بررسی مفاهیم پارادایم، مرجعیت و ائتلاف حامی در تحلیل سیاستگذاری عمومی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 استادیار گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و الهیات دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

سیاستگذاری عمومی فرایندی پیچیده و چندبعدی است و عوامل متعددی بر آن تأثیر می‌گذارند.هدف تحلیل سیاستگذاری شناخت این عوامل و متغیرهاست. یکی از رویکردهای مهم در تحلیل سیاستگذاری عمومی، بررسی نقش ایده‌ها و ارزش‌ها در سیاستگذاری عمومی است. این رویکرد به‌دنبال پاسخ به این پرسش است که چگونه ایده‌ها به سیاست‌ها و قوانین رسمی تبدیل می‌شوند و در نهایت در جامعۀ مورد نظر به مرحلۀ اجرا در می‌آیند. در این زمینه سه مفهوم پارادایم سیاستگذاری توسط پیتر هال، مفهوم مرجعیتتوسطپیر مولر و مفهوم ائتلاف حامی توسط پل ساباتیر ارائه شده است. این پژوهش براساس چهار مؤلفه (اصول اساسی، اصول مشخص، شیوه‌های اقدام و ابزارها) به بررسی و مقایسۀ این سه مفهوم می‌پردازد و نقش ارزش‌ها و ایده­ها را در تحلیل سیاستگذاری عمومی تبیین می‌کند.

کلیدواژه‌ها


 1. اشتریان، کیومرث (1380) «تدوین مسائل و تدوین راهحلها در سیاستگذاری فرهنگی»، مجموعه مقالات همایش موازین توسعه و ضد توسعۀ فرهنگی و اجتماعی شهر تهران، تهران: فرهنگ آشنا.
 2. الوانی، مهدی (1371)، مدیریت عمومی. تهران: نشر نی.
 3. پارسونز، وین (1385)، مبانی سیاستگذاری عمومی و تحلیل سیاستها. ترجمۀ حمیدرضا ملک محمدی، چاپ اول، تهران: انتشارات پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی، ج اول.
 4. کوهن، توماس (1369)، ساختار انقلابهای علمی. ترجمۀ احمد آرام، تهران: نشر سروش.
 5. ملک محمدی، حمیدرضا (1384)، بررسی اندیشههای شهید مدرس از منظر سیاستگذاری عمومی. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
 6. مولر، پیر (1378)، سیاستگذاری عمومی. ترجمۀ حمیدرضا ملک محمدی، تهران: دادگستر.
 7. وحید، مجید (1383)، سیاستگذاری عمومی. تهران: میزان.
 8. وحید، مجید (1384)، «نگاهی به مشکل سیاستگذاری عمومی در ایران در قالب جامعه‌شناسی سازمان‌ها و با بهره‌گیری از مفهوم مرجعیت»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 67 (4).
 9. هاولت، مایکل و رامش. ام (1380)، مطالعۀ خط و مشی عمومی. ترجمۀ عباس منوریان و ابراهیم گلشن، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
  1. Atzenstein PJ. (1996) the Culture of National Security. New York: Columbia University Press.
  2. Birkland, T. (2005) An Introduction to Policy Process (2 Ed.) New York: ME Sharp.
  3. Blyth MM. (2002) Great Transformations: The Rise and Decline of Embedded Liberalism. New York: Cambridge University Press.
  4. Carson, Marcus, Burns, Tom R. and Calvo, Dolores (2009) paradigms in public policy: theory and practice of paradigm shift in the EU. Peter Lang.
  5. Christopher, M. Weible, Sabatier, Paul, Jenkins-Smith, A, Hank C, Nohrstedt, Daniel, Douglas Henry, Adam and Deleon, Peter (2011)A Quarter Century of the Advocacy Coalition Framework: An Introduction to the Special Issue, The Policy Studies Journal, Vol. 39, No. 3, 349-360.
  6. Dunn. William (1995) Public policy analysis: an introduction, Englewood cliffs prentice hall. 
  7. Dye, Tomas (2002) Understanding Public Policy, New Jersey: Prentice Hall.
  8. Fischer, Frank, Gerald J. Miller, Mara S. Sidney (2007) Handbook of Public Policy Analysis, Taylor & Francis.
  9. Hall, Peter (1989) Political Power of Economic Ideas: Keynesianism across Nations. Princeton University Press.
  10. March J, Olsen JP. (1989) Rediscovering Institutions. New York: Free Press.
  11. Meyer JW, Frank D, Hironaka A, Schofer E, Tuma NB. (1997) the structuring of a world environmental regime, 1870–1990. Int Org. Vol. 51:623–51
  12. Moran, Michael, Rein, Martin and Goodin, Robert (2006) the oxford handbook ofpublic policy, oxford: oxford university press.
  13. Peters, Gay (2004) American Public Policy: Promise and Performance (7 Ed.) NewYork: CQ Press.
  14. Sabatier, Paul (1993) Policy Change and Learning, an Advocacy Coalition Approach, Oxford: Westview Press.
  15. Sabatier, P. (1986) Top-down and bottom-up approaches to implementation research: a critical analysis and suggested synthesis. Journal of Public Policy, Vol. 6 No.1: 21–48.
  16. Sabatier, Paul (1998) The Advocacy Coalition Framework: Revisions and Relevance for Europe. Journal of European Public Policy, No. 5: 98–130.
  17. Sabatier, Paul, and Jenkins-Smith, H. (1999) the advocacy coalition framework: An assessment. In P. Sabatier (ed.), Theories of the Policy Process, pp. 117–166. Boulder, CO: West view Press.
  18. Suchman, MC (1997) on beyond interest: Rational, normative and cognitive perspectives in the social Scientific study of law. Wisc. Law Review. No. 3,475–501
  19. Surel, Yves (2000) The role of cognitive and normative frames in policy-making. Journal of European Public Policy, Vol. 7, Issue 4, 495-512