الگوی فازی- سیستمی هوشمندسازی قدرت و تحقق امنیت پایدار در مکتب امنیتی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشکدة حقوق و الهیات دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشکدة حقوق و الهیات دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

امنیت پایدار مفهوم جدیدی است که به‌تازگی به مباحث مطالعات امنیت وارد شده است. استمرار امنیت در زمینه‌ای پایدار و پویا نیازمند توجه همه‌جانبه به مخاطرات زندگی بشری است که با جمع بین گفتمان‌های سلبی و ایجابی امنیت، تا حدود زیادی ممکن خواهد بود. با توجه به این مسئله، پرسش اصلی این پژوهش این است که «چه ارتباطی بین قدرت هوشمند و امنیت پایدار وجود دارد؟». بر این اساس، فرض بر آن است که رابطة مستقیمی بین هوشمند‌سازی قدرت و پایداری امنیت وجود دارد. برای دستیابی به امنیتی پایدار باید هم به وجه سخت‌افزاری و هم نرم‌افزاری قدرت در قالب قدرت هوشمند توجه شود. تأکید این پژوهش بر آن است که نگرش سیستمی و شبکه‌ای به مقولة قدرت، هم در سطح نظری و هم در سطح عملی، لازمة طرح‌ریزی و تحقق امنیت پایدار است. بر این مبنا، در این مقاله برآنیم تا با به‌کارگیری منطق فازی و نگرش سیستمی در قالب رهیافت فازی- سیستمی، سازوکاری را برای کاربست مؤلفه‌های قدرت و اقتدار ملی به‌منظور تحقق امنیت پایدار در جمهوری اسلامی ایران عرضه کرده، سیستمی کاربردی را در این زمینه پیشنهاد کنیم. نتایج این پژوهش مؤید این نکته است که به‌کارگیری منطق فازی در قالب سیستمی فازی- عصبی امکان هوشمند‌سازی قدرت را تا حدود زیادی فراهم می‌آورد که این امر خود زمینه‌ساز پایداری امنیت خواهد بود. این مقاله با رویکردی توصیفی- تحلیلی انجام گرفته و داده‌های مورد نیاز به شیوة اسنادی و کتابخانه‌ای جمع‌آوری شده است.

کلیدواژه‌ها


الف) فارسی
1. اغصان رحیق، علی (1384). دانش‌نامة سیاست. تهران: انتشارات فرهنگی صبا.
2. افتخاری، اصغر (1385). «صورت‌بندی امنیت ملی در حوزة فقه سیاسی». فصلنامة علوم سیاسی. س9. بهار. ش33: 296-277.
3. الیاسی، محمد‌حسین (1390). «ماهیت و عناصر قدرت نرم». در: قدرت و جنگ نرم از نظریه تا عمل. نوشتةحجت‌الله مرادی.تهران: نشر ساقی.
4. امام‌زاده فرد، پرویز (1389). «بررسی جایگاه قدرت نرم در سیاست از دوران باستان تا زمان معاصر». فصلنامةمطالعات سیاسی. س2. بهار. ش7: 160-143.
5. برزگر، ابراهیم (1391). نظریه‌های بازتاب جهانی انقلاب اسلامی ایران.تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
6. بشیریه، حسین (1382). آموزش دانش سیاسی. تهران: نگاه معاصر.
7. حسین‌زاده یزدی، مهدی (1387). «جستاری در مبانی معرفتی منطق فازی». فصلنامة پژوهش‌های فلسفی- کلامی. ش36: 146-121.
8. خان‌احمدی، اسماعیل (1391). «امنیت پایدار در نظام سیاسی اسلام از منظر نهج‌البلاغه». فصلنامة آفاق امنیت. ش15: 187-149.
9. رشیدزاده، فتح‌الله (1388). «توسعه و تحکیم قدرت نظامی جمهوری اسلامی ایران». فصلنامة مدیریت نظامی. ش33: 68-1.
10. ساعی، علی (1388). «فازی‌سازی دموکراسی». دانشنامة علوم اجتماعی. ش1: 191-167.
11. عالم، عبدالرحمن (1373). بنیادهای علم سیاست. تهران: نشر نی.
12. عباس‌زاده فتح‌آبادی، مهدی (1392). شیوة نگارش طرح و مقالة علمی. قم: انتشارات نجم الهدی.
13. قدسی، امیر (1391). «قدرت نرم و امنیت پایدار جمهوری اسلامی ایران در پرتو بازتولید سرمایة اجتماعی». آفاق امنیت. پاییز. ش16: 156-135.
14. محمدی، حسین (1387). «قدرت نظامی و مؤلفه‌های آن». فصلنامة مدیریت نظامی. ش31: 118-97.
15. مرادی، حجت‌الله (1390). «ابعاد قدرت سخت و نرم در عصر جهانی شدن». در: قدرت و جنگ نرم از نظریه تا عمل. نوشتة حجت‌الله مرادی. تهران: نشر ساقی.
16. مطهری‌نیا، مهدی (1389). «قدرت در پژواک انواع (سخت، نرم، غوی، هنرمندامنه و هوشمند)». کتاب ماه علوماجتماعی. دورة جدید. ش29: 21-4.
17. منهاج، محمد‌باقر و نساجی، مهدی (1379). «مبانی استدلالات فازی». فصلنامة دانش مدیریت. ش51: 34-24.
18. نائینی، علی‌محمد (1391). اصول و مبانی جنگ نرم. تهران: نشر ساقی.
19. ناظمی اردکانی، مهدی و رمضانی، حسین (1391). «درآمدی بر مهندسی فرهنگی نظام توسعة امنیت پایدار». آفاق امنیت. تابستان. ش15: 38-5.
20. نای، جوزف اس. (1392). آیندة قدرت. ترجمة احمد عزیزی. تهران: نشر نی.
21. ــــــــــ (1387). رهبری و قدرت هوشمند. ترجمة محمود‌رضا گلشن‌پرور و الهام شوشتری. تهران: نشر ابرار معاصر.
22. واسطی، عبدالحمید (1383). «کاربرد منطق فازی در تحلیل گزاره‌های دینی». آینة معرفت. ش4: 110-89.
23. وحیدیان کامیاد، علی (1377). «روش‌شناسی کاربرد منطق فازی در بینش اسلامی». فصلنامة مطالعات معرفتی دردانشگاه اسلامی. ش5: 150-145.
23. نصیری، حسین (1384). «امنیت ملی پایدار». فصلنامة اطلاعات سیاسی- اقتصادی. مرداد و شهریور. ش215 و216: 89-82.
 
ب) خارجی
24. Biddle, Stephen (2004).Military Power: Explaining Victory and Defeat in Modern Battle. Princeton University Press.
25. Gayle E., Smith (2008). "Center for American Progress". In Search of SustainableSecurity: 7-8.
26. Gilpin, Robert (1975). Power and the Multinational Corporation. New York: Basic books.
27. Khagram, Sanjeev, William, C. Clark and Dana, Firas Raad (2003). "Journal of Human Development". From the Environment and Human Security to Sustainable Security and Development. July. Vol. 4. No. 2: 3-8.
28. Kindleberger, Charles (1970). power and Money: The Politics of International Economics and the Economics of International Politics. New York: Basic Books.
29. Thomas, Hobbes (1651) "Leviathan". Opera philosophica. Vol III: 69.
30. World Economic Forum (2013). "Stanford Center on Longevity". A framework for Sustainable Security Systems. February: 36-39.
31. Zadeh, L.A. (1973). "The concept of Linguistic Variable and Its Application to Approximate Reasoning". Memorandum ERL-M411 Berkeley.