ارزیابی وضعیت حقوق بشر در نظام نومحافظه‌کاری (مطالعۀ موردی: ایالات متحدۀ آمریکا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشکدۀ حقوق و الهیات دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

به گزارش سازمان‌های حقوق بشری با وجود کوشش سازمان‌های فعال مردم‌نهاد در آمریکا و جامعۀ مدنی جهانی، دولت ایالات متحده حقوق بسیاری از شهروندان آمریکایی و مردمان بومی سایر کشورها را نقض می‌کند. این پژوهش بر این باور است که تداوم این معضل در چند دهۀ اخیر، به‌علت حاکمیت نظام نومحافظه‌کاری شدت بیشتری پیدا کرده است. تفکر نومحافظه‌کاری به نابرابری انسان‌ها از لحاظ اجتماعی، اقتصادی و سیاسی اعتقاد دارد؛ درحالی‌که موازین حقوق بشری به برابری انسان‌هادر تمامی ابعاد زندگی بشر تأکید می‌ورزند. شایان ذکر است که نومحافظه‌کاری یک مشی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است که در واکنش به دولت رفاهی (نظام مستقر پس از جنگ دوم جهانی) در کشورهای سرمایه‌داری موجب گردش به راست آنها شده و اعم از نومحافظه‌کاری احزاب محافظه‌کار سنتی این کشورهاست. ازاین‌رو، در نظام نومحافظه‌کار آمریکا، رهبران این کشور اندیشه‌هایی همچون برتری سفیدپوستان نسبت به سیاه‌پوستان، تنبیه شدید جنایتکاران، تأثیر و نظارت بر زندگی شهروندان، بازار آزاد و کاهش مالیات، جلوگیری از گسترش حقوق شهروندان، مخالفت با فمینیسم و نابرابری‌های طبیعی و چیرگی بر جهان را دارند که نقض حقوق سیاه‌پوستان، زندانیان و شهروندان، فقرا، مهاجران، زنان و حملۀ موشکی پهبادهای آمریکایی به غیرنظامیان پاکستانی و یمنی را موجب می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EXAMINATION OF HUMAN RIGHT’S CONDITION UNDER NEO-CONSERVATISM (A CASE STUDY OF USA)

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Ghafouri 1
  • Mohammad Davand 2
1 Associate Professor, International Relations, Shahid Bahonar University of Kerman, Iran
2 Ph.D Candidate, International Relations, Tarbiat Modares University, Iran
چکیده [English]

According to human rights organizations, in spite of these organizations' active efforts in the United States, the US government breaches the rights of many American and non-American citizens throughout the world. This article tries to show that the breach of human rights is due to domination of neo-conservatism in the western capitalist countries in the past few decades which believes in inequality of human beings in social, economic and political spheres. Though the principles of human rights believe in equality of all men in all spheres of life. It should be noted that neo-conservatism here means a political, social and economic line of thought in reaction to welfare states programs of the western countries after the World War II, which has a different meaning from neo-conservatism in the usual sense. This mode of thinking believes in inequality of human races; trade free from any government interference, reduction of taxes, anti- feminism, exerting control over different aspects of human life including interception of cyber space and people’s communication.

کلیدواژه‌ها [English]

