the conference: Innovation in Europe: dynamics, institutions and values. Roskilde University. May 8-9. 2003.