بی‌طرفی در نظام‌های لیبرال و پیامدهای آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مطالعات سیاسی اسلام دانشکدة علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های فلسفۀ اجتماعی لیبرال از منظر متفکران قائل به این نظر، بی‌طرفی حکومت لیبرال در میان تلقی‌های رقیب از سعادت است. ازاین‌رو یکی از ایده‌آل‌های مورد نظر لیبرال‌ها آن است که دولت از مسئلۀ تعیین خیرهای اجتماعی و سوق دادن شهروندان به‌سوی یک فضیلت خاص خود‌داری کند و در میان نگاه‌های مخالف و رقیب در این زمینه کاملاً بی‌طرف بماند. مقالۀ حاضر با بررسی آثار برخی از متفکران لیبرال و با استفاده از محصولات فکری منتقدان لیبرالی نشان می‌دهد که مسئلۀ بی‌طرفی، آنچنان که برخی متفکران تصور کرده‌اند، ساده و بدون اشکال نیست. آثار این متفکران نشان از آن دارد که تعیین معنای دقیق و مورد توافق از بی‌طرفی لیبرالی بیش از آنچه در بادی امر به‌نظر می‌رسد، معضل‌ساز بوده است. بی‌طرفی لیبرالی دچار سردرگمی‌ها و پیچیدگی‌هایی است که می‌توان از آنها به‌عنوان سردرگمی‌های معضل‌ساز و مسئله‌آفرین یاد کرد. یافته‌های تحقیق حاضر نشان می‌دهد که تلاش‌های شایان توجه صورت‌گرفته از سوی متفکران لیبرال در این زمینه با موفقیت همراه نبوده است و این شاخصۀ اصلی حکومت‌های لیبرال با سردرگمی جدی روبه‌روست. متن حاضر به بررسی و تحلیل این مفهوم لیبرالی می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE PROBLEMATIC CONFUSION OF LIBERAL NEUTRALITY

نویسنده [English]

 • Seyed Mojtaba Azizi
Assistant Professor, Imam Sadeq University, Tehan, Iran
چکیده [English]

Liberal thinkers believe that one of the main features of liberal Public philosophy is the Liberal state neutrality among competing Attitudes of happiness. Hence, one of the liberal ideals is that state refrains to determine the public goods and guiding people towards a particular virtue and so state remains neutral among opposition and competing views in this regard. By studying the books and articles of some liberal thinkers and liberal critics, this article shows that neutrality of state, as some scholars have thought, is not simple and solved. The works of these scholars show that the determination of the accepted and exact meaning of liberal neutrality is more Problematic. Indeed neutrality of state in liberal thought face with the problem and complexity that called problematic confusion. The results showed that the efforts of liberal thinkers in this field have been unsuccessful and the main characteristic of liberal state is faced with a serious dilemma. The present article studies this liberal concept.

کلیدواژه‌ها [English]

 • discontents
 • Liberalism
 • neutrality
 • neutrality of state
 • public philosophy
 1. Barry, Norman (2000), An Introduction to Modern Political Theory, Macmillan Press Ltd., London, Fourth Edition.
 2. Beiner, Ronald (1998), The Quest for a Post Liberal Public Philosophy, in Anita L Allen, Milton C Regan (edited) 1998.
 3. Bellamy, Richard (1992), Liberalism and Modern Society, Polity Press, Cambridge.
 4. Bllamy, Richard (2000), Rethinking Liberalism, London, Pinter.
 5. Boucher, David and Kelly, Paul (1994), The social Contract from Hobbes to Rawls, Routledge, London.
 6. Dagger, Richard (1999), Rejoinder to Michael Sandel, The Review of Politics, pp. 215-218.
 7. Galston, William A. (2002), liberal pluralism; The Implications of Value Pluralism for Political Theory and Practice, Cambridge university Press, 2002.
 8. Galston, William A., Political Economy and the Politics of Virtue; U.S public philosophy at Century's End, in Anita L Allen, Milton C Regan (edited) 1998.
 9. Kekes, John (1997), Against Liberalism, Cornel University Press, London.
 10. Kymlicka, Will, (1992) Contemporary Political Philosophy: An Introduction, Oxford: Clarendon Press.
 11. Kymlicka, Will, (1998) Liberal Egalitarianism and Civic Republicanism: friends or enemies?, in Anita L. Allen, Milton C. Regan (edited).
 12. Kymlicka, Will, (2002) Multiculturalism and Minority Rights: West and East, Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe, Issue 4, pp. 1-27.
 13. Kymlicka, Will, (2006) and Banting, keith, Multiculturalism and Welfare State, Oxford University Press.
 14. Kymlicka, Will, (2006) Liberal Nationalism and Cosmopolitan Justice, in Seyla Benhabib, Another Cosmopolitanism, edited by Robert Post, Oxford University Press.
 15. Kymlicka, Will, Multiculturalism and Minority Rights: West and East, Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe, Issue 4/2002, pp. 1-27.
 16. Mulhall, Stephen, and swift, Adam (1996), Liberals and Communitarians, Oxford, Cambridge Mass.
 17. Neal, Patrick (1997), liberalism and it's Discontents, London, Macmillan.
 18. Rawls, John (1971/1999), A Theory of Justice, Harvard University Press, Cambridge MA.
 19. Rawls, John (1993), Political Liberalism, New York, Columbia University Press.
 20. Rawls, John (1999), The Law of People; with the Idea of Public Reason Revisited, Cambridge, Harvard University Press.
 21. Rawls, John (2000), Lectures on the History of Moral Philosophy, Edited by Barbara Harman, Harvard University Press.
 22. Sandel, Michael J. (1994), Liberalism and Its Critics, New York: New York University Press.
 23. Sandel, Michael J. (1996) Democracy's discontent, America in search of a public philosophy, Cambridge, mass: the bekknap press of Harvard university press.
 24. Sandel, Michael J. (1998), Reply to critics, in Anita L Allen, Milton C Regan (edited), 1998 (b).
 25. Sandel, Michael J., (1989) Moral Argument and Liberal Toleration: Abortion and Homosexuality, California Law Review, Vol 77, pp. 521-538.
 26. Sandel, Michael J., Liberalism and the Limits of Justice, Cambridge University Press, 1982.
 27. Vincent, Andrew (1992), Modern Political Ideologies, Blackwell, Oxford.