الگوی فازی- سیستمی هوشمندسازی قدرت و تحقق امنیت پایدار در مکتب امنیتی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشکدة حقوق و الهیات دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشکدة حقوق و الهیات دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

امنیت پایدار مفهوم جدیدی است که به‌تازگی به مباحث مطالعات امنیت وارد شده است. استمرار امنیت در زمینه‌ای پایدار و پویا نیازمند توجه همه‌جانبه به مخاطرات زندگی بشری است که با جمع بین گفتمان‌های سلبی و ایجابی امنیت، تا حدود زیادی ممکن خواهد بود. با توجه به این مسئله، پرسش اصلی این پژوهش این است که «چه ارتباطی بین قدرت هوشمند و امنیت پایدار وجود دارد؟». بر این اساس، فرض بر آن است که رابطة مستقیمی بین هوشمند‌سازی قدرت و پایداری امنیت وجود دارد. برای دستیابی به امنیتی پایدار باید هم به وجه سخت‌افزاری و هم نرم‌افزاری قدرت در قالب قدرت هوشمند توجه شود. تأکید این پژوهش بر آن است که نگرش سیستمی و شبکه‌ای به مقولة قدرت، هم در سطح نظری و هم در سطح عملی، لازمة طرح‌ریزی و تحقق امنیت پایدار است. بر این مبنا، در این مقاله برآنیم تا با به‌کارگیری منطق فازی و نگرش سیستمی در قالب رهیافت فازی- سیستمی، سازوکاری را برای کاربست مؤلفه‌های قدرت و اقتدار ملی به‌منظور تحقق امنیت پایدار در جمهوری اسلامی ایران عرضه کرده، سیستمی کاربردی را در این زمینه پیشنهاد کنیم. نتایج این پژوهش مؤید این نکته است که به‌کارگیری منطق فازی در قالب سیستمی فازی- عصبی امکان هوشمند‌سازی قدرت را تا حدود زیادی فراهم می‌آورد که این امر خود زمینه‌ساز پایداری امنیت خواهد بود. این مقاله با رویکردی توصیفی- تحلیلی انجام گرفته و داده‌های مورد نیاز به شیوة اسنادی و کتابخانه‌ای جمع‌آوری شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Smart Power and Sustainable Security

نویسندگان [English]

  • Mehdi Abaszadeh Fathabadi 1
  • Ruhollah Sabzei 2
1 Assistant Professorb, Department of Political Science, Shahid Bahonar University of Kerman, Iran
2 M.A. Student of Political Science, Shahid Bahonar University of Kerman, Iran
چکیده [English]

