دوره و شماره: دوره 46، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 287-551