  • human rights
  • Inequality
  • neo-conservatism
1. آبراهامیان[Mj1] ، یرواند (1392)، کودتا: 28 مرداد، سازمان سیا و ریشه‌های روابط ایران و آمریکا در عصر مدرن، ترجمۀ محمدابراهیم فتاحی، تهران: نشر نی.
2. افقی، رضا؛ صیدمرادی، جمیل (1392)، «نظام سلامت و بیمه‌های درمانی در آمریکا: چالش‌ها و اقدامات در نظر گرفته جهت برون‌رفت"، فصلنامه مطالعات آمریکا، پیش‌شمارۀ 7 و 8 ، ص 27-1.
3. باقی، مریم (1389)، "نسل‌های تازه حقوق بشر در راه است"، ماهنامۀ علوم انسانی مهرنامه، ش 7.
4. بشیریه، حسین (1390)، لیبرالیسم و محافظه‌کاری: تاریخ اندیشه‌های سیاسی قرن بیستم جلد 1، تهران: نشر نی.
5. پایور، منوچهر (1383)، «بررسی فعالیت‌های دولت‌های ریگان و بوش پدر برای کسب مشروعیت سیاسی»، فصلنامۀ مطالعات منطقه‌ای، ش 18، ص 18-1.
6. پوراحمدی میبدی، حسین (1390)، «سازمان‌های بین‌المللی، محیط زیست و مسائل اقتصادی شمال-جنوب»، فصلنامۀ علوم محیطی، سال 8، ش 3.
7. پولادی، کمال (1383)، تاریخ اندیشۀ سیاسی در غرب، تهران: نشر مرکز.
8. حیدری، محمدعلی؛ رهنورد، حمید (1388)، «میراث نومحافظه‌کاران و آیندۀ آن در دولت اوباما»، مجلۀ سیاست دفاعی، سال 17، ش 68.
9. جوان‌شهرکی، مریم، (1387)، «بررسی بنیان‌های نومحافظه‌کاری در آمریکا»، پژوهش‌نامۀ سیاست خارجی، ش 20، ص 198-165.
10. دادپرور، مریم (1392)، «نخبگان در جامعۀ آمریکا»، فصلنامه سیاست خارجی، سال 27، ش 2، ص 346-315.
11. ذاکریان، مهدی (1378)، «جایگاه آمریکا و اسرائیل در کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر»، فصلنامۀ مطالعات منطقه‌ای، ش1، ص 36-21.
12. فروغی‌نیا، حسین (1390)، «بین‌المللی شدن حقوق بشر و دگردیسی در مفهوم حاکمیت دولت‌ها در عصر جهانی شدن»، فصلنامۀ حقوق بشر اسلامی، سال 1، ش1، ص 187-159.
13. گوهری‌مقدم، ابوذر (1389)، «دکترین‌های سیاست خارجی ایالات متحده: بازشناسایی محتوایی»، فصلنامۀ مطالعات آمریکا، ش 1، ص 64-33.
14. لطفیان، سعیده (1391)، «ماهیت نظام سرمایه‌داری در آمریکا»، فصلنامۀ مطالعات آمریکا، ش 4، ص 31-4.
15. موسوی‌شفایی، سید مسعود (1388)، «نومحافظه‌کاری و هژمونی آمریکا (تحول هژمونی آمریکا در عصر نومحافظه‌کاران»، فصلنامه روابط خارجی، سال 1، ش 2، صص، 151-119.

16. موسی‌نژاد، محمدجواد؛ حسین‌پور، نادر (1387)، « اثر اندیشه‌های لئواشتراوس بر نومحافظه‌کاری و نمودهای آن در سیاست خارجی آمریکا»، اطلاعات سیاسی اقتصادی، ش 250، ص 51-36.

17. نش، کیت (1391)، جامعه‌شناسی سیاسی معاصر: جهانی شدن، سیاست، قدرت، ترجمۀ محمدتقی دلفروز، تهران: نشر کویر.
ب) انگلیسی

18. Abuse and Incest National Network, (2013), "Reporting Rates", https://rainn.org/get-information/statistics/reporting-rates

19. America government, (2014), "human rights in brie", United States Department of State, http://www.google.com/url? humanrights.pdf&ei
20. Amnesty International, (2014), "3 Key Takeaways From Amnesty International’s Ferguson Report", http://time.com/3535101/ferguson-amnesty-international-report-michael-brown/
 
21. Amnesty International Report, (2013), "The State of the World's HumanRights",https://www.google.com/search?newwindow=1&q=amnesty+international+world+re
22. Amnesty International Report, (2012), "The State of the World's Human Rights", http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&es
23. Amnesty International, (2014), "Syria", Middle East and North Africa, http://www.amnestyusa.org/our-work/countries/middle-east-and-north-africa/syria
 
24. American Civil Liberties Union, (2012)," Human Rights Violations on the United States-Mexico Border", http://www.google.com/url?sa
 
