بررسی مفاهیم پارادایم، مرجعیت و ائتلاف حامی در تحلیل سیاستگذاری عمومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 استادیار گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و الهیات دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

سیاستگذاری عمومی فرایندی پیچیده و چندبعدی است و عوامل متعددی بر آن تأثیر می‌گذارند.هدف تحلیل سیاستگذاری شناخت این عوامل و متغیرهاست. یکی از رویکردهای مهم در تحلیل سیاستگذاری عمومی، بررسی نقش ایده‌ها و ارزش‌ها در سیاستگذاری عمومی است. این رویکرد به‌دنبال پاسخ به این پرسش است که چگونه ایده‌ها به سیاست‌ها و قوانین رسمی تبدیل می‌شوند و در نهایت در جامعۀ مورد نظر به مرحلۀ اجرا در می‌آیند. در این زمینه سه مفهوم پارادایم سیاستگذاری توسط پیتر هال، مفهوم مرجعیتتوسطپیر مولر و مفهوم ائتلاف حامی توسط پل ساباتیر ارائه شده است. این پژوهش براساس چهار مؤلفه (اصول اساسی، اصول مشخص، شیوه‌های اقدام و ابزارها) به بررسی و مقایسۀ این سه مفهوم می‌پردازد و نقش ارزش‌ها و ایده­ها را در تحلیل سیاستگذاری عمومی تبیین می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The studying concepts of paradigm, referential and advocacy coalition in public policy analysis

نویسندگان [English]

 • Hamid Reza Malekmohammadi 1
 • yahya kamali 2
1 Associate Professor; Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

Abstract
The process of public policy is a complicated and multidimensional process that affected by several factors. The purpose of policy analysis is analyzing such factors and variables. One of the major approaches in policy analysis is the studding the role of ideas and values in public policy. This approach seeks to answer the question of how ideas are turned into policies and rules and finally, be implemented in a given society. In this regard have submitted three concepts. The policy paradigm by Peter Hall, the policy referential by Pierre Muller and the advocacy coalition by Paul Sabatier. This research based on four components (basic principles, specific principles, course of action and tools) has compared these concepts and then in the path has been clarified the role of ideas and values in public policy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Key words: Values
 • Policy
 • referential
 • Paradigm
 • advocacy coalition
 1. اشتریان، کیومرث (1380) «تدوین مسائل و تدوین راهحلها در سیاستگذاری فرهنگی»، مجموعه مقالات همایش موازین توسعه و ضد توسعۀ فرهنگی و اجتماعی شهر تهران، تهران: فرهنگ آشنا.
 2. الوانی، مهدی (1371)، مدیریت عمومی. تهران: نشر نی.
 3. پارسونز، وین (1385)، مبانی سیاستگذاری عمومی و تحلیل سیاستها. ترجمۀ حمیدرضا ملک محمدی، چاپ اول، تهران: انتشارات پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی، ج اول.
 4. کوهن، توماس (1369)، ساختار انقلابهای علمی. ترجمۀ احمد آرام، تهران: نشر سروش.
 5. ملک محمدی، حمیدرضا (1384)، بررسی اندیشههای شهید مدرس از منظر سیاستگذاری عمومی. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
 6. مولر، پیر (1378)، سیاستگذاری عمومی. ترجمۀ حمیدرضا ملک محمدی، تهران: دادگستر.
 7. وحید، مجید (1383)، سیاستگذاری عمومی. تهران: میزان.
 8. وحید، مجید (1384)، «نگاهی به مشکل سیاستگذاری عمومی در ایران در قالب جامعه‌شناسی سازمان‌ها و با بهره‌گیری از مفهوم مرجعیت»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 67 (4).
 9. هاولت، مایکل و رامش. ام (1380)، مطالعۀ خط و مشی عمومی. ترجمۀ عباس منوریان و ابراهیم گلشن، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
  1. Atzenstein PJ. (1996) the Culture of National Security. New York: Columbia University Press.
  2. Birkland, T. (2005) An Introduction to Policy Process (2 Ed.) New York: ME Sharp.
  3. Blyth MM. (2002) Great Transformations: The Rise and Decline of Embedded Liberalism. New York: Cambridge University Press.
  4. Carson, Marcus, Burns, Tom R. and Calvo, Dolores (2009) paradigms in public policy: theory and practice of paradigm shift in the EU. Peter Lang.
  5. Christopher, M. Weible, Sabatier, Paul, Jenkins-Smith, A, Hank C, Nohrstedt, Daniel, Douglas Henry, Adam and Deleon, Peter (2011)A Quarter Century of the Advocacy Coalition Framework: An Introduction to the Special Issue, The Policy Studies Journal, Vol. 39, No. 3, 349-360.
  6. Dunn. William (1995) Public policy analysis: an introduction, Englewood cliffs prentice hall. 
  7. Dye, Tomas (2002) Understanding Public Policy, New Jersey: Prentice Hall.
  8. Fischer, Frank, Gerald J. Miller, Mara S. Sidney (2007) Handbook of Public Policy Analysis, Taylor & Francis.
  9. Hall, Peter (1989) Political Power of Economic Ideas: Keynesianism across Nations. Princeton University Press.
  10. March J, Olsen JP. (1989) Rediscovering Institutions. New York: Free Press.
  11. Meyer JW, Frank D, Hironaka A, Schofer E, Tuma NB. (1997) the structuring of a world environmental regime, 1870–1990. Int Org. Vol. 51:623–51
  12. Moran, Michael, Rein, Martin and Goodin, Robert (2006) the oxford handbook ofpublic policy, oxford: oxford university press.
  13. Peters, Gay (2004) American Public Policy: Promise and Performance (7 Ed.) NewYork: CQ Press.
  14. Sabatier, Paul (1993) Policy Change and Learning, an Advocacy Coalition Approach, Oxford: Westview Press.
  15. Sabatier, P. (1986) Top-down and bottom-up approaches to implementation research: a critical analysis and suggested synthesis. Journal of Public Policy, Vol. 6 No.1: 21–48.
  16. Sabatier, Paul (1998) The Advocacy Coalition Framework: Revisions and Relevance for Europe. Journal of European Public Policy, No. 5: 98–130.
  17. Sabatier, Paul, and Jenkins-Smith, H. (1999) the advocacy coalition framework: An assessment. In P. Sabatier (ed.), Theories of the Policy Process, pp. 117–166. Boulder, CO: West view Press.
  18. Suchman, MC (1997) on beyond interest: Rational, normative and cognitive perspectives in the social Scientific study of law. Wisc. Law Review. No. 3,475–501
  19. Surel, Yves (2000) The role of cognitive and normative frames in policy-making. Journal of European Public Policy, Vol. 7, Issue 4, 495-512