This paper argues for a broader emphasis on sustainable security and smart power, for examining both opportunities as well as threats to security. Sustainable security is a new concept in the security studies. Deep attention to all possible threats against human life is necessary for continuation of security in a sustainable and dynamic base. This aim can be achieved in a highest level by merging the negative and positive discourses of security. In the negative discourse security is required having hard power and force to encounter with deferent kinds of threat. In other words, the authority of a security system depends on its ability to confronting with hard threats. In the other hand according to positive discourse, soft power is necessary for eliminating the internal defects and encouraging the system’s values. The main question of this research is: what is the connection between smart power and sustainable security? Accordingly, our hypothesis is: there is a direct connection between smart power and sustainability of security. In fact to attain the sustainable security, soft power and hard power should be merged and create the smart power. This research recommends emphatically that systematic and network attitude, theoretically and practically, is necessary for designing and putting into effect the sustainable security. In this way we are going to use fuzzy logic and systematic attitude in a new approach called fuzzy-systematic. The results of this research are also confirming this point that using the fuzzy systems can enhance the possibility of gaining the sustainable security through smart power. The information of this article gathered by using the library and internet sources and we analyzed our data through descriptive-analytic method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fuzzy logic
  • Smart Power
  • sustainable security
  • systemic approach
الف) فارسی
1. اغصان رحیق، علی (1384). دانش‌نامة سیاست. تهران: انتشارات فرهنگی صبا.
2. افتخاری، اصغر (1385). «صورت‌بندی امنیت ملی در حوزة فقه سیاسی». فصلنامة علوم سیاسی. س9. بهار. ش33: 296-277.
3. الیاسی، محمد‌حسین (1390). «ماهیت و عناصر قدرت نرم». در: قدرت و جنگ نرم از نظریه تا عمل. نوشتةحجت‌الله مرادی.تهران: نشر ساقی.
4. امام‌زاده فرد، پرویز (1389). «بررسی جایگاه قدرت نرم در سیاست از دوران باستان تا زمان معاصر». فصلنامةمطالعات سیاسی. س2. بهار. ش7: 160-143.
5. برزگر، ابراهیم (1391). نظریه‌های بازتاب جهانی انقلاب اسلامی ایران.تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
6. بشیریه، حسین (1382). آموزش دانش سیاسی. تهران: نگاه معاصر.
7. حسین‌زاده یزدی، مهدی (1387). «جستاری در مبانی معرفتی منطق فازی». فصلنامة پژوهش‌های فلسفی- کلامی. ش36: 146-121.
8. خان‌احمدی، اسماعیل (1391). «امنیت پایدار در نظام سیاسی اسلام از منظر نهج‌البلاغه». فصلنامة آفاق امنیت. ش15: 187-149.
9. رشیدزاده، فتح‌الله (1388). «توسعه و تحکیم قدرت نظامی جمهوری اسلامی ایران». فصلنامة مدیریت نظامی. ش33: 68-1.
10. ساعی، علی (1388). «فازی‌سازی دموکراسی». دانشنامة علوم اجتماعی. ش1: 191-167.
11. عالم، عبدالرحمن (1373). بنیادهای علم سیاست. تهران: نشر نی.
12. عباس‌زاده فتح‌آبادی، مهدی (1392). شیوة نگارش طرح و مقالة علمی. قم: انتشارات نجم الهدی.
13. قدسی، امیر (1391). «قدرت نرم و امنیت پایدار جمهوری اسلامی ایران در پرتو بازتولید سرمایة اجتماعی». آفاق امنیت. پاییز. ش16: 156-135.
14. محمدی، حسین (1387). «قدرت نظامی و مؤلفه‌های آن». فصلنامة مدیریت نظامی. ش31: 118-97.
15. مرادی، حجت‌الله (1390). «ابعاد قدرت سخت و نرم در عصر جهانی شدن». در: قدرت و جنگ نرم از نظریه تا عمل. نوشتة حجت‌الله مرادی. تهران: نشر ساقی.
16. مطهری‌نیا، مهدی (1389). «قدرت در پژواک انواع (سخت، نرم، غوی، هنرمندامنه و هوشمند)». کتاب ماه علوماجتماعی. دورة جدید. ش29: 21-4.
17. منهاج، محمد‌باقر و نساجی، مهدی (1379). «مبانی استدلالات فازی». فصلنامة دانش مدیریت. ش51: 34-24.
18. نائینی، علی‌محمد (1391). اصول و مبانی جنگ نرم. تهران: نشر ساقی.
19. ناظمی اردکانی، مهدی و رمضانی، حسین (1391). «درآمدی بر مهندسی فرهنگی نظام توسعة امنیت پایدار». آفاق امنیت. تابستان. ش15: 38-5.
20. نای، جوزف اس. (1392). آیندة قدرت. ترجمة احمد عزیزی. تهران: نشر نی.
21. ــــــــــ (1387). رهبری و قدرت هوشمند. ترجمة محمود‌رضا گلشن‌پرور و الهام شوشتری. تهران: نشر ابرار معاصر.
22. واسطی، عبدالحمید (1383). «کاربرد منطق فازی در تحلیل گزاره‌های دینی». آینة معرفت. ش4: 110-89.
23. وحیدیان کامیاد، علی (1377). «روش‌شناسی کاربرد منطق فازی در بینش اسلامی». فصلنامة مطالعات معرفتی دردانشگاه اسلامی. ش5: 150-145.
23. نصیری، حسین (1384). «امنیت ملی پایدار». فصلنامة اطلاعات سیاسی- اقتصادی. مرداد و شهریور. ش215 و216: 89-82.
 
ب) خارجی
24. Biddle, Stephen (2004).Military Power: Explaining Victory and Defeat in Modern Battle. Princeton University Press.
25. Gayle E., Smith (2008). "Center for American Progress". In Search of SustainableSecurity: 7-8.
26. Gilpin, Robert (1975). Power and the Multinational Corporation. New York: Basic books.
27. Khagram, Sanjeev, William, C. Clark and Dana, Firas Raad (2003). "Journal of Human Development". From the Environment and Human Security to Sustainable Security and Development. July. Vol. 4. No. 2: 3-8.
28. Kindleberger, Charles (1970). power and Money: The Politics of International Economics and the Economics of International Politics. New York: Basic Books.
29. Thomas, Hobbes (1651) "Leviathan". Opera philosophica. Vol III: 69.
30. World Economic Forum (2013). "Stanford Center on Longevity". A framework for Sustainable Security Systems. February: 36-39.
31. Zadeh, L.A. (1973). "The concept of Linguistic Variable and Its Application to Approximate Reasoning". Memorandum ERL-M411 Berkeley.