25. Ball, James, Borger, Julian and, Greenwald, Glenn, (2013), "Revealed: How US and UK Spy Agencies defeat Internet Privacy and Security", the Guardian Thursday 5 September.
26. Botelho, Greg and Brittain, Becky, (2014), "Obama to seek more aid for moderate rebels in Syria", CNN June 27, Updated 1058 GMT (1858 HKT), http://edition.cnn.com/2014/06/26/politics/syria-us-opposition-funding/
27. Center for Economic and Social Rights, (2009), " Human Rights and the
Global Economic Crisis: Consequences, Causes and Responses, https://www.google.com/search?newwindow=1&q=Human+Rights+and+the+Global+Economic
28. Embassy of United States of America, (2009), "Freedom of Expression in the United States", http://www.google.com/url?sa=t&rct
29. Hartny, Christopher and Voang, Linh, (2009), "Racial and Ethnic Disparities in the US Criminal Justice System", National Council on Crime and Delinquency.
30. Human Rights Whatch, (2014), "world Report", http://www.hrw.org/sites/default/files/wr2014_web_0.pdf
31. Human Rights Whatch, (2013),"world Report", http://www.hrw.org/sites/default/files/wr2013_web.pdf
32. Human Rights Whatch, (2014), " A Wedding That Became a FuneralUS Drone Attack on Marriage Procession in Yemen", http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/yemen0214_ForUpload_0.pdf

33. International Security, (2014), "Drone Wars Pakistan: Analysis Pakistan Drone Stikes To Date, http://securitydata.newamerica.net/drones/pakistan/analysis

34. Klein, Ezra and Soltas, Evan, (2013), " Wonkbook: 11 facts about America’s prison population", http://www.washingtonpost.com/blogs/wonkblog/wp/2013/08/13/wonkbook-11-facts-about-americas-prison-population/

35. Loha, Tanuka, (2011), " Housing: It's a Wonderful Right", Amnesty International, http://blog.amnestyusa.org/us/housing-its-a-wonderful-right/
36. Malcolm X Grassroots Movement, (2013), "Operation Ghetto Storm", Produced by the Every 36 Hours Campaign, http://mxgm.org/operation-ghetto-storm-2012-annual-report-on-the-extrajudicial-killing-of-313-black-people/
37. Merriam Webster Dictionary, (2013), Human Rights, http://www.merriam-webster.com/dictionary/human%20rights
38. Mikko, K. J. Cantell, (2007), Neoconservative Ideology and The Use of torture in the Global War on Terrorism, University of Helsinki, Department of Political Science.
39. Mullikin, Arwen and Rahman, Syed (Shawon) M. (2010), " The Ethical Dilemma of the USA Government Wiretapphng ", International Journal of Managing Information
Technology (IJMIT), Vol.2, No.4
 
40. National alliance to end Homelessness, (2014), " The State of Homelessness in America", An examination of homelessness, economic, housing and  demographic trends at the national and state levels.
 
41. National Religious Campaign against Turture, (2013), "Guantanamo Bay Detention Center Fact Sheet", 110 Maryland Ave NE, Suite 502: Washington, DC 20002 (202) 547-1920 .
 
42. New York Civil Liberties Union, (2014), " Immigrants’ Rights are Human Rights: Universal Guarantees of Rights to All People",http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&s
 
43. Pew Research Center, (2012), " Pakistani Public Opinion EverMore Critical of U.S.", Pew Global Attitudes Project, http://www.pewglobal.org/files/2012/06/Pew-Global-Attitudes-Project-Pakistan-Report-FINAL-Wednesday-June-27-2012.pdf
 
44. Rezai, Ramin, (1998), “Generation of Human Rights”, http://www.google.com/#bav=on.2,or.r_qf.&fp=7033c00f88795d1f&q=r
45. University of Mumba, (2013), human rights nature and constituents, https://www.google.com/search
46. US Department of Housing and Urban Development, (2013), The 2013Annual Homeless Assessment Report (AHAR) to Congress, Office of Community Planning and Development.
47. U.S. Department of State,(2012), Fact Sheet: Non-Governmental Organizations (NGOs) in the United States, http://www.humanrights.gov/2012/01/12/fact
48. Walt, Carmen DeNavas, Proctor, Bernadette D. and Smith, Jessica C. (2013), “Income, Poverty, and Health Insurance Coverage in the United States: 2012”, U.S. Government Printing Office,Washington, DC.
 [Mj1]تنظیم منابع در مقالات یکدست نیست، لطفا بررسی شود