قدرت‌یابی گروه های راست افراطی در اروپا؛ علل و پیامدها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مطالعات منطقه ای دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای روبط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

پس از جنگ جهانی دوم، مردم و  دولت­های اروپایی از گروههای راست­گرای افراطی روی­گردان شدند و فعالیت این گروهها نیز غیرقانونی اعلام شد. با این حال، در طول دهه اخیر شاهد تقویت پایگاه اجتماعی این احزاب قدرت­یابی سیاسی آن­ها در کشورهای مختلف اروپایی هستیم. قدرت­یابی این گروهها در کشورهای اروپایی از عوامل گوناگونی ناشی شده است و به نوبه خود می­تواند پیامدهای مهمی برای کشورهای اروپایی و به ویژه اتحادیه اروپا درپی داشته باشد. در این مقاله سعی می­شود تا به مهمترین علل و پیامدهای قدرت­یابی گروههای راست­گرای افراطی در کشورهای اروپایی پرداخته شود. بر اساس یافته­های تحقیق، در زمینه علل قدرت­یابی راست­های افراطی به نظر می­رسد که موضوعاتی مانند مهاجرت و بحران اقتصادی نقش مهمی را ایفاء کرده­اند. در رابطه با پیامدهای قدرت­یابی این گروهها، تشدید مهاجرستیزی از یک سو، و تقویت مخالفت­ها و بدبینی به روند همگرایی اتحادیه اروپا از سوی دیگر از اهمیت بیشتری برخوردار هستند.

کلیدواژه‌ها


فارسی)
  1. بزرگمهری، مجید (1391)، "احزاب راست در اروپای امروز و روند همگرایی"، در کتاب اروپا (11)، تهران: ابرار معاصر. صص 413-455.
  2. گزارش فدراسیون بین­المللی حقوق بشر هلسینکی (1388)، تبعیض و ناشکیبایی علیه مسلمانان در اتحادیه اروپا بعد از 11 سپتامبر، ترجمه علی مرشدی­زاده، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
  3. مرشدی­زاد، علی و  زاهد غفاری هشجین (1386)، "اسلام­هراسی در اروپا؛ ریشه­ها و عوامل"، مجله دانش سیاسی، سال سوم، شماره دوم، پاییز و زمستان، صص 113-139
 
 
                                                                                                         English:
1. Art, David (2011) ” Inside the Radical Right : The Development of Anti-Immigrant Parties in western Europe”. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
2. Bridge, Robert (2012), “Rise of right-wing extremism rattles Europe”, available at: http://rt.com/politics/norway-extremism-russia-multiculturalism/
3. Demir,  Emre and E. Baris Altinas (2012), “Rise of anti-immigration, anti-EU far right parties in Europe causes concern”, available: http://www.todayszaman.com/newsDetail_getNewsById.action?newsId=278834
4. Gingrich, Andre; Banks, Marcus (2006) “ Neo-Nationalism in Europe and Beyond: Perspectives from Social Anthropology.Oxford,UK: Berghahn Books.
5. Guibernau, Montserrat (2010) “ Migrtaion and the Rise of the Social Malaise and the Failure of Mainstream Politics”. Policy NetworkPaper.London, UK: Policy Network.
6.    Langenbacher, Nora and Schellenberg, Britta (2011), "Is Europe on the "Right" Path?: Right-Wing Extremism and Right-Wing Populism in Europe", available at: http://library.fes.de/pdf-files/do/08338.pdf
7. Laurence, Gonathan; Vaisse, Justin.(2011),” The Dis-Integration of Europe,” Foreign Policy, March 28. Available at: www.foreignpolicy.com/node/727221
8.Mudde, Cas (2011) “Who’s Afraid of the European Radical Right?” Politics Abroad: Dssent. Fall 2011.
9. Mude, Cas (2012), “ The Relationship Between Immigration and Nativism in Europe and North America”, Migration Policy Institue, available at: http://www.migrationpolicy.org/pubs/Immigration-Nativism.pdf
10. Smith-Park, (2012), “Is The Far Right Gaining Ground in Europe?”, available at: http://www.whitenewsnow.com/american-news-white-america/31076-cnn-far-right-gaining-ground-europe.html
11. Van der Brug, Wouter; Fennema, Meindert (2006) “ The Support Base of Radical Right Parties in the Enlarged European Union”, In ECPR Joint Sessions of Workshops.13-18 April.Uppsala, Sweden.
12. Vasilopoulon, Sofia (2011), “ European Integration and the Radical Right: Three Paterns of Opposition”, Government and Opposition, Vol.46, No.2, pp. 223-244.
13. Ware, Alan (1996), “ Political Parties and party systems”, Oxford University Press.
14. Andesen, Robert; Evans, Jocelyn (2004) “Social-Political and Authoritarian Attitudes: Evidence from Seven European Countries”. CREST Working Paper (No. 104). Glasgow Scotland.
15.Goodwin, Mahew; Ramalingam, Vidhya and Briggs, Rachel (2012) “ The New Radical Right: Violent and Non-violent Movements in Europe, Briefing paper, institute for  Strategic Dalogue.