دوره و شماره: دوره 46، شماره 1، بهار 1395، صفحه 3-285