اجماع پکن؛ الگوی نوین توسعه در عصر جهانی‌شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه روابط بین‌الملل دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 استادیار گروه روابط بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

چکیده

هدف این مقاله پاسخ‌ به این پرسش است که مهم‌ترین زمینه‌ها و شاخصه‌های مدل توسعۀ اجماع پکن و علت قرار گرفتن آن به‌جای الگوی واشنگتن چیست و چه چالش‌هایی برای آن قابل تصور است؟ با ارزیابی شاخصه‌های الگوی اجماع پکن، زمینه‌هایی ایجابی مانند سیاست خارجی توسعه‌گرا، شاخص‌های چشمگیر اقتصادی، عملکرد قابل قبول در بحران مالی شرق آسیا در کنار زمینۀ سلبی همانند ناکارامدی تدریجی الگوی اجماع واشنگتن این فرضیه را حمایت می‌کند که اجماع پکن با شاخصه‌هایی همچون اولویت ابتکار، توجه به نقش دولت و اهمیت تغییر اجتماعی در عصر جهانی‌شده و در مطابقت با روندهای الگویی توسعه از اهمیت الگویی بدیل برخوردار شده است. روند الگوهای توسعه در رابطۀ دولت و بازار و بررسی مدل اجماع پکن از حیث زمینه‌ها، شاخصه‌ها و چالش‌ها نیز مورد توجه قرار می‌گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Beijing Consensus: New Model of Development in Globalised Age

نویسندگان [English]

  • Mohammadali Shirkhani 1
  • Fariborz Arghavani Pirsalami 2
1 Professor; International Relations Department, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, International Relations Department, University of Shiraz, Shiraz, Iran
چکیده [English]

The present study aims to answer the question that what the fundamental grounds and characteristics of Beijing Consensus Model are and what challenges may be posed before it. Concentrating on characteristics of Beijing Consensus Model, the present study argues that positive factors inclusive of Development-oriented foreign policy, significant economic indicators and good performance in the East-Asia financial crisis as well as such negative ones as gradual incompetency of Washington Consensus Model have bestowed on Beijing Consensus, with characteristics like precedence of creativity, role of government and significance of social change in the globalized era and in accordance with development model trends, a considerable significance. Examination of development model trends in state-market relations and dealing with Beijing Consensus Model in terms of its grounds, characteristics and challenges are the main parts of the study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Beijing Consesus
  • Washington Consensus
  • Developmaent
  • Globalization
  • China
الف) فارسی
1. جوان­ شهرکی، مریم )1389(. «جنگ عراق و تأثیرات آن بر بحران مالی آمریکا» در آمریکا و بحران اقتصادی جهان، به اهتمام محمود واعظی و شانی هرمزی، تهران: پژوهشکدۀ تحقیقات راهبردی.
2. داربی‌شر، یان دنیس (1368). تحولات سیاسی در جمهوری خلق چین، ترجمۀ عباس هدایت‌ وزیری، تهران: انتشارات آموزش انقلاب اسلامی.
3. دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه (1387). کتاب سبز چین، تهران: وزارت امور خارجه.
4. سعادت، رحمان (1389). «بحران اقتصادی آمریکا و پیامدهای سیاست­های اقتصادی دوران بوش» در آمریکا و بحران اقتصادی جهان، در محمود واعظی و شانی هرمزی.
5. موثقی، سید احمد (1387). اقتصاد سیاسی توسعه و توسعه‌نیافتگی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
6. موثقی، سید احمد (1390). صلح، امنیت و توسعه، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
7. هتنه، بیورن (1390). «گفتمان‌های توسعه» در احمد موثقی، صلح، امنیت و توسعه، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 
ب) خارجی
8.Basu, Kaushik .2004. “Globalization and Development: A Re-Examination
of Development Policy” in Akira Kohsaka .ed. New Development Strategies: Beyond the Washington Consensus, Palgrave Macmillan.
9.Chen, Wen – Sheng .2010. “ China’s Oil Strategy: "Going out to Iran",”, Asian Politics and Policy, Vol, 2,No 1, PP: 39-54.

