فلسفۀ سیاسی و مسئلۀ دولت عقلانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی دانشکدة علوم انسانی دانشگاه سمنان

چکیده

برای تأسیس یک دولت به مفهوم حقیقی آن چه باید کرد؟ ادبیات علم سیاست مملو و آکنده از راه‌حل­ها و فرمول­های ساده و پیچیدۀ اقتصادی، جامعه‌شناختی، سیاسی، فرهنگی و جز آن است. اگرچه نمی‌توان منکر اهمیت این نظریه­ها شد، واقعیت این است که کاربست آنها در بسیاری از کشورها در بهترین حالت به جوامعی ناهمگون و فاقد انسجام انجامیده است. درحالی‌که می‌توان بر حسب رشته­های مختلف علمی این امر را توضیح داد، از منظر مقالۀ حاضر دلیل آن را باید در فقدان یک سنت فکری عقلانی مدون و منسجم جست­وجو کرد. بدون وجود یک سنت عقلی منسجم و ریشه­دار، نمی‌توان انتظار داشت یک دولت مدرن واقعی شکل گیرد. در صورت نیاز به تأسیس چنین دولتی، فلسفۀ سیاسی به‌عنوان نخستین تلاش فکری انسان برای عقلانی‌سازی سیاست هنوز می‌تواند مورد توجه باشد. مقالۀ حاضر می­کوشد با تمرکز بر فلسفۀ سیاسی و کندوکاو در چیستی و ماهیت آن، توجه خوانندگان را به امکانات بالقوۀ این مکتب فکری برای تأسیس یک دولت مدرن عقلانی جلب کند.

کلیدواژه‌ها


الف) فارسی
  1. 1.                     آدمیت، فریدون (1375)، تاریخ فکر، از سومر تا یونان و روم، تهران، انتشارات روشنگران.
  2. 2.                     ارسطو (1371)، سیاست، ترجمۀ حمید عنایت، تهران، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.
  3. 3.                     اشتراوس، لئو (1373)، فلسفۀ سیاسی چیست؟ ترجمۀ فرهنگ رجایی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.
  4. 4.                     افلاطون (1374)، جمهور، ترجمۀ فواد روحانی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.
  5. 5.                     افلاطون (1375)، قوانین، ترجمۀ محمدحسن لطفی، تهران، شرکت انتشارات خوارزمی.
  6. 6.                     بشیریه، حسین (1374)، دولت عقل، تهران، مؤسسۀ نشر علوم نوین.
  7. 7.                     ساباین، جرج (1349)، تاریخ نظریات سیاسی، ترجمۀ بهاءالدین پازارگاد، تهران، امیرکبیر.
  8. 8.                     کوینتین، آنتونی (1371)، فلسفۀ سیاسی، ترجمۀ مرتضی اسعدی، تهران، انتشارات بین‌المللی الهدی.
  9. 9.                     هالینگ دیل،ر.ج (1385)، تاریخ فلسفۀ غرب، ترجمۀ عبدالحسین آذرنگ، تهران، ققنوس.
 
ب) لاتین
1-                   Haddock, Bruce.,(2008) A History of Political Thought, Polity Press.
2-                   Lee, Keekok (1990) The Legal-Rational State: A Comparison of Hobbes, Bentham and Kelsen (Avebury Series in Philosophy), Avebury.
3-                   Manent, Pierre., (2008) “ The Return of Political Philosophy”, First Things 103, pp.15-22.
4-                   Miller, David., “Political Philosophy”, Routledge Encyclopedia of Philosophy.
5-                   Silberman, Bernard S (1993) Cages of Reason: The Rise of the Rational State in France, Japan, the United States, and Great Britain. The University of Chicago Press. USA.
6-                   Statham, Robert E., (2002) Public Philosophy and Political Science: Crisis and Reflection, Lexington Books, NewYork, USA.
7-                   Wayper, C., (1973) Political Thought, London, The English Universities Press.
8-                   Zimmera, Matthias (1999) From the National State to the Rational State and Back? An Exercise in Understanding Politics and Identity in Germany in the Twentieth Century. German Politics, Volume 8, Issue3.