10.“China economy” (2011) (accssed 15/1/2012) at: http://www.theodora.com/wfbcurrent/china/china_economy.html

11.CIA World Fact Book .2011. “Facts about China: Economy & GDP 2010-2011” (accessed 15/1/2012) at: http://www.china-mike.com/facts-about-china/economy-investment-business-statistics/

12.Drezner , Daniel W. .2009. “Bad Debts: Assessing China’s Financial Influence in Great Power Politics, “ International Security, vol. 34, No. 2, Fall, pp. 7-45.
13.Dubey, M . .2009. “Global Economic Crisis : Response of the International Community.” , India Quarterly 65 , 4 : 453-67.

14.G20 Summit Declaration .2008. “Declaration of the Summit on Financial Markets and the World Economy , 15 November Washington . D.C , at: http;;//www.g20. org / Document /g20 summit declaration . pdf.

15.Handelman, Howard .2000. The Challenge of Third World Development, New Jeresy: Prentice Hall, Upper Saddle River.
16.Izatt, Hilary Jan, .2009. “Can North Korea Develop? Developmental Dictatiorship versus the China Reform Model,” Asian Politics and Policy, Vol. 2, No.2, pp:175-195.
17.Jing, Wang .2008. Brand New China: Advertising, Media and Commericial Culture, Cambridge, Massachusetts, London: Harvard University Press.
18.Keidel, Albert .2008. “China’s Economic Rise-Fact and Fiction”, Carnegie Endowment for International Peae Policy Paper 61.

19.Khor , Martin .2009. ”Six key Issues in the UN Conference on Economic Crisis.” South Bulletin , 7 July , No . 38 . pp : 9 – 10 .

20.Kohsaka, Akira .ed. .2004. New Development Strategies: Beyond the Washington Consensus, Palgrave Macmillan.

21. Lam, Willy W .2006. Chinese Politics in the Hu Jintao Era, New York: East Gate Book.
22.Lanteigne, Marc. .2009. Chinese Foreign Policy:An Introduction, London and New York: Routledge.
23.Li, Wu and Fumin, Sui .2010. China s Economy, Cengage Learning
24.Marsh, Peter .2011. “ China Noses Ahead as Goods Producer” Financial Times, March, (observed 20/01/2012) at: http://www.ft.com/cms/s/0/002fd8f0-4d96-11e0-85e4-00144feab49a.html#axzz1k4uuNuar
25.Qurong’s and Sen Gupta, B. eds. .1999. China Looks at the World, Delhi: Konark Publishers.

26.Rodrik, Dani .2004. “Development Strategies for the Twenty-First Century” in Akira Kohsaka, .ed. New Development Strategies: Beyond the Washington Consensus, Palgrave Macmillan.

27.Ramo, Joshua C .2004. The Beijing Consensus, London: The Foreign Policy Center.
28.Searbrooke , L. and Tsingou, E. .2010. "Responding to the Global Crisis , ThePolitics and Financial Reform ",The British Journal of Politics and International Relations, Vol . 12 (2) : 313-323.
29.Serra, N & Stiglitz, J.E .eds. .2008. The Washington Consensus Reconsidered : Toward a New Global Governance, Oxford: Oxford University Press.
30.Teng, Chung- Chian .2007. " Hegemony or Partnership: China s Strategy and
Diplomacy toward Latin America." In China and Developing World, Edited by Joshua Eisenman & et al , New York & London: M.E.Sharpe.
31.Williamson, John .2003. “Overview : An Agenda for Restarting Growth and Reform”,Institute for International Economics.
32.Yu , Hong .2009.” The Rational , Prospects and Challenges of Chinas Western Economic Triangle in Light of Global Economic crisis.” , Asian Politics & Policy‌, Vol. 2 , No . 3 , pp : 437 – 461 .
33.Zhou, J .2010. China Peaseful Rise in a Global Context, Rowman & Littlefield Publishers.